Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นโรงพยาบาลทั่วไปชั้นนำในเขตสุขภาพที่ 2 ด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้วยบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปลอดภัย พึงพอใจ) ได้มาตรฐาน

พันธกิจ (Mission)
1.ให้บริการสุขภาพครอบคลุม 4 มิติ อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
2.ยกระดับคุณภาพการบริการด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Center)
3.พัฒนาวิชาการและร่วมผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล