Select A Doctor

Lorem Ipsum has been standard daand scrambled.

พญ.มิณฑิตา พุ่มตะโก

แพทย์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.ธนวิชญ์ จิรเดชพิทักษ์

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ.สินีนาฏ เพชรประทุม

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.ลลิภัทร ถิรธันยบูรณ์

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

นพ.อานนท์ ทองคงหาญ

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.ดวงนภา ศิริโสภณ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.รุจาภา เพชรเจริญ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.ชลียา หอมแก่นจันทร์

แพทย์รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ.อรอุมา พงษ์เลื่องธรรม

แพทย์รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ.นภาพร โชติกะ

แพทย์รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ.ปัทมาพร ทองสุขดี

แพทย์จิตเวชศาสตร์ (เด็กและวัยรุ่น)

พญ.อัญชิดา ขำแก้ว

แพทย์จิตเวชศาสตร์

นพ.ชลอวัฒน์ อินปา

แพทย์จิตเวชศาสตร์

นพ.วิทวัส เชยพันธุ์

แพทย์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.เบญจมาส มั่นอยู่

แพทย์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.กนก จินดาบรรเจิด

แพทย์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์)

นพ.ชัยกิจ อุดแน่น

แพทย์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.วรรณิดา จิตต์การุญ

แพทย์โสต ศอ นาสิกวิทยา

พญ.สุรินธร ว่องวิไลรัตน์

แพทย์โสต ศอ นาสิกวิทยา(โรคจากการหลับ)

นพ.สหพล มานะวงศ์เจริญ

แพทย์โสต ศอ นาสิกวิทยา

พญ.นิลุบล ตติวงศ์สกุล

แพทย์โสต ศอ นาสิกวิทยา

นพ.ธนันท์ชัย กองแก้ว

แพทย์โสต ศอ นาสิกวิทยา

นพ.ชววัฒก์ กังวาลวงศ์ไพศาล

แพทย์จักษุวิทยา (ตกแต่งและเสริมสร้าง)

นพ.พัฒนะ ภู่พัฒนะกูล

แพทย์จักษุวิทยา (ต้อหิน)

พญ.หทัยชนก เนื่องจุ้ย

แพทย์กุมารเวชศาสตร์

พญ.ศิวาพา ศรีเกียรติ

แพทย์กุมารเวชศาสตร์

พญ.วิภากร ศุภพิมล

แพทย์กุมารเวชศาสตร์

นพ.ณัฐดนัย ชีวสิทธิรุ่งเรือง

แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธ่ปิดิกส์

นพ.ปราโมทย์ มั่นเมือง

แพทย์ออร์โธ่ปิดิกส์ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

นพ.สวโรจน์ เพชรสุกใส

แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธ่ปิดิกส์

นพ.กฤษฎา สาเขตร์

แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธ่ปิดิกส์

นพ.สายชล รัชตธรรมากูล

แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธ่ปิดิกส์

นพ.ประพันธ์ จันทนะโพธิ

แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธ่ปิดิกส์

นพ.ภัทระ ไผ่เทศ

แพทย์ศัลยศาสตร์

นพ.พงศธร พัชระสุภา

แพทย์อายุศาสตร์โรคหัวใจ

พญ.อัจฉริยา โกสัยสุก

แพทย์อายุรศาตร์ทั่วไป

นพ.ปรมินท์ สันติทฤษฎีกร

แพทย์อายุรศาตร์ทั่วไป

พญ.ปอแก้ว เพ็ชร์คำ

แพทย์อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

นพ.ชญานิน ศรีสุข

แพทย์ประสาทวิทยา

พญ.ศิวนาฏ พีระเชื้อ

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.วันชัย พินิชกชกร

แพทย์อายุรศาตร์ทั่วไป

นพ.สมิทธ์ เกิดสินธุ์

แพทย์อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

พญ.ณฐภรณ์ ทองหล่อ

แพทย์กุมารเวชศาสตร์

นพ.กิตติศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ

แพทย์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

นพ.ชววัฒก์ กังวาลวงศ์ไพศาล

แพทย์จักษุวิทยา (ตกแต่งและเสริมสร้าง)

พญ.สุรินธร ว่องวิไลรัตน์

แพทย์โสต ศอ นาสิก(โรคจากการหลับ)

ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมผู้เชียวชาญเฉพาะทางด้านคลินิกอนุสาขาเวชศาสตร์โรคจากการหลับ

พญ.ดวงนภา ศิริโสภณ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Need a Doctor for Check-up?

just make an appointment & you're done!