ขออภัย!! หากท่านไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ

Television
ส่วนนี้ แสดง รูปสไลด์

post:

 
 
แบบฟอร์ม
 
    แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน
      ข้าราชการ
      ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
    การลา
      ลาพักผ่อน
      ลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
      ยกเลิกวันลา
      แบบใบลาอุปสมบท
   แบบฟอร์มทางการ ย้าย โอน ลาออก
      บันทึกข้อความ ใบขอลาออกจากราชการ
      แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ลูกจ้างชั่วคราวขอลาออกจากการปฏิบัติงาน
      แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอลาออก
      แบบฟอร์มบันทึกข้อความใบขอย้าย
      ใบลาออก พรก.
      ฟอร์มขอลาออกจากราชการ
      ฟอร์มขอโอนใหม่
      ฟอร์มใบขอย้าย
    หนังสือรับรองต่าง ๆ
      แบบฟอร์มหนังสือรับรอง
      แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน
    แบบฟอร์มต่าง ๆ
      แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
      แบบฟอร็มเปลี่ยนชื่อและกพ_7
      แบบฟอร์มคำร้อง
      แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
      แบบฟอร์มการขอรับเงิน พตส
      ขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกสถานที่
      มอบหมายงาน