• 1 April 2023

วันที่ 1 เมษายน 2566 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยการนำของนพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดตาก (ระดับประเทศ) และระดับหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยึดมั่นในคุณธรรมของการเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ในการนี้นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งมีบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับหน่วยงาน ได้แก่ นายวรพล อินทร์หมี พนักงานเก็บเงิน บ 2 โดยจัดพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก