แผนผังการให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการ

อาคารผู้ป่วยนอกใหม่

ชั้นที่ G  :  กายภาพบำบัด , กิจกรรมบำบัด , เวชระเบียนผู่ป่วยใน 

ชั้นที่ 1  :  คลินิกอายุรกรรม , ห้องจ่ายยา , ห้องเจาะเลือด , ห้องฉีดยา , เวชระเบียนผู้ป่วยนอก , ประชาสัมพันธ์ , หน่วยรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล , การเงิน , ตรวจสอบสิทธิ , คลินิกอายุรกรรม

ชั้นที่ 2  :  คลินิกศัลยกรรมทั่วไป , ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ , คลินิกกระดูกและข้อ , เวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝังเข็ม , สูติ-นรีเวช , ห้องจ่ายยา , ห้องการเงิน , คลินิกประคับประคองและกัญชาทางการแพทย์ , คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ชั้นที่ 3  :  wellness center , คลินิกเด็ก , จักษุ , คลินิกใกล้ใจ , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย , หู คอ จมูก

ชั้นที่ 4  :  ห้องแล็บ , ทันตกรรม

ชั้นที่ 5  :  สำนักงานเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานบริหาร,งานทรัพยากรบุคคล,การเงินและบัญชี,งานพัสดุกลุ่มการพยาบาล,งานศูนย์คุณภาพ) , ห้องประชุมพระเชียงเงิน , ห้องประชุมพระเชียงทอง , ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา , ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล , ศูนย์จัดเก็บรายได้

ชั้นที่ 6  :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ , งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล , งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ , ห้องประชุมตากสินมหาราช

อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ชั้นที่ G  :  เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ , คลังผลิต

ชั้นที่ 1  :  อุบัติเหตุฉุกเฉิน , ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน , ห้องการเงิน

ชั้นที่ 2  :  ห้องผ่าตัด

ชั้นที่ 3  :  หอผู้ป่วยวิกฤติ(ICU) , หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ(Sub ICU) , หอผู้ป่วยวิกฤติเด็ก(NICU)

ชั้นที่ 4  :  หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง , หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย

ชั้นที่ 5  :  หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก , ห้องพิเศษศัลยกรรมกระดูก

ชั้นที่ 6  :  ห้องพิเศษชั้น 6 , ห้องประชุมมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ชั้นที่ 7  :  ห้องพิเศษชั้น 7 , ห้องประชุมพระรามเก้า

อาคารรวมน้ำใจ ๒๕๓๒

ชั้นที่ 1  :   ศูนย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ

ชั้นที่ 2  :  หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง

ชั้นที่ 3  :  หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย

ชั้นที่ 4 :   หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก , ห้องพิเศษ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๔๐

ชั้นที่ 1  :  ห้องคลอด , คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI) , งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ , ห้องผ่าตัดตา

ชั้นที่ 2  :  หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม

ชั้นที่ 3  :  หอผู้ป่วยจิตเวช

ชั้นที่ 4  :  หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

อาคารพิเศษ 75 ปี

ชั้นที่ 1  :  ไตเทียม

ชั้นที่ 2  :  หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม

ชั้นที่ 6  :  แพทย์แผนไทย

อาคารเรือนนอนพักญาติผู้ป่วย

ชั้นที่ 2  :  อาคารเรือนนอนพักญาติผู้ป่วย

อาคาร เฉพาะโรค

ชั้นที่ 1  :  คลินิกเฉพาะโรค 

ชั้นที่ 2  :  งานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ชั้นที่ G  :  ศูนย์อาหารและตลาดนัดสีเขียว

ชั้นที่ 1  :  ห้องสมุด

ชั้นที่ 2  :  สำนักงานศูนย์แพทย์

ชั้นที่ 3  :  ห้องประชุมสี่มหาราช , ห้องประชุมเวียงสร้อยศรีสุข , ห้อง Telemedicine