ทิศทางนโยบายโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขคุณภาพที่ประชาชนไว้วางใจ”

กลยุทธ์

SO พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ST สร้างเสริมพลังการแพทย์ปฐมภูมิและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชนท้องถิ่นสี่มหาราช

WO พัฒนาระบบบริหารโรงพยาบาล และเครือข่าย Digital

WT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงิน การคลังและบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง

พันธกิจ (Mission)

M1 ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมเฉพาะทางทุกสาขา

M2 บูรณาการงานบริการสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย

M3  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยดิจิตอลและหลักธรรมภิบาล

M4 พัฒนาวิชาการและร่วมผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ค่านิยมหลัก (Core Value)
” ตั้งใจ สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา ”