Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

แนวทางนโยบาย

นโยบายโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช้มาตรฐานโรงพยาบาลเป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อให้ประชาชน และผู้มารับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีความพึงพอใจ โรงพยาบาลมีนโยบาย ดังนี้

1. มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ โดยมีระบบบริการจัดการ ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

2. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน เครือข่ายบริการสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. มุ่งเน้นการสร้างขวัญกำลังใจ พัฒนาความรู้ความสามารถ และพฤติกรรมบริการของบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

4. มุ่งเน้นระบบบริหารการเงิน-การคลังที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. มุ่งเน้นการพัฒนาศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกเพื่อเป็นแหล่งร่วมผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของแพทย์สภา

เป้าประสงค์ (Goals)
·  ผู้รับบริการ ได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพ (ปลอดภัย พึงพอใจ) ได้มาตรฐาน
·  ผู้ให้บริการ มีความรู้ทักษะเพียงพอและเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ และรองรับการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีจิตสำนึกในการบริการด้วยหัวใจ        ความเป็นมนุษย์ และมีความสุขในการทำงาน
·  เครือข่ายบริการสุขภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
·  ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
·  ชุมชนเข้มแข็งสามารถดูแลตนเองได้

ค่านิยมหลัก (Core Value)
– T : Teamwork (การทำงานเป็นทีม)
– S : Service Mind (มีจิตบริการ)
– M : Management by fact (ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล/ข้อเท็จจริง)
: Merit (คุณธรรม/จริยธรรม)

เข็มมุ่ง/จุดเน้นในการพัฒนา โดยยึด 4 มุมมองของ Balanced Scorecard ดังนี้
มุมมองด้านลูกค้า/ผู้มารับบริการ
1. Safety : ผู้รับบริการ และ ผู้ให้บริการมีความปลอดภัย
· ลดอัตราตายโรค AMI , Pneumonia , Sepsis, Stroke, traffic Accident
· ลดอัตราการ Re-visit (ที่ ER) ในผู้ป่วยโรค COPD, อัตราการ admit ด้วย Acute Exacerbation ใน รพ.
· ลดอัตราป่วยด้วยโรค DHF ลงร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐาน 5 ปี
· เพิ่ม Success rate ในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
· ผู้ป่วยปลอดภัยจากการติดเชื้อ CLABSI VAP และเชื้อดื้อยา
· ผู้ป่วยปลอดภัยจากการได้รับยาความเสี่ยงสูง (Morphine, Pethidine, Dopamine, Insulin, Warfarin, Norepinephine)
2. Satisfaction
: ลดข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ/อาคารสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก

มุมมองด้านการเงิน
: เพิ่มรายรับ ด้านห้องพิเศษ /sum aj.RW รายแผนก / CMI รายแผนก
: ลดต้นทุน
: วิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ ทุกหน่วยงาน ของ รพ

มุมมองด้านกระบวนการภายใน :
· เพิ่มความสมบูรณ์ของเวชระเบียน (เชื่อมโยงกับมาตรฐาน TMI)
· เพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บหนี้
· เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
· เพิ่มความครบถ้วนสมบูรณ์ของฐานข้อมูลผู้มารับบริการ (43 แฟ้ม)
· พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

มุมมองด้านการเรียนรู้
: พัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากร โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติ (เรียนรู้หน้างาน)
ประเด็นที่มุ่งเน้น
· Lean hospital
· TMI
· พัฒนาความรู้ทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ(รวม trauma)
· พัฒนางานวิจัย R2R, CQI, KM

ความสามารถเฉพาะองค์กร (Core Competency):
· การดูแลภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน
· การดูแลต่อเนื่อง และเชื่อมโยง (ตั้งแต่ pre-hospital จนถึงชุมชน)

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพระบบบริการได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์
1.1 ระบบบริการได้มาตรฐาน
2.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ เชื่อมั่นและศรัทธา
3.1 ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3.2 เครือข่ายบริการสุขภาพไร้รอยต่อ (Service Plan)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เป้าประสงค์
1.2 ความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
2.2 ผู้รับบริการปลอดภัย
2.3 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
3.3 เพิ่มศักยภาพการบริการด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิชาการและระบบร่วมผลิตแพทย์
เป้าประสงค์
1.3 ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ
1.4 งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับเขต
2.4 ผู้ใช้บริการบัณฑิตมีความพึงพอใจ
2.5 งานวิจัยและนวัตกรรมถูกนำไปใช้
3.4 ศูนย์แพทยศาสตร์มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3.5 พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยและนวตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
1.5 ระบบสนับสนุนบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพ
2.6 เครือข่ายบริการสุขภาพมีความพึงพอใจ
2.7 ลูกค้าภายในมีความพึงพอใจ
3.7 ระบบงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (LEAN)
3.7 พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
3.8 ระบบบริหารการเงินการคลังและพัสดุมีประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ (HRD)
4.2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (HRM)
4.3 องค์กรมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
4.4 เพิ่มศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูล
5.1 การเงินการคลังมีเสถียรภาพ
5.2 เพิ่มรายรับและแหล่งสนับสนุนเงินทุน

 

About เกรียงศักดิ์ สุริยะลังกา

Check Also