ขออภัย!! หากท่านไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ

Television
ส่วนนี้ แสดง รูปสไลด์

post:

 
 
ขอบเขตบริการ
 
 

   ๑. ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เกี่ยวกับงานบุคคลอันประกอบไปด้วย การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อนเงินเดือน การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การทำสัญญาลาศึกษาลาอบรมเฉพาะทาง เลื่อนระดับ ทะเบียนประวัติ บัตรประจำตัว บำเหน็จ บำนาญ การลาออกจากราชการ หนังสือรับรอง และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงการให้ความรู้ เสนอแนะและการให้คำปรึกษา

   ๒. หน่วยงานภายในโรงพยาบาล สนับสนุนข้อมูลทางด้านบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

   ๓. ข้าราชการบำนาญ เกี่ยวกับการขอบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด และ สวัสดิการการรักษาพยาบาล ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการบำนาญ

   ๔. หน่วยงานอื่นภายนอกโรงพยาบาล เช่น สสจ., รพศ., รพท., รพช, สป., สนง.จังหวัด เป็นต้น ให้บริการด้านข้อมูลบุคลากร การประสานงาน การให้ข้อมูลข่าวสารด้านอัตรากำลัง

   ๕. ญาติเจ้าหน้าที่ ดำเนินและตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลโครงการเบิกจ่ายตรง การขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม