Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นโรงพยาบาลทั่วไปชั้นนำในเขตสุขภาพที่ 2 ด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้วยบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปลอดภัย พึงพอใจ) ได้มาตรฐาน

พันธกิจ (Mission)
1.ให้บริการสุขภาพครอบคลุม 4 มิติ อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
2.ยกระดับคุณภาพการบริการด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Center)
3.พัฒนาวิชาการและร่วมผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Goals)
·  ผู้รับบริการ ได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพ (ปลอดภัย พึงพอใจ) ได้มาตรฐาน
·  ผู้ให้บริการ มีความรู้ทักษะเพียงพอและเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ และรองรับการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีจิตสำนึกในการบริการด้วยหัวใจ        ความเป็นมนุษย์ และมีความสุขในการทำงาน
·  เครือข่ายบริการสุขภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
·  ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
·  ชุมชนเข้มแข็งสามารถดูแลตนเองได้

ค่านิยมหลัก (Core Value)
– T : Teamwork (การทำงานเป็นทีม)
– S : Service Mind (มีจิตบริการ)
– M : Management by fact (ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล/ข้อเท็จจริง)
: Merit (คุณธรรม/จริยธรรม)

เข็มมุ่ง/จุดเน้นในการพัฒนา ปีงบประมาณ 2562 มีดังนี้
1. Patient Safety
· ปลอดภัยจากการผ่าตัด
· ปลอดภัยจากเชื้อดื้อยา
· ปลอดภัยจากการได้รับยาความเสี่ยงสูง
· ปลอดภัยจากการพลัดตก/หกล้ม
· ปลอดภัยจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
2. เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย

ความสามารถเฉพาะองค์กร (Core Competency):
· การดูแลภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน
· การดูแลต่อเนื่อง และเชื่อมโยง (ตั้งแต่ pre-hospital จนถึงชุมชน)

 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพระบบบริการได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์
1.1 ระบบบริการได้มาตรฐาน
2.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ เชื่อมั่นและศรัทธา
3.1 ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3.2 เครือข่ายบริการสุขภาพไร้รอยต่อ (Service Plan)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เป้าประสงค์
1.2 ความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
2.2 ผู้รับบริการปลอดภัย
2.3 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
3.3 เพิ่มศักยภาพการบริการด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิชาการและระบบร่วมผลิตแพทย์
เป้าประสงค์
1.3 ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ
1.4 งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับเขต
2.4 ผู้ใช้บริการบัณฑิตมีความพึงพอใจ
2.5 งานวิจัยและนวัตกรรมถูกนำไปใช้
3.4 ศูนย์แพทยศาสตร์มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3.5 พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยและนวตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
1.5 ระบบสนับสนุนบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพ
2.6 เครือข่ายบริการสุขภาพมีความพึงพอใจ
2.7 ลูกค้าภายในมีความพึงพอใจ
3.7 ระบบงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (LEAN)
3.7 พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
3.8 ระบบบริหารการเงินการคลังและพัสดุมีประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ (HRD)
4.2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (HRM)
4.3 องค์กรมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
4.4 เพิ่มศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูล
5.1 การเงินการคลังมีเสถียรภาพ
5.2 เพิ่มรายรับและแหล่งสนับสนุนเงินทุน

 

นโยบายโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช้มาตรฐานโรงพยาบาลเป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อให้ประชาชน และผู้มารับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีความพึงพอใจ โรงพยาบาลมีนโยบาย ดังนี้

1. มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ โดยมีระบบบริการจัดการ ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

2. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน เครือข่ายบริการสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. มุ่งเน้นการสร้างขวัญกำลังใจ พัฒนาความรู้ความสามารถ และพฤติกรรมบริการของบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

4. มุ่งเน้นระบบบริหารการเงิน-การคลังที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. มุ่งเน้นการพัฒนาศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกเพื่อเป็นแหล่งร่วมผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของแพทย์สภา

 

 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี