การให้บริการผู้ป่วยใน

ให้บริการการพยาบาลที่ได้รับไว้รักษา ในหอผู้ป่วย โดยการให้การพยาบาลครอบคลุมและต่อเนื่องตลอด 24 ชม. ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย ปฏิบัติกิจกรรมการรักษาตามแผนการรักษา เฝ้าระวังอันตรายและภาวะแทรกซ้อน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากภาวะการเจ็บป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมทั้งผู้ป่วยซึ่งมีปัญหาความเจ็บป่วยในระดับรุนแรงที่เสี่ยงต่อชีวิต โดยการเฝ้าระวัง วินิจฉัย และแก้ไขภาวะวิกฤต ใช้และปรับแต่งเครื่องมือพิเศษต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับปัญหาและสภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อบรรเทาอาการและความทุกข์ทรมานของผู้เจ็บป่วย ตลอดจนการให้การพยาบาลผู้ป่วยหนัก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้การสอน แนะนำ ให้คำปรึกษาผู้ป่วยและญาติ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ การป้องกันโรคป่วยใน

หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก
หอผู้ป่วยสูติ- นรีเวชกรรม
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
หอผู้ป่วยพิเศษอาคาร 100 ปี ชั้น 5
หอผู้ป่วยพิเศษอาคาร 100 ปี ชั้น 6
หอผู้ป่วยพิเศษอาคาร 100 ปี ชั้น 7
หอผู้ป่วยพิเศษ 75 ปี ชั้น 2
หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม (MICU)
หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU)
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม (SICU)

หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (SUB ICU)