ID_23614_58e766e34db67
740740p542EDNmainAntilaw-list

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT 6

MOIT 7

 

 

MOIT 8 

 

 

MOIT 9

 

 

MOIT 10

 

 

MOIT 12

 

 

MOIT 13

 

 

MOIT 14

 

 

MOIT 15

 

 

MOIT 16

 

 

 

MOIT 17

 

 

MOIT 18

 

 

MOIT 19

 

 

MOIT 21

 

 

MOIT 22

 

 

MOIT 1
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

MOIT 2
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน /แบบฟอร์มการเผยแพร่

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH /แบบฟอร์มการเผยแพร่


3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 /แบบฟอร์มการเผยแพร่


4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 /แบบฟอร์มการเผยแพร่


5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 /แบบฟอร์มการเผยแพร่

6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม/แบบฟอร์มการเผยแพร่


8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน /แบบฟอร์มการเผยแพร่


9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน / แบบฟอร์มการเผยแพร่

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน /

แบบฟอร์มการเผยแพร่


11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ /

แบบฟอร์มการเผยแพร่


12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ /

แบบฟอร์มการเผยแพร่


13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน /

แบบฟอร์มการเผยแพร่

14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
15. รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ /แบบฟอร์มการเผยแพร่

16. รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ /แบบฟอร์มการเผยแพร่ 

17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 


 
 MOIT 3
หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

MOIT 4
หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน
30 วันทำการ


ข้อ รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด
2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส 


ข้อ การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาMOIT 5
หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565MOIT 6 

MOIT 7

MOIT 8

MOIT 9MOIT 10

MOIT 11

MOIT 12


MOIT 13

MOIT 14

MOIT 15

MOIT 16

MOIT 17MOIT 18

MOIT 19


MOIT 20

MOIT 21


MOIT 22

MOIT 23