• 31 January 2023

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวเอมอร เพ็ชรสังหาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์พึ่งได้ (oscc) งานผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับแผนงานสุขภาวะผู้หญิง และความเป็นธรรมทางเพศ สมาคม เพศวิถีศึกษา ได้จัดประชุมเรื่องแนวทางการใช้เครื่องมือประสานงานสหวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงบนฐานเพศ และความรุนแรงในครอบครัวพื้นที่จังหวัดตาก โดยจะประชุมร่วมงานกับหน่วยงานสหวิชาชีพระดับจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตาก และโรงพยาบาลแม่สอด ณ ห้องประชุมพระเชียงทอง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช