วันเสาร์, มกราคม 25, 2020

ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.033/ ว 960 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

⇒ Download เอกสาร

หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1006/ ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน  2548

⇒  Download เอกสาร    

หนังสือสำนักงาน กพ ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่  29 ตุลาคม  2547

⇒ Download เอกสาร   


 

แบบฟอร์มการประเมินผลงานวิชาการ

ประเภทวิชาการ

1. เลื่อนระดับชำนาญการ

2. ขอรับเงินประจำตำแหน่ง

3. เลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ

4. นับระยะเวลาเกื้อกูล

ประเภททั่วไป

 


การขอประเมินบุคคลและผลงานวิชาการ ปี 2562

1.ชำนาญการพิเศษและเงินประจำตำแหน่ง (สายงานแพทย์ และทันตแพทย์)

 

2.ระดับชำนาญการ

 

3.ระดับชำนาญงาน

 

4.เงินประจำตำแหน่ง