แผนผังการให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการ

อาคารผู้ป่วยนอกใหม่

ชั้นที่ G  :  กายภาพบำบัด , กิจกรรมบำบัด , เวชระเบียนผู่ป่วยใน 

ชั้นที่ 1  :  คลินิกอายุรกรรม , ห้องจ่ายยา , ห้องเจาะเลือด , ห้องฉีดยา , เวชระเบียนผู้ป่วยนอก , ประชาสัมพันธ์ , หน่วยรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล , การเงิน , ตรวจสอบสิทธิ , คลินิกอายุรกรรม, ห้อง Fibroscan

ชั้นที่ 2  :  คลินิกศัลยกรรมทั่วไป , ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ , คลินิกกระดูกและข้อ , เวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝังเข็ม , สูติ-นรีเวช , ห้องจ่ายยา , ห้องการเงิน , คลินิกประคับประคองและกัญชาทางการแพทย์ , คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ชั้นที่ 3  :  wellness center , คลินิกเด็ก , จักษุ , คลินิกใกล้ใจ , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย , หู คอ จมูก

ชั้นที่ 4  :  ห้องแล็บ , ทันตกรรม

ชั้นที่ 5  :  สำนักงานเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานบริหาร,งานทรัพยากรบุคคล,การเงินและบัญชี,งานพัสดุกลุ่มการพยาบาล,งานศูนย์คุณภาพ) , ห้องประชุมพระเชียงเงิน , ห้องประชุมพระเชียงทอง , ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา , ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล , ศูนย์จัดเก็บรายได้

ชั้นที่ 6  :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ , งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล , งานโสตทัศนูปกรณ์ , ห้องประชุมตากสินมหาราช

อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ชั้นที่ G  :  เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ , คลังผลิต

ชั้นที่ 1  :  อุบัติเหตุฉุกเฉิน , ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน , ห้องการเงิน

ชั้นที่ 2  :  ห้องผ่าตัด

ชั้นที่ 3  : หอผู้ป่วยวิกฤติเด็ก(NICU),หอผู้ป่วยวิกฤติอายุรกรรม (MICU)
หอผู้ป่วยวิกฤติศัลยกรรม (SICU)

ชั้นที่ 4  :  หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง , หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย

ชั้นที่ 5  :  หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก , หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ(Sub ICU)

ชั้นที่ 6  :  ห้องพิเศษชั้น 6 , ห้องประชุมมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,
ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

ชั้นที่ 7  :  ห้องพิเศษชั้น 7 , ห้องให้เคมีบำบัดผู้ป่วยไป-กลับ

อาคารรวมน้ำใจ ๒๕๓๒

ชั้นที่ 1  :   ร้านกาแฟ Amazon , ร้านสะดวกซื้อ 7-11,ศูนย์จำหน่ายเวชภัณฑ์

ชั้นที่ 2  :  หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง

ชั้นที่ 3  :  หอผู้ป่วยสุขใจ

ชั้นที่ 4 :   หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก , ห้องพิเศษ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๔๐

ชั้นที่ G : ศูนย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ

ชั้นที่ 1  :  ห้องคลอด , คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI) , งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ , ห้องผ่าตัดตา

ชั้นที่ 2  :  หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม

ชั้นที่ 3  :  หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย (ชั่วคราว)

ชั้นที่ 4  :  หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม,แผนกผู้ป่วยเด็กวิกฤต

อาคารพิเศษ 75 ปี

ชั้นที่ 1  :  ไตเทียม

ชั้นที่ 2  :  หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม , ห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจ

ชั้นที่ 4  :  หอผู้ป่วยพิเศษ ตา หู คอ จมูก

ชั้นที่ 6  :  หอผู้ป่วยพระสงฆ์

อาคารแพทย์แผนไทย

ชั้นที่ 1  :  งานการพยาบาลชุมชน

ชั้นที่ 2  :  อาคารนวดแพทย์แผนไทย

อาคาร หอผู้ป่วยจิตเวช

ชั้นที่ 1  :  หน่วยไตเทียม 2

ชั้นที่ 2  :  หอผู้ป่วยจิตเวช

อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ชั้นที่ G  :  ศูนย์อาหาร

ชั้นที่ 1  :  ห้องสมุด

ชั้นที่ 2  :  สำนักงานศูนย์แพทย์

ชั้นที่ 3  :  ห้องประชุมสี่มหาราช , ห้องประชุมเวียงสร้อยศรีสุข , ห้อง Telemedicine

ศูนย์ MRI และ สลายนิ่ว