คณะกรรมการ/คณะทำงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข