ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

รองผู้อำนวยการ | ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ

นพ.วันชัย พินิชกชกร

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นางสุพัตรา  แจ่มตระกูล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาวชลาลัย  เขียวสุวรรณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล

นพ.ธนันท์ชัย กองแก้ว

 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ

ผศ.(พิเศษ)นพ.ชัยกิจ อุดแน่น

ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผศ.(พิเศษ) พญ.รุจภา เพชรเจริญ

ด้านพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

ทพ.สุรกิจ กิจสมามิตร

ด้านการตรวจสอบภายในและระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

นพ.สายชล รัขตธรรมากูล

ด้านการเงินการคลังและระบบประกันสุขภาพ

นพ.กิตติศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ

ด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ผศ. (พิเศษ) นพ.สมิทธ์ เกิดสินธ์ุ

 ด้านสารสนเทศทางการแพทย์

พญ.ศิริวรรณ เชาว์โน

      ด้านพัฒนาคุณภาพบริการและมาตราฐาน           โรงพยาบาล

S__3612709

ผศ.(พิเศษ) พญ.อภิญญา ฟักทองอยู่

ด้านการบริหารจัดการข้อมูลทางการแพทย์

พญ.เบญจมาส มั่นอยู่

ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนและผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการ

นพ.พัฒนะ ภู่พัฒนะกูล

ด้านกิจกรรมพิเศษ

นางสาวปรารถนา หมี้แสน

ด้านลูกค้าสัมพันธ์

นพ.ประพันธ์ จันทนะโพธิ

ด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

นพ.ชญานิน ศรีสุข

ด้านพัสดุ