Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ “ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขคุณภาพที่ประชาชนไว้วางใจ”

 

กลยุทธ์

SO พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ST สร้างเสริมพลังการแพทย์ปฐมภูมิและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชนท้องถิ่นสี่มหาราช

WO พัฒนาระบบบริหารโรงพยาบาล และเครือข่าย Digital

WT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงิน การคลังและบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง

 

พันธกิจ

M1 ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมเฉพาะทางทุกสาขา

M2 บูรณาการงานบริการสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย

M3  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยดิจิตอลและหลักธรรมภิบาล

M4 พัฒนาวิชาการและร่วมผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย