ตารางออกตรวจแพทย์คลินิกนอกเวลาราชการ

รวมคลินิกพิเศษเฉพราะทางนอกเวลาราชการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช