กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

พระราชบัญญติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ITA ประจำปีงบประมาณ 2566

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT 6

MOIT 7

MOIT 8

MOIT 9

MOIT 10

MOIT 11

MOIT 12

MOIT 13

MOIT 14

MOIT 15

MOIT 16

MOIT 17

MOIT 18

MOIT 19

MOIT 20

MOIT 21

MOIT 22

ITA ประจำปีงบประมาณ 2565

MOIT 1
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง
 1. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

MOIT 2
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน /แบบฟอร์มการเผยแพร่

 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH /แบบฟอร์มการเผยแพร่
 1. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 /แบบฟอร์มการเผยแพร่
 1. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 /แบบฟอร์มการเผยแพร่
 1. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 /แบบฟอร์มการเผยแพร่

6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 1. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม/แบบฟอร์มการเผยแพร่
 1. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน /แบบฟอร์มการเผยแพร่
 1. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน / แบบฟอร์มการเผยแพร่

 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน /

แบบฟอร์มการเผยแพร่

 1. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ /

แบบฟอร์มการเผยแพร่

 1. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ /

แบบฟอร์มการเผยแพร่

 1. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน /

แบบฟอร์มการเผยแพร่

 1. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
 2. รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ /แบบฟอร์มการเผยแพร่
 1. รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ /แบบฟอร์มการเผยแพร่
 1. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างMOIT 3
หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

MOIT 4
หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ

ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

MOIT 5
หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 6

MOIT 7

MOIT 8

MOIT 9

MOIT 10

MOIT 11

MOIT 12

MOIT 13

MOIT 14

MOIT 15

MOIT 16

MOIT 17

MOIT 18

MOIT 19

MOIT 20

MOIT 21

MOIT 22

MOIT 23

ITA ประจำปีงบประมาณ 2564