แผนที่และที่อยู่  

 

16/2 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000

    ติดต่อเรา โทร. 055-511024 , 055-511025 ,

055-516332 , 055-513982

     ติดต่อหมายเลขภายในแต่ละแผนกโดยตรง  (เฉพาะในเวลาราชการ)

    1. เวชระเบียนผู้ป่วยนอก                          1048 / 1002
    2. ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก                          1014
    3. ห้องงานประกัน(ศูนย์จองห้องพิเศษ)        1088
    4. สวัสดิการ ตรวจสอบสิทธิ์                      1062
    5. ห้องทันตกรรม                                    1028 / 1029 / 1030
    6. ห้องธุรการ                                         1045     
    7. ฝ่ายการเงิน                                       1044 / 1143
    8. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่                               1242
    9. ห้องอาชีวเวชกรรม/ห้องตรวจสุขภาพ/คลินิกโรคจากการทำงาน                              1087