24.1 C
Lampang,Thailand
วันจันทร์, มกราคม 18, 2021

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล

ข้อมูลทั่วไปอาเซียน

โครงสร้างการจัดการ

ข้อมูลแผนงานอาเซียน

ข้อมูลแรงงานต่างชาติ

ข้อมูลสถานการณ์โรค

ข้อมูลด้านวิชาการ

แนวทางให้บริการผู้ป่วยต่างชาติ

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมอาเซียน
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีช่องทางสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานด้านกิจการอาเซียนของโรงพยาบาล
4. เพื่อสร้างค่านิยมการบูรณาการเครือข่ายการทำงานร่วมกัน

ข่าวกิจกรรม

15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” ( ASEAN Dengue Day)

โรคไข้เลือดออก ถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุข ในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ละปีพบผู้ป่วยไม่ต่ำกว่าปีละ 200,000 ราย จากผลสำรวจครึ่งปีแรก มีรายงานผู้ป่วยใน 7 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม รวม 69,213 ราย เสียชีวิต 57 ราย และด้วยสภาพภูมิประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก...

สาระความรู้ เกี่ยวกับคำทักทายของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน 10 ประเทศ

วันนี้เราจะมานำเสนอบทความที่เป็นสาระความรู้ เกี่ยวกับคำทักทายของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน 10 ประเทศ เผื่อมีโอกาสได้สนทนาทักทายกับชาวเพื่อนบ้านในแถบอาเซียนของเรา ซึ่งประกอบไปด้วย 10 ประเทศ ดังนี้ คำทักทายของประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ คำทักทายอาเซียนของ บรูไน คือ – ซาลามัต ดาตัง คำทักทายอาเซียนของ อินโดนีเซีย คือ – ซาลามัต เซียง คำทักทายอาเซียนของ มาเลเซีย คือ –...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ก.แรงงาน จัดทำสื่อ 3 ภาษา ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์แรงงานต่างด้าวในกิจการประมง

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานมีประสิทธิภาพนั้น กสร. ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยตรวจแรงงานโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อที่จะสามารถแลกเปลี่ยนและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง แรงงานประมงและเรือประมง มีการเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว ที่มาทำบัตรประจำตัวแรงงานประมงและได้มีการพัฒนาช่องทางการร้องทุกข์ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านภาษาเพื่อที่จะช่วยเหลือแรงงานให้เข้าถึงสิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีล่ามภาษาประเทศเพื่อนบ้านและภาษาอังกฤษไว้ให้บริการทางสายด่วน 1546 นอกจากนี้ยังมีการสร้างการรับรู้และตระหนักรู้ ในการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ นายจ้าง ลูกจ้างและเครือข่ายการทำงาน มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ อาทิเช่น สื่อวีดีทัศน์ เอกสารแผ่นพับ...

ไทย-ญี่ปุ่นขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมมืออาเซียนเข้าสู่สังคมสูงอายุ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมหารือกับนายชิโอซากิ ยาซูฮิซะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น ระหว่างการศึกษาดูงานด้านการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ ประเทศญี่ปุ่น การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์มายาวนานและต่างประสบความสำเร็จด้านการประกันสุขภาพถ้วนหน้า การหารือกันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน โดยจะร่วมกันนำประสบการณ์ของทั้ง 2...
user
oscc1
1669

ข้อมูลหน่วยงานเกี่ยวข้อง

กลุ่มรายงานมาตรฐาน