• 13 September 2023

วันที่ 12 กันยายน 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน นำทีมโดยพญ.ลลิต์ภัทร ถิรธันยบูรณ์ และคณะ จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับที่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ ได้รับการดูแล ต่อเนื่องตั้งแต่ในโรงพยาบาล และมีการวางแผนเตรียมความพร้อมในการติดตามเยี่ยมบ้านและส่งต่อ รพ.สต. ดูแลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเครือข่าย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก พญ.มานิตา พนธารา พว.นงลักษณ์ สายรัศมีและทีม COP wound care ร่วมเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมเยี่ยมบ้าน และผู้รับผิดชอบงานเยี่ยมบ้านของรพ.สต.เขตอำเภอเมืองตาก ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช