mission-and-vision copy

วิสัยทัศน์

“ศูนย์บริการทางการแพทย์

            และสาธารณสุขคุณภาพ

                          ที่ประชาชนไว้วางใจ”

พันธกิจ

M1   ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมเฉพาะทางทุกสาขา
M2   บูรณาการงานบริการสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย
M3   พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยดิจิตอลและหลักธรรมภิบาล
M4   พัฒนาวิชาการและร่วมผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 SO
พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย

กลยุทธ์ที่ 2 ST
สร้างเสริมพลังการแพทย์ปฐมภูมิและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชนท้องถิ่นสี่มหาราช

กลยุทธ์ที่ 3 WO
พัฒนาระบบบริหารโรงพยาบาล และเครือข่าย Digital

กลยุทธ์ที่ 4 WT
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงิน การคลังและบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง

ค่านิยมองค์กร

                  ตั้งใจ    สร้างสรรค์    มุ่งมั่นพัฒนา

อัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม

                        ซื่อสัตย์   สามัคคี   มีน้ำใจ

จุดเน้นและเข็มมุ่ง 2P Safety

                     1. ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา
                     2. ลดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการส่งต่อผู้ป่วยภาวะวิกฤติ
                     3. เพิ่มประสิทธิภาพการ Triage
                     4. ลดอัตราตาย Sepsis
                     5. ลดอัตราตาย ACS

Fiscal Management

                     เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
                     –  เพิ่มรายรับ
                     –  ลดรายจ่าย