ข่าวสารและกิจกรรม

รพ.ตสม.ร่วมงาน วันรวมน้ำใจจังหวัดช่วยกาชาดตาก ประจำปี 2565-2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมงาน วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดตาก ประจำปี 2565-2566 ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มอบ หม้อหุงข้าว จำนวน 3 ใบ และ กระติกน้ำร้อน จำนวน 2 ใบ เป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานตากสินมหาราชานุสรณ์ และงานกาชาดประจำปี 2565-2566 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดโครงการอบรมการทดลองใช้เครื่องมือประสานงานสหวิชาชีพแก้ไขปัญหาหาความรุนแรงบนฐานเพศและความรุนแรงในครอบครัวพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 15.00 น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ศูนย์พึ่งได้ (OSCC) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทีมโดย พญ.เบญมาส มั่นอยู่ นายแพทย์ชำนาญการ นางสาวเอมอร เพ็ชรสังหาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์พึ่งได้ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการอบรมการทดลองใช้เครื่องมือประสานงานสหวิชาชีพแก้ไขปัญหาหาความรุนแรงบนฐานเพศและความรุนแรงในครอบครัวพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเครื่องมือการทำงาน (แนวทางปฏิบัติการประสานงาน ผังการประสานงาน แบบบันทึกข้อมูลการจัดการรายกรณีระบบออนไลน์) สำหรับการประสานงานสหวิชาชีพแก้ไขปัญหาความรุนแรงฯ รวมทั้งหารือและวางแผนการนำเครื่องมือไปใช้ ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.เข้าร่วมการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทยพร้อมรับมอบประกาศนียบัตรการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล “ระดับที่ 3”

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยนายแพทย์ธนันท์ชัย กองแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และนายแพทย์สมิทธ์ เกิดสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศทางการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ได้มอบประกาศนียบัตรการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล “ระดับที 3” แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลฯ ให้ได้มาตรฐาน ทำให้ประชาชนไว้วางใจในการรับบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »

กลุ่มการพยาบาล รพ.ตสม.จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ภายใต้โครงการ”หยุด”แผลกดทับโลก ประจำปี 2565 (World Wide Stop Pressure lnjury Prevention Day 2022) เนื่องในวันป้องกันแผลกดทับโลก

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ภายในโรงพยาบาล ภายใต้โครงการ “หยุด” แผลกดทับโลก ประจำปี 2565 (World Wide Stop Pressure lnjury Prevention Day 2022) เนื่องในวันป้องกันแผลกดทับโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ตระหนักและนำแนวทางการป้องกันการเกิดแผลกดทับ ก่อให้เกิดประสิทธิผล ในการดูแลผู้ป่วย เพิ่มคุณภาพการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น โดยในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการ และเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้ป่วย และผู้มารับบริการ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (Wellness center) รพ.ตสม.ออกให้บริการเชิงรุกดูแลตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (Wellness center) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก ดูแลตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ แก่พนักงานบริษัทตากกลกิจ (1996) จำกัด และประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านปางสา ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 70 คน

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.รับมอบเตียงไฟฟ้า ปรับระดับ มูลค่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อมอบให้แก่หอผู้ป่วยสงฆ์ อาคารพิเศษ 75 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายดุสิต – นางวราภรณ์ นุธรรมโชติ นายมีชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ และนางเซี้ยมเกียว แซ่เจี่ยบริจาคเตียงไฟฟ้า ปรับระดับ มูลค่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)ให้แก่หอผู้ป่วยสงฆ์ อาคารพิเศษ 75 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนางสาวชลาลัย เขียวสุววณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้รับมอบขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม. ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทุกเข็มทุกช่วงอายุและให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล บนแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่นหมอพร้อมดีไอดี (Digital ID)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทุกเข็มทุกช่วงอายุ และให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล บนแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่นหมอพร้อมดีไอดี(Digital ID) ณ ที่ทำการชุมชนหัวเดียด อ.เภอเมือง จ.ตาก (หน้าวัดสันป่าพง) เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพของตนเองข้อมูลสิทธิในการรักษา ข้อมูลโรคประจำตัว ประวัติการรับยา ประวัติการแพ้ยา ประวัติการฉีดวัคซีน ผลกาตรวจทางห้องปฏิบัติการ [ผลเลือด] ข้อมูลเรื่องค่าความดัน/ชีพจร/น้ำหนักที่เคยวัดที่หน่วยบริการ และข้อมูลทางสุขภาพอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการยืนยันตัวตนกับทางโรงพยาบาล ขอท่านเตรียมสิ่งต่างๆดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชนโทรศัพท์สมาท์โฟนของท่านที่ดาวน์โหลดแอบพลิเคชั่นหมอพร้อมลงไว้แล้ว กรณีโทรศัพท์ไม่สามารถดาวน์โหลดแอบพิเคชั่นหมอพร้อมได้ให้นำโทรศัพท์มาด้วย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.รับรางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงานดีเด่น (ระดับ 4 ดาว)ในโครงการส่งเสริมทักษะทางการเงิน สำหรับคนวัยทำงาน (Fin.ดี Happy Life!!!) ประจำปี 2564

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ผศ.(พิเศษ) พญ.รุจาภา เพชรเจริญ พร้อมด้วยคณะทำงานโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าร่วมรับรางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงานดีเด่น(ระดับ 4 ดาว) จาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในโครงการส่งเสริมทักษะทางการเงิน สำหรับคนวัยทำงาน (Fin.ดี Happy Life!!!) ประจำปี 2564 ณ ห้องพิธี ชั้น 4 อาคารสำนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งแก้ไขตารางออกตรวจคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

เปิดบริการ วันจันทร์,อังคาร,พุธ เวลา 17.00-19.00 น. วันเสาร์,อาทิตย์ เวลา 09.00-11.00 น. โทร 055-511024-5

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นพ.วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมต้อนรับ อาจารย์นายแพทย์ วัชระ สินธิชัย ผู้อำนวยโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน และคณะ ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์คุณภาพ,สำนักงานฝ่ายการพยาบาล,งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน,หอผู้ป่วยวิกฤต,ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ,หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง และหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 7 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาด้านการรักษาพยาบาล การพัฒนาระบบสารสนเทศ การใช้สิทธิการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม และความปลอดภัยของผู้มารับบริการ

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพฤติกรรมบริการและการสื่อสารที่ประสิทธิภาพในการบริหารงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาล

วันที่ 7- 8 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพฤติกรรมบริการและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โดยกิจรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการของบุคลากรในโรงพยาบาล เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาล ทั้งนี้ นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 258 คน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ สุกานดา เมฆทรงกลด วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเจรจาไกล่เกลี่ย สันติวิธี ระดับเขต และระดับประเทศ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดมณีบรรพต วรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐิน ให้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และคณะฯ เป็นเจ้าภาพอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดมณีบรรพต วรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ในครั้งนี้ นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าร่วมในพิธี โดยมี พระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระครูเมธีวรคุณ เจ้าอาวาสวัดมณีบรรพต วรวิหาร เป็นผู้นำพระสงฆ์ ประกอบพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม »

คลินิกผู้สูงอายุ รพ.ตสม. ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตาก จัดกิจกรรมให้ความรู้ ประจำเดือนพฤศจิกายน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดย พญ.ศิริวรรณ เชาว์โน นายแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดตาก จัดกิจกรรมสวดมนต์ ออกกำลังกายตามเพลง และให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจขาดเลือด อาการ ภาวะเสี่ยง และการป้องกัน โดยมีนางสาวพรพัสนันท์ สายวานิชย์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลประจำศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมต้อนรับคณะ “มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่” รับมอบวิกผมแท้ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งยากไร้

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ให้การต้อนรับ นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ประธานในพิธีฯ ดร.เกศราภรณ์ พลสีลา ประธานแม่บ้านสาธารณสุข จังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะ รับมอบวิกผมแท้ และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ จากมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ นำโดย ดร.อรณัฏฐ์ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ พร้อมด้วย ดร.นภัสรพี เทพคุ้มกัน ประธานกรรมการ บริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และคณะ ได้นำวิกผมแท้ จำนวน 50 หัว เพื่อส่งต่อไปยังผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างกำลังใจสร้างความมั่นใจ ในการกลับมาใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งสาธิตการใช้วิกผมให้กับผู้ป่วย ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : จากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ ทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอขอบพระคุณ “มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่” มา ณ โอกาสนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่งในโครงการ”แสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมาย นพ.ธนันชัย กองแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ผศ.(พิเศษ)นพ.ชัยกิจ อุดแน่น นำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกิจกรรม ” โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ” ณ บริเวณหน้าลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานมีกิจกรรมปั่นจักรยาน ระยะทาง 20 กิโลเมตร, วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 11 กิโลเมตร , เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร พร้อมมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่มีอายุน้อยที่สุด-มากที่สุด ในแต่ละประเภท แยกชาย-หญิง ที่เข้าร่วมกิจกรรม 12 รางวัล และมอบเหรียญที่ระลึกสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย ทั้งนี้มีการถ่ายทดสดผ่านระบบออนไลน์กับส่วนกลางพร้อมกันทั่วประเทศผ่านโปรแกรม ZOOM อีกด้วย โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ทรงเป็นแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนคนไทย ในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค เพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนวิธีการป้องกันและการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนเพื่อเป็นการลดอัตราการพิการและเสียชีวิต

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ประจำปี 2565 “ประเพณีลอยกระทงสายใหลประทีป 1,000 ดวงปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่”

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ประจำปี 2565 “ประเพณีลอยกระทงสายใหลประทีป 1,000 ดวงปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่” ณ บริเวณเวทีริมน้ำปิง ตลาดไนท์ตากวินเทจ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายฯ สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ ขบวนแห่อัญเชิญพระประทีปพระราชทานสุดยิ่งใหญ่ , การแสดงแสง สี เสียง แบบสื่อผสมด้วยมัลติมีเดีย พร้อมพลุ , พิธีขอขมาพระแม่คงคง และถวายผ้าป่าน้ำ , การแข่งขันลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง , การแสดงดนตรีในสวน , การจัดจำหน่ายสินค้าและอาหารอร่อย , จุดถ่ายรูปสวนแห่งแสงไฟ , กิจกรรมใส่บาตรเที่ยงคืน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดนิทรรศการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องในวันอัมพาตโลก (World Stroke Day) ปี 2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นพ.ชญานิน ศรีสุข อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง พร้อมด้วยคณะทำงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดนิทรรศการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องในวันอัมพาตโลก (World Stroke Day) ปี 2565 ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โดยมีนพ.วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเน้นให้ผู้ป่วย ผู้มารับบริการ และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง รู้ถึงสัญญาณเตือนของโรค มีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของโรคเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมอง นิทรรศการ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง การเลือกรับประทานอาหาร และด้วยองค์การอัมพาตโลก (World Stroke organization:WSO) ได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันอัมพาตโลก อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม »

ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคอุปกรณ์ สำหรับหอผู้ป่วยสงฆ์ ณ .ตึกพิเศษ 75ปี ชั้น 6

ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคอุปกรณ์ สำหรับหอผู้ป่วยสงฆ์ ณ .ตึกพิเศษ 75ปี ชั้น 6 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตากดังรายการต่อไปนี้1.เตียงผู้ป่วย ไฟฟ้าแบบอัติโนมัติ เตียงละ50,000บาทจำนวน 12เตียง โต๊ะคร่อมเตียง (Over bed )จำนวน 12 ชุด3.ชุดรับแขก พร้อมโซฟา จำนวน 12ชุด4ทีวี 12เครื่อง ตู้เย็น12เครื่อง เครื่องติดตามวัดสัญญาณชีพ วัดความดันโลหิต และเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว อัติโนมัติ จำนวน 12ชุด7.ไมโครเวฟ 12เครื่องติดต่อสอบถามได้ที่ ปรารถนา หมี้แสน โทรศัพท์ 0810378298

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค”

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำส่วนราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ทั้งนี้ จังหวัดตาก ได้มีการขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพา ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย โดยการจัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง รวมกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 นี้

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดกิจกรรมและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี วันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 11.30น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มอบหมายให้หน่วยแพทย์ พอ.สว. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก และสมาชิก พอ.สว.อำเภอเมืองตาก จัดกิจกรรมและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี วันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธานในพิธี ซึ่งออกให้บริการ ณ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก กิจกรรมการให้บริการประกอบด้วย – ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 71 ราย – ตรวจรักษาทางทันตกรรม จำนวน 25 ราย – ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 17 ราย – ตรวจประเมินสุขภาพจิต จำนวน 58 ราย – มอบชุดเครื่องอุปโภค/บริโภค ชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 20 ราย รวมผู้มารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 191 ราย

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา ซึ่งประดับด้วยดอกไม้สดโทนสีชมพู เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

อ่านเพิ่มเติม »

คุณดุสิต คุณวันดี นิมิตสถาพรและครอบครัว คุณวรารักษ์ ลีเลิศพันธ์ บริจาคที่นอนลม จำนวน 6 หลัง ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันที่ 21ตุลาคม 2565 คุณดุสิต คุณวันดี นิมิตสถาพรและครอบครัว คุณวรารักษ์ ลีเลิศพันธ์ บริจาคที่นอนลม จำนวน 6 หลัง ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ มา ณ.โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดตาก

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดตาก ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีและพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีและพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โดยมี นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด และ นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้เปิดกล่าวรายงาน มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และเจริญพระพุทธมนต์ , พิธีรวมพลังพยาบาลถวายสัตย์ปฏิญาณ นำโดยนางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล กิจกรรมมอบเต้านมเทียมให้แก่ผู้มารับบริการ ในโครงการ “ล้านเต้าเราห่วงใย” จากวันพยาบาลสากล ถึงวันพยาบาลแห่งชาติ โดยชมรมผู้ป่วยมะเร็งแห่งประเทศไทย , กิจกรรมรณรงค์ “การสร้างเสริมสุขภาวะสุขภาพ” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ Show Time : Hand Hygiene Mop By NSO , การตรวจเต้ามด้วยตนเองเดือนละครั้ง เพื่อยับยั้งมะเร็งเต้านม , การจัดโรงทาน ” อิ่มบุญ อิ่มท้อง อิ่มใจ” สำหรับผู้ป่วย ญาติ และผู้มารับบริการ โดยกลุ่มการพยาบาล และผู้มีจิตศรัทธา และกิจกรรมเยี่ยมให้กำลังใจเพื่อนร่วมวิชาชีพที่เจ็บป่วย

อ่านเพิ่มเติม »

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (Wellness center ) รพ.ตสม. ให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก ดูแลตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (Wellness center) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก ดูแลตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 30 คน

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมส่งมอบนักศึกษาพยาบาล จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมส่งมอบนักศึกษาพยาบาล จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก หลังเข้ารับการฝึกภาคปฎิบัติงาน การดูแลผู้ป่วยหนักวิกฤต ICU ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 20 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล มีความรู้ และความเข้าใจ ในการการดูแลผู้ป่วยหนักวิกฤต ณ หออภิบาลผู้ป่วยหนัก ICU ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต้อนรับ นพ.วันชัย ตั้งอารมณ์มั่น อาจารย์นันธิดา พันธุศาสตร์ อาจารย์ พ.อ.หญิง มลฤดี โภคศิริ และ ภก.สงกรานต์ มีชูนึก ผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ในโอกาสเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อน งานการพัฒนาระบบประสานงานสหวิชาชีพแก้ไขความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ศูนย์พึ่งได้ (oscc) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดย พญ.เบญจมาส มั่นอยู่ ร่วมกับแผนงานสุขภาวะผู้หญิง และความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมแพทย์วิถีศึกษาสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และทีมสหวิชาชีพ ร่วมประชุมปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนงานการพัฒนาระบบประสานงานสหวิชาชีพแก้ไขความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี และพระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก เจ้าอาวาสวัดโคกพลู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

ทีม Sky doctor รพ.ตสม.เข้าร่วมการอบรมและฝึกพัฒนาทักษะการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก The Foundation of the academy of medicine ประเทศฝรั่งเศส

ทีม Sky doctor โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก (พญ. ศิวนาฏ พีระเชื้อ, พญ. กัญจนี วชิรรังสิมันตุ์, พว. คณพิชญ์ ทิพยะจันทร์, นฉพ. ทวินันท์ ฉัตรจอหอ) ได้เข้าร่วมการอบรมและฝึกพัฒนาทักษะการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก the foundation of the academy of medicine ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ Airbus foundation ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, บริษัท Airbus ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในพื้นที่จริง

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 (ไฟเซอร์ฝาแดง) สำหรับเด็ก อายุ 6 เดือน – ต่ำกว่า 5 ปี

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และกลุ่มงานกุมารเวชกรรม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 (ไฟเซอร์ฝาแดง) สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – ต่ำกว่า 5 ปี เป็นวันแรก โดยมีนายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และบุคลากรเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมเยี่ยมพูดคุย กับผู้ปกครองและบุตรหลาน ที่เข้ารับวัคซีนด้วย วันนี้มีเด็กได้รับวัคซีนเข็มแรก จำนวนรวม 7 คน ซึ่งไม่พบอาการแพ้วัคซีนที่รุนแรงภายหลังฉีด 30 นาที โดยนัดฉีดเข็มสอง ระยะห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์ , และเข็มสาม ระยะห่างจากเข็มสอง 8 สัปดาห์ จะสามารถป้องกันโควิดได้ 80.3% และช่วยลดอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม เปิดศูนย์การรักษาโรคทางจิตเวชด้วยเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT)

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กล่าวรายงาน โดยมี นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การรักษาผู้ป่วยจิตเวชด้วยเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) และมี นพ.ปริญทัศน์ เนตรสุวรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตเวช และกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกันเปิดศูนย์การรักษาโรคทางจิตเวชด้วยเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) เพื่อให้บริการดูแลรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูแก่ผู้รับบริการตามมาตรฐานบริการสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัย พึงพอใจ และสามารถดูแลตนเองได้ ณ บริเวณห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

คลินิกผู้สูงอายุ รพ.ตสม. ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตาก จัดกิจกรรมให้ความรู้ สอนสาธิต และฝึกปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR)

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดยพญ.ศิริวรรณ เชาว์โน นายแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดตาก จัดกิจกรรมให้ความรู้ สอนสาธิต และฝึกปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) โดยมี นางสาวพรรณธร เรืองอ่อง พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ และ นางสาวจุฑามณี ปู่คำปัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ตสม.จัดการอบรมซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ จากสารเคมีและวัตถุอันตราย ในพื้นที่เขตเมืองตาก โดยใช้รูปแบบ Table Top Exercise

นที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดย พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ จัดการอบรมซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน/อุบัติเหตุจากสารเคมี และวัตถุอันตราย ในพื้นที่เขตเมืองตาก (กรณีสารแอมโมเนียรั่วไหล) โดยใช้รูปแบบ Table Top Exercise โดยมี นพ.วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ และระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการจัดการ และการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียติจาก นายวินัย ทองชุบ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองตาก สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตาก สถานีตำรวจภูธรหนองบัวเหนือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ บริษัททวีวัฒนาท๊อปไอซ์ โรงพยาบาลบ้านตาก โรงพยาบาลสามเงา โรงพยาบาลวังเจ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยไม้งาม รวมทั้งสิ้น 120 คน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บ้าน และกลุ่มเด็ก 0-5 ปี ที่ต้องติดตามพัฒนาการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ งานเวชปฏิบัติครอบครัว และทีมสหสาขาวิชาชีพลงพื้น เพื่อติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บ้าน และ กลุ่ม เด็ก 0-5ปีที่ต้องติดตามพัฒนาการ ในการเยี่ยมครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนตากพิทยาคม ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสาธารณสุขด้วย ทั้งนี้ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากที่มีผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง หรือมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน สามารถติดต่อ การมีหมอประจำครอบครัวและแจ้งข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องการรับบริการการดูแลเยี่ยมบ้านได้ที่ คลินิกหมอครอบครัวตากสินและคลินิกหมอครอบครัวตลาดกลาง ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม »

กลุ่มภารกิจปฐมภูมิ ลงพื้นที่ พร้อมกับมอบยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและส่งมอบยาโรคเรื้อรังให้กับผู้ป่วยที่ประสบปัญหามารับยาที่สถานบริการไม่ได้ .. ภายใต้นโยบาย คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ ลงพื้นที่ พร้อมกับมอบยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและส่งมอบยาโรคเรื้อรังให้กับผู้ป่วยที่ประสบปัญหามารับยาที่สถานบริการไม่ได้ .. ภายใต้นโยบาย คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน (3 หมอ 3 มอบ) หมอที่ 1 อสม. ในพื้นที่ หมอที่ 2 เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข/พยาบาลประจำพื้นที่ หมอที่ 3 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งนี้ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากสามารถติดต่อ การมีหมอประจำครอบครัวและแจ้งข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องการรับบริการการดูแลเยี่ยมบ้านได้ที่ คลินิกหมอครอบครัวตากสินและคลินิกหมอครอบครัวตลาดกลาง ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม »

องค์กรพยาบาลเสริมความรู้วิชาการเรื่อง การป้องกันการแพร่เชื้อแบบมาตรฐาน ให้กับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ EMT

วันที่29 กันยายน 2565 เวลา13.00-16.00 นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล มอบหมายให้ นางนิตยา สุวรรณาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และนางสาวกรุณา ศรีปวนใจ พยาบาลป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล บรรยายเสริมความรู้วิชาการเรื่อง การป้องกันการแพร่การะจายเชื้อแบบมาตรฐาน และมีการทดสอบการล้างมือ 7 ขั้นตอน ให้กับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ EMT Outsourcing ในองค์กรพยาบาล จำนวน 83 คน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม ร่วมพิธีเททอง (นำฤกษ์) วัตถุมงคลรูปหล่อ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก รุ่นที่ 5 “ชนะภัย”

วันที่ 27 กันยายน 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีเททอง (นำฤกษ์) วัตถุมงคลรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก รุ่นที่ 5 “ชนะภัย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฆราวาสในพิธีเททอง พร้อมกันนี้ นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายศราวุธ ไทยเจริญ และ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ปลัดจังหวัดตาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณมณฑลพิธี ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก นอกจากนี้ ในวันที่ 17 เมษายน 2566 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดตาก ได้กำหนดพิธีเทวาภิเสก รูปหล่อและเหรียญฯ อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมกันซ้อมแผนเตรียมความพร้อมในการเปิดการรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT)

วันที่ 27 กันยายน 2565 นำโดย นพ.ปริญทัศน์ เนตรสุวรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตเวช และกลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกันซ้อมแผนเตรียมความพร้อมในการเปิดการรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ ณ แผนกวิสัญญี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกลุ่มงานวิสัญญี กลุ่มงานจิตเวช หน่วยงานศูนย์เปล เจ้าของหุ่นและเจ้าของสถานที่

อ่านเพิ่มเติม »

คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ตสม.ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทรงม้า) ณ บริเวณวงเวียนใหญ่แม่สอด

วันเสาร์ ที่ 25 กันยายน 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล นำโดย นางสาวปรารถนา หมี้แสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทรงม้า) ณ บริเวณวงเวียนใหญ่แม่สอด (ทางหลวงหมายเลข 12) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ในการนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ตั้งบูธให้ประชาชนผู้สนใจเช่าบูชาเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นทำพิธีสิทธิชัยมังคลาภิเษก ปี 2521 เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารพยาธิวิทยาและนิติเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 พร้อมมอบเกียติบัตร ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นิสิตแพทย์

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดลประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และนักศึกษาแพทย์ พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาด/ประธานแม่บ้านจังหวัดตาก นายวิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธี โอกาสนี้ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธี มอบเกียติบัตร ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565 บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น(10สาขา) นิสิตแพทย์ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.วังเจ้า เรื่องระบบ Telemedicine และ Smart Home ward ระหว่างแพทย์กับผู้รับบริการที่อยู่ห่างไกล

วันที่ 22 กันยายน 2565 กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก เรื่องระบบ Telemedicine และ Smart Home ward ระหว่างแพทย์กับผู้รับบริการที่อยู่ห่างไกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษา ส่งผลให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

อ่านเพิ่มเติม »

ศูนย์พึ่งได้ (oscc) รพ.ตสม.จัดโครงการอบเชิงปฏิบัติการ การประสานทีมสหวิชาชีพในการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้จังหวัดตาก

นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ศูนย์พึ่งได้ (oscc) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทีมโดยพญ เบจมาส มั่นอยู่ นายแพทย์ชำนาญการ คุณเอมอร เพ็ชรสังหาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์พึ่งได้จัดโครงการอบเชิงปฏิบัติการ การประสานทีมสหวิชาชีพในการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้จังหวัดตาก ในวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (Wellness center ) รพ.ตสม.ให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก ดูแลตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางตาก

นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (Wellness center) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก ดูแลตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในโครงการตรวจสุขภาพประจำปี เจ้าพนักงานเรือนจำกลางตาก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 โดยมีผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 60 คน

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19 ) เข็มกระตุ้น ในเรือนจำกลางตาก จังหวัดตาก

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมอบหมายให้กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มกระตุ้น ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนทั้งหมด จำนวน 1,457 ราย

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ออกหน่วยให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคจากการทำงาน

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายแพทย์หญิงรุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ พร้อมบุคลากรกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้งาม ออกหน่วยให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงาน บริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการแบบครบวงจร ให้บริการซักประวัติคัดกรองโรคจากการทำงาน และให้ความรู้การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ฝึกปฏิบัติวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สอนท่าทางที่ใช้ในการทำงานที่เหมาะสม (การยศาสตร์) พร้อมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์แก่พนักงานบริษัท เอสเคอินเตอร์ฟู๊ด ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน 92 คน

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงต่อโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ เรือนจำกลางตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก

14 กันยายน 2565 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดยนายแพทย์ อานนท์ ทองคงหาญ นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงต่อโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ เรือนจำกลางตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรค และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมทั้งในระหว่างที่อยู่ภายในเรือนจำและเมื่อพ้นโทษ กิจกรรมนี้จัดขึ้น เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ เพื่อให้ความรู้และติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ ในสัปดาห์สุดท้ายเป็นการประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพค้นหาคนต้นแบบ ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดีเยี่ยม และมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ร่วมการอบรม จำนวน 50 คน

อ่านเพิ่มเติม »

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้รับประกาศเกียรติบัตรดีเด่นด้านการพยาบาล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรุณา ศรีปวนใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในโอกาสได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการพยาบาล เพื่อการดูแลผู้ป่วย และรับบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 และ นางสาวสุทัตรา คงศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับคัดเลือกพยาบาลดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2565 ในโอกาสการประชุมเครือข่ายพยาบาลเขตสุขภาพที่ 2 จริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล วันที่ 10 กันยายน 2565 ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 8 กันยายน 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วยแพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และนางสาววริชญา ชะอุ่ม ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้ ต่อสื่อมวลชน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องที่มาร่วมรับฟังการแถลงข่าว โดยจังหวัดตาก กำหนดจัดกิจกรรม “WALK RUN BIKE 8” (สนามตาก) แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหน้าลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดตาก โดยเริ่มปล่อยตัวนักกีฬาในเวลา 06.30 น. แบ่งประเภทกิจกรรมเป็นเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 5.25 กม. , วิ่งเพื่อสุขภาพ (Mini Marathon) 11 กม. และปั่นเพื่อสุขภาพ 20 กม. ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท ทุกกลุ่ม จะได้รับเหรียญที่ระลึกสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย (Finish) ด้วย นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ออกกำลังกายแล้ว ยังจะมีส่วนร่วมในการทำบุญจากเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท ที่จะนำไปมอบให้กับคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขของคนตาก โอกาสนี้ ขอเชิญชวนชาวจังหวัดตากและจังหวัดข้างเคียง เข้าร่วมกิจกรรม “WALK RUN BIKE 8” (สนามตาก) แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ https://race.thai.run/wrb8T

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.รับการติดตามการดำเนินงานปฐมภูมิแบบบูรณาการ

(พชอ.,3หมอ,รพ.สต.ติดดาว,คลินิกหมอครอบครัว) ของจังหวัดตาก ปี 2565 วันที่ 8 กันยายน 2565 กลุ่มภารกิจปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดยพญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจปฐมภูมิ นพ.อานนท์ ทองคงหาญ นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมกับทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก และ คปสอ.เมืองตาก รับการติดตามการดำเนินงานปฐมภูมิแบบบูรณาการ (พชอ.,3หมอ,รพ.สต.ติดดาว ,คลินิกหมอครอบครัว) ของจังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านคลองขยางโพลง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม ลงพื้นที่โรงเรียนถนอมราษฏรบำรุง เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกในกลุ่มนักเรียน

วันที่ 6 กันยายน 2565 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ลงพื้นที่โรงเรียนถนอมราษฏรบำรุง ต.หัวเดียด อ.เมือง จ.ตาก เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกในกลุ่มนักเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนพักหอพักในโรงเรียน ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในโรงเรียน ให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักเรียนเกี่ยวกับวงจรชีวิตของยุงการแพร่เชื้อและวิธีป้องกัน รวมถึงแจกโลชั่นทากันยุงให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนช่วงฤดูฝนนี้ พบว่ามักจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ได้ง่ายและรวดเร็ว มาตราการป้องกันไข้เลือดออก ประกอบด้วย 5ป 1ข คือ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับ ปฏิบัติและขัดล้างไข่ยุงทุกสัปดาห์

อ่านเพิ่มเติม »

ทีมสหสาขาวิชาชีพ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องฟื้นฟูดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ภายใต้นโยบาย คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน (3 หมอ 3 มอบ)

วันที่ 5 กันยายน 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ ทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องฟื้นฟูดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ภายใต้นโยบาย คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน (3 หมอ 3 มอบ) หมอที่ 1 อสม. ในพื้นที่ หมอที่ 2 เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข/พยาบาลประจำพื้นที่ หมอที่ 3 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นอกจากนี้ กรณีที่จำเป็นพบแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถรับการตรวจรักษาได้ ผ่านระบบTelemedicine ทั้งนี้ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากสามารถติดต่อ การมีหมอประจำครอบครัวได้ที่ คลินิกหมอครอบครัวตากสินและคลินิกหมอครอบครัวตลาดกลาง ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ออกหน่วยให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก ตรวจประเมินความเสี่ยงจากการทำงานด้านกระบวนการและสภาพแวดล้อม

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุข รพ.สต.วังประจบ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก จัดทีมสหสาขาวิชาชีพออกหน่วยให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก ตรวจประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน (walk through survey) ด้านกระบวนการและสภาพแวดล้อม ร่วมกับ ซักประวัติคัดกรองความเสี่ยงโรคจากการทำงาน พร้อมบริการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคปอดฝุ่นหินทราย(ซิลิโคสิส)และคำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและลดความเสี่ยงโดยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) พร้อมกับให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ กับพนักงานในบริษัทพิพัฒน์กร

อ่านเพิ่มเติม »

คลินิกหมอครอบครัวตลาดกลาง เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการฉีดวัคซีนโควิด/ไข้หวัดใหญ่

คลินิกหมอครอบครัวตลาดกลาง เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป เวลา 08.00-12.00น. บริการฉีดวัคซีนโควิด/ไข้หวัดใหญ่ เวลา 13.00-16.00น. โทรศัพท์ติดต่อ : 0886011933

อ่านเพิ่มเติม »

ทีมฝ่ายการพยาบาล รพ.ตสม.รับมอบเกียรติบัตร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ในโอกาสได้รับรางวัลมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ประจำปี 2565 ในการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 33

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 คุณชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ในโอกาสได้รับรางวัลมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ประจำปี 2565 ในการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 33 ภาวะผู้นำ….ผลสัมฤทธิ์ทางการพยาบาลไทย (Leadership….Thai Nursing Achievement) เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติพัทยา จังหวัดชลบุรี จากนายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่ประชาชน พื้นที่ 4 ตำบล เขตเทศบาลอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza) สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป ผู้พิการ และเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ในพื้นที่ 4 ตำบล เขตเทศบาลอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ณ คลินิคหมอครอบครัวตากสินตลาดกลางธุรกิจชุมชน ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลอำเภอเมืองตาก สามาถติดต่อรับวัคซีนที่คลินิกหมอครอบครัวตลาดกลาง ได้ทุกวันทำการ เวลา 8.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ์ 70 พรรษา

วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและมูลนิธิกาญจนาบารมี ได้จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ์ 70 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมาเป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่ประชาชน

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ลงพื้นที่เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง และในกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชน ณ ตำบลหัวเดียด อำเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและลดอัตราการป่วย หรือความรุนแรงจากการเป็นไข้หวัดใหญ่ ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นไข้หวัดใหญ่ ลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ไปสู่ครอบครัวและบุคคลอื่น ลดการขาดเรียน ลดการสูญเสียประสิทธิภาพในการเรียน ลดค่าใช้จ่ายและการเสียเวลาของผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานที่เป็นไข้หวัดใหญ่ ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลสามาถติดต่อรับวัคซีนที่คลินิกหมอครอบครัวตลาดกลาง ได้ทุกวันทำการ เวลา 13.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.รับมอบเต้านมปลอม จากชมรมมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมคณะ รับมอบเต้านมปลอม จำนวน 50 เต้า มูลค่ารวมประมาณ 50,000 บาท โดยมี ดร.เกศราภรณ์ พลสีลา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข จังหวัดตาก เป็นตัวแทนมอบ โดยเต้านมปลอม ได้รับการสนับสนุนจากชมรมมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย มอบผ่านนายแพทย์สาธารณสุข และประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข จังหวัดตาก เพื่อมอบให้กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก

       วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก (คป.สอ.เมืองตาก )  เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานของ คปสอ. เมืองตาก ที่ผ่านมาและจัดทำแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 โดยจัดประชุม   ณ ห้องประชุมพระเชียงเงิน อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รับการตรวจประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ HAIT ระดับ 3

รพ.ตสม.รับการตรวจประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ HAIT ระดับ 3 จากสมาคมเวชสารสนเทศไทย วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ นำโดย นพ.สมิทธ์ เกิดสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศทางการแพทย์ รับการตรวจประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล HAIT ระดับ 3 จากสมาคมเวชสารสนเทศไทย เพื่อให้โรงพยาบาลมีคุณภาพและมาตราฐาน สร้างความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้สนันสนุนให้โรงพยาบาลเป็น Smart hospital ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์วินิจฉัยโรคด้านรังสีวิทยาครบวงจร

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับ และนายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กล่าวรายงาน ในการนี้นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 พร้อมนายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 2 และคณะฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยในปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 18,042 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 เพื่อทดแทนอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527 และไม่เพียงพอต่อการให้บริการในปัจจุบัน อีกทั้งสภาพอาคารบางส่วนชำรุดเสียหายต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวขึ้น ซึ่งภายหลังที่อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่แล้วเสร็จ สามารถขยายการบริการ ลดความแออัดของประชาชนผู้มารับบริการ ตลอดจนสามารถให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและคุณภาพบริการของโรงพยาบาลฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วย ต่อมาเวลา 10.30 น. นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วินิจฉัยโรคด้านรังสีวิทยาครบวงจร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯและ นายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 และคณะฯ ร่วมพิธี และเยี่ยมชมศูนย์รังสีวิทยาศูนย์วินิจฉัยโรคด้านรังสีวิทยาครบวงจร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการการตรวจทางรังสีวิทยา แก่ผู้ป่วยในพื้นที่จ.ตากและพื้นที่ใกล้เคียง เปิดให้บริการผู้ป่วยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ได้แก่ การตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(Magnetic Resonance Imaging, MRI), การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography, CT), การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่อง Digital Mammogram และการตรวจอัลตร้าซาวน์(Ultrasonography) ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับบริการทางการตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสีวิทยา ที่ทันสมัย ปลอดภัย สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์ คลินิกมลพิษออนไลน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

คลินิกมลพิษออนไลน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมWellness Center ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก(055-511024 ต่อ 1087)  ติดตามข้อมูล ข่าวสาร การดูแลตนเองคุณภาพอากาศ์ฝุ่นละอองประจำวัน https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=854phcqn กดปุ่มสีฟ้า “ความรู้ฝุ่น PM 2.5 และการดูแลสุขภาพ”ประเมิน  https://www.pollutionclinic.com/home/diagnose/?gc=tak กรอกแบบฟอร์มประวัติอาการ/ โรคจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินอาการเบื้องต้น ระบบจะแจ้งระดับความรุนแรง พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นประชาชนที่มีอาการ แสบตา ตาแดง มีผื่นที่ผิวหนัง เหนื่อยหอบ แน่นหน้อก หายใจมีเสียง หายใจลำบาก ไอ มีเสมหะ แสบจมูก

อ่านเพิ่มเติม »

ขอเชิญประชาชนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งตับ ปี2565 โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เปิดให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และซี ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2565

ขอเชิญประชาชนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งตับ ปี2565 โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เปิดให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และซี โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1.ผู้ที่มีประวัติรับเลือดก่อนปี2535 2.ผู้ที่มีใช้สารเสพติด 3.ผู้ป่วยเอดส์ 4.ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งตับ 5.ผู้ที่มีบุคลในครอบครัวป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบB,C 6.ผู้ที่อายุ30ปีขึ้นไป/ผู้ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เปิดให้บริการ ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2565 เวลา 07.00 น.-10.00 น. ที่ตลาดกลางธุรกิจชุมชน (ข้าง กศน.) หลังจากเวลา 10.00 น. ให้ไปรับบริการที่คลินิกอายุรกรรม ชั้น1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบนโยบายพิเศษ จำนวน 5 สาขา

ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบนโยบายพิเศษจำนวน 5 สาขา รวมทั้งสิ้น 6 ทุน ศัลยศาสตร์ 1ทุน สูติ-นรีเวชศาสตร์ 1 ทุน กุมารเวชศาสตร์ 1 ทุน ออร์โธปดิกส์ 1 ทุน อายุรศาสตร์ 2 ทุนสมัครในระบบ https://icpird.moph.go.th/resident/ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 17 มีนาคม 2565ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 055-511024 ต่อ 1502 หรือ 085-7286892 (คุณกาญจนา โลหพันธุ์) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อ่านเพิ่มเติม »

ขอแสดงความยินดีกับ นายมาวิณต์ แสนเสนาะ พนักงานบริการ อาคารสถานที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก รับรางวัลพ่อตัวอย่างระดับหน่วยงานประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ นายมาวิณต์ แสนเสนาะ พนักงานบริการ อาคารสถานที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก รับรางวัลพ่อตัวอย่างระดับหน่วยงานประจำปี 2564 โดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้มอบรางวัล

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก (รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร)

อ่านเพิ่มเติม »

การตรวจสมรรถภาพหัวใจEST (Exercise Stress Test)

เป็นการตรวจสมรรถภาพของหัวใจ โดยให้ผู้ป่วยออกกําลังกายด้วยวิธีต่างๆ เช่น เดินบนสายพานเลื่อนหรือ ปั่นจักรยาน เพื่อทดสอบว่า เมื่อหัวใจมีความต้องการในการใช้ออกซิเจนจากเลือดเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ออกกําลังกายแล้วจะเกิดภาวะการขาดเลือดขึ้นหรือไม่เนื่องจากหากผู้ป่วยมีภาวะ ของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตันอยู่ก็จะทําให้มีเลือดไปเลี้ยง กล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอเมื่อต้องออกกําลังกาย และจะมีผลทําให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงไป เครื่องมือที่ใช้ตรวจ มี 2 แบบ คือ1.แบบสายพานไฟฟ้า (Treadmill)2.แบบจักรยาน (Bicycle ergometer) ใช้ได้ดีในผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาเรื่องการเดิน การทรงตัว การตรวจExercise Stress test ทั้งสองแบบ มีให้บริการที่ ศูนย์โรคหัวใจตากสินมหาราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดย นพ.พงศธร พัชระสุภา อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด สอบถามเพิ่มเติมโทร 055-511024 ต่อ 2229 หมอเมืองตากห่วงใยคุณ

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับย้าย/โอนข้าราชการ ติดต่อ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 055-511024 ต่อ 1242

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช#รับย้ายข้าราชการ– ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 2 อัตรา– ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 1 อัตรา– ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 อัตรา #รับย้าย/โอนข้าราชการ– ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ กลุ่มงานรังสีวิทยาสมัครได้ถึง 15 ตุลาคม 2564 ติดต่อ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 055-511024 ต่อ 1242 ดูน้อยลง

อ่านเพิ่มเติม »

เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยทุกท่าน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอความร่วมมือผู้รับบริการ “งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี”ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศแจ้งประชาชนที่ฉีดวัคซีนเข็มแรก AstraZeneca เมื่อวันที่ 7, 8, 9 มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้มารับบริการฉีดวัคซีนเข็มสอง ณ ชั้น 1 อาคารรวมน้ำใจ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามวันเวลา ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม »

ทีม sky doctor โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้การช่วยเหลือด่วนแก่ผู้ป่วยวิกฤต-ฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลพบพระ จ.ตาก

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้สั่งการให้ทีม sky doctor โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้การช่วยเหลือด่วนแก่ผู้ป่วยวิกฤต-ฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย คือ ผู้ป่วยหญิงอายุ 28 ปี ตั้งครรภ์แฝด อายุครรภ์ 33 สัปดาห์ มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตก มีความเสี่ยงสูงที่จะคลอดก่อนกำหนด โดยทารกในครรภ์มีน้ำหนักเพียง 1,200 กรัม และ 1,800 กรัม รับจากโรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก นำส่ง รพ. พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โดยร่วมกับชุดปฏิบัติการบิน กองกำลังนเรศวร ใช้เวลา รับ-ส่งผู้ป่วยทั้งหมด 2 ชั่วโมง ขณะนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม »

คลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้บริการแบบ New normal

คลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้บริการแบบ New normal ตรวจรักษาทางการแพทย์แผนไทยนวดและประคบสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษาโรค, ฟื้นฟูสมรรถภาพให้บริการทุกวันจันทร์ -พฤหัส 8.30-18.00 ศุกร์-อาทิตย์ 8.30-16.00 ตรวจวัดอุณหภูมิ และคัดกรองประวัติก่อนเข้ารับบริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเปลี่ยนผ้าปูเตียงปลอกหมอนและผ้าคลุมตัวใหม่ทุกครั้ง(1 ชุด ต่อ 1 ผู้รับบริการ) สะอาด สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐานสามารถจองคิวทาง QR code หรือโทร 086-4492969

อ่านเพิ่มเติม »

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. สถานที่ : บริเวณชั้น 1 อาคารรวมน้ำใจ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม »

ระบบจองบริการแพทย์แผนไทย บริการนวด และประคบสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษาโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ บริการตรวจรักษาทางการแพทย์แผนไทย

ระบบจองบริการแพทย์แผนไทย จองเองได้ง่าย กดผ่าน link นี้http://room.tsm.go.th/appointment/thai_massage.php หรือสแกน QR code ตามภาพบริการนวด และประคบสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษาโรค หรือ ฟื้นฟูสมรรถภาพบริการตรวจรักษาทางการแพทย์แผนไทยเงื่อนไขการจอง 1.สามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือน2.เมื่อต้องการยกเลิกนัดกรุณาทำการ ยกเลิกนัดในระบบ หรือ ติดต่อยกเลิกนัดกับเจ้าหน้าที่ ล่วงหน้าก่อน 1 วัน3.การจองประเภท นวด และประคบสมุนไพร ระบบการจองเปิดให้จองเฉพาะ ในเวลาเท่านั้นคือวัน จันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา [08.00-10.00] ,[12.00-13.00] , [14.00-15.30]4.การจองประเภท นวด และประคบสมุนไพร ท่านจะสามารถ ระบุชื่อหมอนวด ได้เฉพาะที่ปฏิบัติงานตรงกับช่วงเวลาที่ท่านเลือก หรือ ยังมีคิวว่างอยู่ เท่านั้น5.การจองประเภท ตรวจรักษาทางการแพทย์แผนไทย ไม่ต้องระบุชื่อผู้รักษา สามารถจองได้ไม่จำกัดคิว6.หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อเบอร์ 055-511024 ต่อ 1085 หรือ 086-449-2969 ในเวลาราชการ#นวด#แพทย์แผนไทย#โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช#ตสม ตั้งใจ สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม »

ตู้เปิดบัตรอัตโนมัติ เริ่มให้บริการ 1 มิถุนายน 2564 ใช้กับบัตรประชาชน (แบบ smart card)

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว สำหรับผู้มารับบริการ สำหรับ ผู้ป่วยรายเก่า หรือ ผู้ป่วยนัดหมาย #สิทธิ์การรักษาที่สามารถใช้ตู้เปิดบัตรอัตโนมัติ ได้แก่ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในเขตอำเภอเมืองตาก สวัสดิการข้าราชการ สวัสดิการข้าราชการท้องถิ่น ประกันสังคม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชำระเงินเอง #ตสม ตั้งใจ สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม »

ทีม sky doctor โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กหญิงที่คลอดก่อนกำหนดอายุได้ 2 วัน มีภาวะระบบหายใจล้มเหลว และความดันต่ำวิกฤต ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและยากระตุ้นหัวใจ รับจาก โรงพยาบาลอุ้มผาง นำส่ง โรงพยาบาลแม่สอด

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้สั่งการให้ทีม sky doctor โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้การช่วยเหลือเร่งด่วน โดยนำส่งผู้ป่วยเด็กหญิงที่คลอดก่อนกำหนดซึ่งอายุได้ 2 วัน มีภาวะระบบหายใจล้มเหลว และความดันต่ำวิกฤต ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและยากระตุ้นหัวใจ รับจาก โรงพยาบาลอุ้มผาง นำส่ง โรงพยาบาลแม่สอด โดยร่วมกับหน่วยบินตำรวจจังหวัดตาก ใช้เวลานำส่งผู้ป่วยทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเรียบร้อยจนพ้นวิกฤตแล้ว ขอขอบคุณศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ , หน่วยบินตำรวจจังหวัดตาก , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก , รพ. อุ้มผาง , รพ. แม่สอด เป็นอย่างสูงค่ะ และขอชื่นชม, ให้กำลังใจบุคลากรทีม sky doctor รพ. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้ปลอดภัยทุกภารกิจการบินค่ะ 1. แพทย์หญิงศิวนาฏ พีระเชื้อ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2. แพทย์หญิงธีรารัตน์ เพ็ชรประเสริฐ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน3. นายพิทักษ์ ย้อยดี พยาบาลวิชาชีพกลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 4. นางปราณี ลำจวน พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU)5. นิสิตแพทย์ เปรมวิทย์ ก้อนนาค นิสิตแพทย์ปีที่ 5 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

💉วัคซีนคือคำตอบของการหยุดยั้งโรคโควิด-19 เสียงของชาวตากที่ได้รับวัคซีนแล้วมาบอกเล่าประสบการณ์ให้ฟัง

จังหวัดตากต้องเดินต่อ #ร่วมด้วยช่วยกัน ชวนกันมาฉีดวัคซีนโควิด-19 👍❤️ เพื่อให้พวกเราคนตากได้กลับมาใช้ชีวิต อย่างปกติสุขเหมือนเดิมโดยเร็ว✌️✌️✌️

อ่านเพิ่มเติม »

ขอเชิญชวนประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค ติดต่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ได้ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม »

แนะนำช่องทางการเข้าดูผลตรวจ สำหรับผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

#แนะนำช่องทางการเข้าดูผลการตรวจ สำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้รับบริการ ท่านสามารถเข้าดูผลการตรวจได้จาก 3 ช่องทาง ดังนี้ครับ 1. เข้าดูผ่านช่องทาง LINE: TSM Connect ท่านสามารถกดเพิ่มเพื่อนด้วย QR code ของ TSM Connect ตามรูปครับ 2. เข้าผ่าน Scan QR ตามรูป 3. เข้าดูผ่านเวปไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช www.tsm.go.th หลังทราบผลการตรวจแล้ว กรณีผลตรวจไม่พบเชื้อ : แนะนำให้กักตัว 14 วัน และสังเกตอาการ ถ้าผิดปกติให้ติดต่อคลินิกไข้หวัดครับ กรณีผลตรวจพบเชื้อ : ทางโรงพยาบาลจะติดต่อตามเบอร์ที่ท่านได้แจ้งไว้กับโรงพยาบาล หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม โทร: 055-511024(ในเวลาราชการ) #FightForCOVID19 #หมอเมืองตากห่วงใยคุณ  

อ่านเพิ่มเติม »

นที่ 10-15 เมษายน 2564 คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ(ARI clinic) เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโคโรน่าไวรัส2019(COVID-19) เวลา 8.00-12.00น. ติดต่อที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น1

📢 วันที่ 10-15 เมษายน 2564 คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ(ARI clinic) เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโคโรน่าไวรัส2019(COVID-19) เวลา 8.00-12.00น. ติดต่อที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น1 ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มจากพื้นที่เสี่ยง อาจมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาท ☎️สอบถามเพิ่มเติม โทร 055-516332, 055-513982 ต่อ 1000

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ และช่วงวันหยุดที่มีการเดินทางข้ามจังหวัดจำนวนมาก #งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี ตั้งแต่วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อหิน มหันตภัยเงียบ .. ฆ่าสายตาคุณ !!

ต้อหิน มหันตภัยเงียบ .. ฆ่าสายตาคุณ !! ต้อหิน .. เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยตาบอดเป็นอันดับ 2 ต้อหิน .. เป็นโรคที่ไม่มีอาการนำมาก่อน กว่าที่คุณจะรู้ตัวก็มีการสูญเสียการมองเห็นไปแล้ว ต้อหิน .. เมื่อมีการสูญเสียการมองเห็นไปแล้ว จะไม่สามารถกู้กลับคืนมาเป็นปกติได้อีก ต้อหิน .. ถ้ารู้เร็ว รักษาเร็ว สามารถป้องกันตาบอดได้ ดังนั้น .. หากคุณมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ คุณควรมาตรวจคัดกรองต้อหิน 1. คุณมีประวัติครอบครัวญาติสายตรงเป็นโรคต้อหิน 2. คุณมีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปและไม่เคยได้รับการตรวจคัดกรองโรคต้อหินมาก่อน สายตรงนัดตรวจต้อหิน โทร. 055-516332 ต่อ 1010 ในเวลาราชการ นพ.พัฒนะ ภู่พัฒนะกูล จักษุแพทย์เฉพาะทางโรคต้อหิน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช #ต้อหิน #ภัยเงียบ #ตาบอด #ป้องกันได้ 

อ่านเพิ่มเติม »

ซ้อมแผนการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลบ้านตาก มายังห้อง Nagative Pressure แผนกห้องฉุกเฉิน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้สนับสนุนให้มีการซ้อมแผนการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลบ้านตาก มายังห้อง Nagative Pressure แผนกห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการนี้ได้มีการฝึกซ้อมการใส่ท่อช่วยหายใจด้วยเครื่อง VDO Laryngoscope การใช้เครื่อง Auto CPR การใช้ Capsule chamber เพื่อทำ CT Scan รวมถึงการทำความสะอาดรถพยาบาลด้วยเครื่องพ่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน พร้อมด้วย นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมพิธีฯเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อคณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตลอดจนประชาชนผู้มารับการรักษาพยาบาลทุกหมู่เหล่า

อ่านเพิ่มเติม »

ทุนแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษประจำปี 2565 ศัลยศาสตร์ 1 ทุน

ขอเชิญชวนแพทย์ทุกท่าน สมัครทุนแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปี 2565 สาขาศัลยศาสตร์ จำนวน 1 ทุน สมัครในระบบ https://icpird.moph.go.th/resident/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 มีนาคม 2564 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คุณกาญจนา โลหพันธุ์) เบอร์โทรศัพท์ 055-511024 ต่อ 1052 Aa

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อนรับ คุณธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คุณ ธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ. สสจ. ตาก , ผู้อำนวยการ รพ. แม่สอด ให้เกียรติเยี่ยมชม ระบบ negative pressure ที่ปรับเปลี่ยนใหม่ของห้องฉุกเฉิน รพ. ตสม. โดยมี นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมทีมบริหาร รพ. ให้การต้อนรับ  

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมคณะกรรมการ คปสอ.เมืองตาก ครั้งที่ 2 /2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการ คปสอ.เมืองตาก ครั้งที่ 2 /2564 ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

คุณพ่อชูศักดิ์ คุณแม่ศรี ศรีเจริญล่ำซำ คุณศิริชัย ศรีเจริญล่ำซำ และครอบครัว วัดถ้ำจุนโท อ.แม่สอด จ.ตาก บริจาคเครื่องฟอกไต มูลค่า 460,000 บาท

คุณพ่อชูศักดิ์ คุณแม่ศรี ศรีเจริญล่ำซำ คุณศิริชัย ศรีเจริญล่ำซำ และครอบครัว วัดถ้ำจุนโท อ.แม่สอด จ.ตาก บริจาคเครื่องฟอกไต มูลค่า 460,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งงดให้บริการคลินิกในเวลาราชการ ในวันหยุดราชการ 12-14 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประกาศวันหยุดราชการ ในระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2564 คลินิกในเวลาราชการ งดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม »

พระอาจารย์สัมฤทธิ์ ฐิตสิทธิ เจ้าอาวาสวัดถ้ำจุนโท อ.แม่สอด จ.ตาก มอบ ชุดเต็นท์แคปซูลความดันติดลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเขื้อ(Isolator)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับมอบ ชุดเต็นท์แคปซูลความดันติดลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเขื้อ(Isolator) ยี่ห้อ Red Leaf รุ่น NP-320 1 เครื่อง มูลค่า 180,000บาทจาก พระอาจารย์สัมฤทธิ์ ฐิตสิทธิ (พระอาจารย์เขียว) เจ้าอาวาสวัดถ้ำจุนโท อ.แม่สอด จ.ตาก

อ่านเพิ่มเติม »

การดูแลมารดาหลังคลอด ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 8.00-12.00 น. ติดต่อสอบถาม 055-511024 ต่อ 1085

การดูแลมารดาหลังคลอด ประโยชน์การดูแลมารดาหลังคลอด ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ 8.00-12.00 น. ติดต่อ 055-511024 ต่อ 1085 #คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

อ่านเพิ่มเติม »

ระบบจองห้องพิเศษออนไลน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ระบบจองห้องพิเศษออนไลน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์นัดนอนโรงพยาบาล สามารถจองห้องพิเศษทางโทรศัพท์ผ่านศูนย์จองห้องพิเศษ หรือ สามารถจองห้องพิเศษออนไลน์ได้ด้วยตัวเองได้ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

อ่านเพิ่มเติม »

ตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน ด้วยเครื่องตรวจมวลกระดูก(Bone Mineral Density:BMD) ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์

ตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน ด้วยเครื่องตรวจมวลกระดูก(Bone Mineral Density:BMD) ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ ครั้งที่ 2 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 “ข้าราชการสิทธิ์เบิกได้ไม่ต้องสำรองจ่าย ใช้บัตรประชาชนใบเดียว” ณ บริเวณ ห้องตรวจชั้น 1อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เวลา 8.30-17.00

อ่านเพิ่มเติม »

การให้บริการตรวจร่างกายเพื่อขอออกใบรับรองแพทย์

การให้บริการตรวจร่างกาย เพื่อขอออกใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สามารถขอรับบริการได้ ดังนี้ ช่วงเช้า (8.00-12.00 น.)ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองตากโทร 055-512000 ช่วงบ่าย (13.00-15.00 น.)ที่คลินิกอาชีวเวชกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โทร 055-516332, 055-513982 ต่อ 1087

อ่านเพิ่มเติม »

เปิดให้บริการแล้ววันนี้ หน่วยรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล (Admission Center) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่าวยนอก

  ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ของคลินิกผู้ป่วยนอกทุกแผนก และรับจองห้องพิเศษ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร 055-516332, 055-513982 ต่อ 1212    

อ่านเพิ่มเติม »

รักษาโรคนิ้วล็อคให้หายขาด…โดยไม่ต้องผ่าตัด

#ข่าวดีของคนเป็นโรคนิ้วล็อค รักษา”นิ้วล็อค”ให้หายขาดด้วยเทคนิคพิเศษ โดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น ไม่ต้องลางาน นพ.ประพันธ์ จันทนะโพธิ ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อออกตรวจ วันจันทร์, อังคาร, ศุกร์9.00 – 12.00 น. คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชติดต่อสอบถาม-นัดหมายล่วงหน้าโทร 055-513982, 055-513982 ต่อ 1000#คลิกเพื่อติดตามเฟสเฟสบุ๊คได้ที่ลิงค์นี้https://www.youtube.com/watch?v=fTgMdo_hRJE&feature=youtu.be&ab_channel=TSMHospital

อ่านเพิ่มเติม »

#ทำไมต้องบริจาคโลหิต? “โลหิต” หรือ “เลือด” เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญในการใช้รักษาผู้ป่วย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีผู้ที่สามารถคิดค้นสิ่งใดมาใช้ทดแทนโลหิตได้ จึงจำเป็นต้องมีการรับบริจาคโลหิตจากคน เพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิตสำหรับใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วย

  “การบริจาคโลหิต” คือ การสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายยังไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วย ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโลหิต เพราะร่างกายของแต่ละคนมีปริมาณโลหิตประมาณ 17-18 แก้วน้ำ ร่างกายจะใช้เพียง 15-16 แก้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือนั้นสามารถบริจาคให้ผู้อื่นได้ โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ทุก 3 เดือน เมื่อบริจาคโลหิตออกไปแล้ว ไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทน ทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิม หากไม่ได้บริจาค ร่างกายจะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวเพราะหมดอายุ ทั้งนี้ กระบวนการในการบริจาคโลหิตตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนจนบริจาคโลหิตเสร็จสิ้น ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเลือกเจาะโลหิตที่เส้นโลหิตดำบริเวณแขน แล้วเก็บโลหิตบรรจุในถุงพลาสติก (BLOOD BAG) ประมาณ 350-450 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้บริจาค การบริจาคโลหิตเป็นเรื่องจำเป็น และยังไม่มีสิ่งใดทดแทนได้ ผู้ป่วยต้องการโลหิตทุกวินาที ได้ทราบข้อมูลสุขภาพของตัวเอง ได้ทราบระบบหมู่โลหิต ทั้งระบบ ABO และ Rh ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และทำให้มีความสุข ส่งผลให้สุขภาพดี บริจาคโลหิต 1 ถุง ช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิต คลิก https://bit.ly/39CkkCF บริจาคโลหิต โลหิต 1 ถุง นำไปช่วยผู้ป่วยได้อย่างไรบ้าง? การจัดหาโลหิตบริจาคให้เพียงพอและปลอดภัยต่อทั้งผู้ให้และผู้รับ จากผู้มีจิตศรัทธาที่มีสุขภาพดี แบ่งเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาด้วยการรับโลหิตต่อเนื่องตลอดชีวิตกว่าร้อยละ 23 และอีกร้อยละ 77 สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุเพื่อใช้ในการผ่าตัด ซึ่งมักจะเป็นการใช้โลหิตในปริมาณมากและเร่งด่วน รวมถึงโรคนานาชนิด อีกประการหนึ่ง คือ ในบางช่วงอาจเกิดโรคระบาดที่ต้องการใช้โลหิต เช่น โรคไข้เลือดออก ทำให้ปริมาณการใช้โลหิตมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริจาคโลหิตแต่ละครั้ง สามารถปั่นแยกเป็นส่วนประกอบโลหิตได้มากกว่า 3 ส่วน ช่วยชีวิตได้มากกว่า 3 ชีวิต และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โลหิตได้อีกมากมาย เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ เกล็ดเลือด นำไปรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ โรคไข้เลือดออก มะเร็งเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง นำไปรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ไขกระดูกฝ่อ ผู้ป่วยที่สูญเสียเลือดจากการ ผ่าตัดหัวใจ อุบัติเหตุ ตกเลือดจากการคลอดบุตร พลาสมา นำไปรักษาผู้ที่มีอาการช็อคจากการขาดน้ำ ผลิตเซรุ่มป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โลหิต 3 ชนิด ได้แก่ แฟตเตอร์ 8 (Factor VIII) รักษา โรคฮีโมฟีเลีย เอ อิมมูโนโกลบูลิน (IVIG) รักษาโรคภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเอง อัลบูมิน (Albumin) รักษาไฟไหม้น้ำร้อนลวก และโรคตับ ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ (BIPAP Philips A 30 ) จาก มูลนิธิเทมาเสก อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยคณะ รับมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ (BIPAP Philips A 30 ) จาก มูลนิธิเทมาเสก อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มอบให้กับโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง ในจังหวัดตาก เพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมส่งกำลังใจให้นางฟ้าชุดขาว ทีมแรกของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะ มอบดอกไม้และของที่ระลึก ทั้งให้กำลังใจ แก่บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่จะเดินทางไปปฎิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลแม่สอด จำนวน 6 คน 1.นส.เบญจมาศ ชุมภู พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 2.นส.สุพัตรา ไชยวรรณ พยาบาลวิชาชีพ 3.นส.พรรณธร เหล็กเพชร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4.นส.สุพัตรา มาครอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5.นส.ณัฐนันท์ ชื่นชมบรรพต พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 6.นส.ภัทรวรรณ สุ่มประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม »

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรับมอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการป้องกันโควิด-19 จาก สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรับมอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการป้องกันโควิด-19 จาก สภากาชาดไทย โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับสถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก วันที่ 1 ก.พ. 64 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) นายวรานนท์ ยิ้มมงคล และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการป้องกันโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร รับมอบสิ่งของ โดยครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะฯ ได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการป้องกันโควิด-19 มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 800 ชิ้น , Face Chield จำนวน 200 ชิ้น , ถุงคลุมรองเท้าแบบใช้แล้วทิ้ง (Disposable Shoe Cover) จำนวน 200 ชิ้น , ถุงมือตรวจโรค (Examination gloves) จำนวน 20,000 ชิ้น , เสื้อกาวน์ใช้แล้วทิ้ง (Disp.Isolation coverall sterile) จำนวน 150 ชุด , เสื้อกาวน์ Disp.Isolation coverall non-sterile จำนวน 50 ชุด , แอลกอฮอล์เจล ขนาด 450 ml. จำนวน 40 ขวด และหน้ากากอนามัย (Surgical mask) จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อให้นำไปใช้ในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »

ทีมนักรบชุดขาวของตสม.

วันที่ 29 มกราคม 2564 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบของขวัญและช่อดอกไม้ ชื่นชมยกย่องในความเสียสละ กล่าวอวยพร สร้างขวัญและกำลังใจแด่ทีมนักรบชุดขาวของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เดินทางไปปฎิบัติภารกิจ ช่วยอำเภอแม่สอด ต้านโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เยี่ยมชมห้องฉุกเฉินและให้กำลังใจบุคลากรแพทย์และพยาบาล

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564  นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เยี่ยมชมห้องฉุกเฉิน และให้กำลังใจบุคลากร แพทย์และพยาบาล ประจำห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช          ซึ่งมีการเตรียมการรองรับสถานการณ์ COVID-19 โดยมีการปรับปรุงห้องฉุกเฉินรูปแบบใหม่ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยมีระบบการระบายอากาศสำหรับห้องผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจฉุกเฉิน, ระบบรักษาความปลอดภัยของบุคลากร, ความพร้อมในการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ทั้งระบบทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

อ่านเพิ่มเติม »

ศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิก รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2564 จำนวน 9 อัตรา

ศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2564 จำนวน 9 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม »

ดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เครดิต | จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ

อ่านเพิ่มเติม »

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เครดิต | จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ

อ่านเพิ่มเติม »

ตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน มะเร็ง&เต้านม ภัยร้ายของผู้หญิงไทย

เงื่อนไขการรับบริการ กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนมารับบริการ กรุณาโทรนัดหมายก่อนรับบริการ รับบริการได้ที่ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ราคานี้รวมค่าแพทย์ผู้ป่วยนอก เงื่อนไขในการรับบริการราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้นราคาดังกล่าวรวม หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ ,หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ, ห้องพักมาตรฐาน (ตามจำนวนวันที่กำหนด) ค่าบริการพยาบาล บริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทยเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม »