ID_23614_58e766e34db67
740740p542EDNmainAntilaw-list

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

MOIT 1
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

MOIT 2
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน /แบบฟอร์มการเผยแพร่

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH /แบบฟอร์มการเผยแพร่


3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 /แบบฟอร์มการเผยแพร่


4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 /แบบฟอร์มการเผยแพร่


5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 /แบบฟอร์มการเผยแพร่

6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม/แบบฟอร์มการเผยแพร่


8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน /แบบฟอร์มการเผยแพร่


9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน / แบบฟอร์มการเผยแพร่

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน /

แบบฟอร์มการเผยแพร่


11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ /

แบบฟอร์มการเผยแพร่


12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ /

แบบฟอร์มการเผยแพร่


13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน /

แบบฟอร์มการเผยแพร่

14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
15. รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ /แบบฟอร์มการเผยแพร่

16. รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ /แบบฟอร์มการเผยแพร่ 

17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 


 
 

MOIT 3
หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

MOIT 4
หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน
30 วันทำการ


ข้อ รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด
2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส 


ข้อ การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาMOIT 5
หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


MOIT 6 

MOIT 7

MOIT 8

MOIT 10

MOIT 11

MOIT 12


MOIT 13

MOIT 14

MOIT 15

MOIT 16

MOIT 17


MOIT 20

MOIT 22

MOIT 23


ทางโรงพยาบาลจำเป็นต้องเก็บคุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเป็นข้อมูลสำหรับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนตัว คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว (PDPA)

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า