ข่าวสารและกิจกรรม

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข รพ.ตสม. ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ในเรือนจำกลางตาก ประจำปี 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้ออกดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในเรือนจำกลางตาก ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ด้านโภชนาการ ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพกายและจิตใจของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ มีการตรวจผู้สัมผัสอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร จำนวน 24 ตัวอย่าง และน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 5 ตัวอย่าง

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมกับสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำทีมคณะทำงาน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอเมือง จังหวัดตาก และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด โดยมีนพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ให้การต้อนรับอย่างกัลยาณมิตร

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน [คลินิกหมอครอบครัว] และกลุ่มงานอาชีวะเวชกรรมร่วมออกหน่วย จัดบูท จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 20 มีนาคม 2566 วัน อสม.แห่งชาติโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน [คลินิกหมอครอบครัว] และกลุ่มงานอาชีวะเวชกรรมร่วมออกหน่วย จัดบูท จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่จัดโดยสำนักงานเทศบาลเมืองตาก ณ บริเวณสวนสาธารณะริมน้ำปิง ในงานมีกิจกรรม ร้องเพลง มารช์ อสม. ปรบมืออุดมการณ์ อสม. เต้นไลน์แดนซ์ บาสโลบ ของ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองตากและ มีการเชิดชูเกียรติ อสม.ด้วยการมอบเข็มปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20ปี ให้ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองตาก ทั้ง 4 ตำบล นอกจากนี้ ทาง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มอบของขวัญคืนความสุข และการมีสุขภาพดีให้กับ อสม.ด้วยการตรวจสุขภาพ [Health station check] และจัดหน่วยบริการอาชีวะอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ ในกิจกรรมครั้งนี้ มีอสม ในเขตเทศบาลเมืองตากเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ 300 คน

อ่านเพิ่มเติม »

ชมรมจริยธรรม รพ.ตสม. จัดกิจกรรม ทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ ปฏิบัติบูชา

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 11.08 น. นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ชมรมจริยธรรม จัดกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ ปฏิบัติบูชา ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผู้มารับบริการ เพื่อทำจิตใจให้เป็นสมาธิ สงบ ผ่องใส ณ ศาลาตันติสุนทร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.อัญเชิญพระพุทธรูป หลวงพ่อแสงทอง พระพุทธรูปประจำจังหวัดตาก ประดิษฐาน ณ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 18 มีนาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมปฏิบัติบูชา เจริญสติภาวนา อัญเชิญพระพุทธรูป หลวงพ่อแสงทอง พระพุทธรูปประจำจังหวัดตาก ประดิษฐาน ณ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายวิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม »

Wellness center กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ตสม.ร่วมกับบริษัท อรรฐนีย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ารับโล่ห์รางวัล เชิดชูเกียรติ เป็น”ต้นแบบ ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการ”

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสุนิตรา ทองดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ร่วมกับบริษัท อรรฐนีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ห์รางวัล เชิดชูเกียรติ เป็น “ต้นแบบ ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการ” จากนพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ในเวทีการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (The 3rd International Conference on Occupational and Environmental Diseases (3rd ICOEN) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ Wellness center กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ขยายการดำเนินการศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน ไปยังเครือข่ายสถานประกอบการ ในเขตอำเภอเมือง ได้แก่ บริษัทอรรฐนีย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.สตม.ร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “Synergy for safety and well-being”

วันที่ 14-17 มีนาคม 2566 นพ.วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทีมคณะบุคลากรโรงพยาบาล พร้อมด้วย นพ.ธนันท์ชัย กองแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พญ.ศิริวรรณ เชาว์โน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพฯ และตัวแทนทีมพัฒนาคุณภาพ PCT ทุกสาขา ร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “Synergy for safety and well-being” และรับใบประกาศนียบัตรสถานพยาบาลที่ผ่านการต่ออายุใบรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) เพื่อร่วมกันสร้างระบบบริการสุขภาพของไทยให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนด้วยพลังร่วมของทุกคน ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม »

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมต้อนรับที่ปรึกษา รมช. ว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ,นพ.สายชล รัชตธรรมกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลังและประกันสุขภาพ นำทีมคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับนายแพทย์เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้าน Sky doctor และงานผู้สูงอายุ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจัดประชุมคณะกรรมการนมแม่ในโรงพยาบาล

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ พญ.เบญจมาส มั่นอยู่ พญ.พรศิริ สุธาเบญจาประดิษฐ์ นางสาวเอมอร เพ็ชรสังหาร และทีมงาน จัดประชุม คณะกรรมการนมแม่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อพัฒนางานคลินิกนมแม่และเตรียมรับการประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ณ ห้องประชุมพระเชียงทอง อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566 งานป้องกันและควบคุมโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองตาก และปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ออกดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ได้ให้ความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า อาการ การป้องกัน การฉีดวัคซีน การเก็บรักษาวัคซีน ตลอดจนขั้นตอนในการป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้า ฝึกปฏิบัติการบังคับสัตว์ วิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว มีอาสาปศุสัตว์เข้าร่วมการอบรม จำนวน 80 คน

อ่านเพิ่มเติม »

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดกิจกรรม ทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ ปฏิบัติบูชา วันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้น 8 ค่ำ

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ชมรมจริยธรรม จัดกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ ปฏิบัติบูชา วันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้น 8 ค่ำ ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผู้มารับบริการ เพื่อทำจิตใจให้เป็นสมาธิ สงบ ผ่องใส ทั้งนี้ชมรมจริยธรรม จะจัดกิจกรรมฯอย่างต่อเนื่อง ทุกวันจันทร์ เวลา 11.00 น. ณ ศาลาตันติสุนทร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทีมพยาบาล QA เครือข่าย พี่พบน้อง เสริมพลัง โรงพยาบาลสามเงา และโรงพยาบาลวังเจ้า

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นำทีมพยาบาล QA เครือข่าย พี่พบน้อง เยี่ยมเสริมพลัง โรงพยาบาลสามเงา และโรงพยาบาลวังเจ้า เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการทางการพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน เพื่อเป็นพยาบาลวิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้คุณปรารถนา กาญจนจตุรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ และคณะทำงาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน เพื่อเป็นพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดย รองศาสตราจารย์ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้มีนักศึกษาพยาบาล ปี 4 จำนวน 100 คน เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม »

คลินิกผู้สูงอายุ รพ.ตสม. ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตากจัดกิจกรรม พินัยกรรมชีวิตกับการวางแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Plan)

วันที่ 9 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดตาก จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีพญ.ศิริวรรณ เชาว์โน นายแพทย์ชำนาญการ และ พว.สุวรรณา วัชรสินธิ์ุ เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรม พินัยกรรมชีวิตกับการวางแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Plan) และมีกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

ตารางการออกตรวจคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝังเข็ม

ตารางการออกตรวจคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝังเข็ม

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดคณะกรรมการ ENV เยี่ยมสำรวจภายใต้โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย Save & Safety Week For U & Me

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการ ENV โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เยี่ยมสำรวจอาคารรวมน้ำใจ โดยทำการตรวจสอบถังดับเพลิง / ไฟฉุกเฉิน / ปลั๊กไฟ / อุปกรณ์ไฟฟ้า / ประปา / ติดตามการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ภายใต้โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย Save & Safety Week For U & Me เพื่อดูแลสอดส่องและเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับหน่วยงาน บุคคลากร และผู้บริการ

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก วัฒนธรรมจังหวัดตาก ส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวตาก ร่วมพิธีดังกล่าว ณ อุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร (วัดเขาแก้ว) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ออกหน่วยตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตา , ไต ,เท้า เชิงรุก ที่ รพสต. บ้านหนองปรือ และรพสต. คลองขยายโพรง

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ และ 4 มีนาคม 2566 งานตรวจรักษาพยาบาลพยาบาลพิเศษด้านจักษุ และงาน NCD เครือข่ายจังหวัดตากนำโดยนางนิตยา สุวรรณาภรณ์ หัวหน้างานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษด้านจักษุ นางรุ่งนภา เกียรติรวี ผู้ประสานงานNCD พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.ตสม. ร่วมกันออกหน่วยตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตา , ไต ,เท้า เชิงรุก ที่ รพสต. บ้านหนองปรือ และรพสต. คลองขยายโพรง มีผู้มารับบริการ158 คน ปิดจ๊อบ ไปเรียบร้อยของปี 66

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.และ คปสอ.เมืองตาก ร่วมรับการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข และนโยบายมุ่งเน้นฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ คปสอ.เมืองตาก ร่วมรับการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขและนโยบายมุ่งเน้นฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมนิเทศ ในการนี้พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ระดับคปสอ ระดับสสอ และระดับโรงพยาบาลรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมรับฟังผลการสรุปการตรวจราชการฯ ทั้งนี้ ประธานและคณะนิเทศงานได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค ความต้องการการสนับสนุนของพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้พื้นที่ได้ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเป็นไปตามเกณฑ์ตรวจราชการในรอบต่อไป ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดเวทีแลกเปลี่ยน และจัดการความรู้จากประสบการณ์ การให้บริการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสาวเอมอร เพ็ชรสังหาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์พึ่งได้ (oscc) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทีมสหวิชาชีพจังหวัดตาก ร่วมกับแผนงานสุขภาวะความเป็นธรรมทางเพศฯ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยน และจัดการความรู้จากประสบการณ์ การให้บริการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ ของกลไกสหวิชาชีพ เคสรีวิวของจังหวัดตาก ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมพระเชียงทอง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข รพ.ตสม. ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 1 มีนาคม 2566 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ออกดำเนินการงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร พร้อมตรวจ Si-2 ผู้ประกอบอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร และตรวจภาชนะใส่อาหาร (แก้วน้ำ,ทัพพี,จาน,ชาม,ถ้วย,เขียง,ช้อนส้อม) ทั้งหมด 14 ตัวอย่าง เพื่อความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนในการบริโภคอาหาร อาจทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำได้ พร้อมให้ความรู้เทคนิคการล้างมือ 7 ขั้นตอน แก่ผู้ประกอบอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ในโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ความรู้สึกทั้งหมด6คุณ และ คนอื่นๆ อีก 5 คน

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้มารับบริการเรื่อง การเฝ้าระวังโรคที่มากับฝุ่นละออง PM2.5

วันที่ 1 มีนาคม 2566 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้มารับบริการระหว่างรอพบแพทย์ เรื่องการเฝ้าระวังโรคที่มากับฝุ่นละออง PM2.5 อันตรายจากฝุ่นละออง PM2.5 ผลข้างเคียงระยะสั้น ระยะยาว ข้อปฎิบัติตัวในการป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 รวมไปถึงการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณคลินิกกุมารเวชกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ตสม.ให้ความรู้เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้ความรู้เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตราย ผลกระทบ และการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 รวมไปถึงประชาสัมพันธ์แนวทางการวินิจฉัยโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (Z581,Y97) คลินิกมลพิษ และคลินิกมลพิษออนไลน์ (รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ให้แก่งานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจังหวัดตาก จำนวนทั้งสิ้น 21 แห่ง

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นพ.วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด โดยกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ได้จัดอบรมโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ให้ได้รับการรักษาต่อเนื่อง อาการทางจิตสงบ ครอบครัวและชุมชนปลอดภัย จากผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ร.ต.อ.อภิชาติ​ ปัด​ภัย​ รอง​ สว​ป.สภ.เมืองตาก​ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้​ ในหัวข้อ​ พ.ร.บ.สุขภาพ​จิต​ พ.ศ.2551​​ และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 การเจรจาต่อรองตามยุทธ​วิ​ธีตำรวจ​ มีการฝึกซ้อมสถานการณ์สมมุติ (Training Scenario)​ การระงับ​เหตุคนคุ้มคลั่ง​ด้วยชุดไม้ง่าม​ ปืนไฟฟ้า​ Taser และ​ การระงับ​เหตุมือปืน​ (Active​ Shooter​) มีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม และ อสม. ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอใกล้เคียง เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน เป็นระยะเวลา 2 วัน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

บุคลากร รพ.ตสม.รับมอบเกียรติบัตรแก่พยาบาลดีเด่น จากกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ในมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดตาก

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบเกียรติบัตรแก่พยาบาลดีเด่นพยาบาลดีเด่น จากกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ในมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดตาก จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ คุณชลาลัย เขียวสุวรรณ ประเภทผู้บริหารการพยาบาล , คุณสดใส บุญธรรม ประเภทผู้ปฏิบัติงานการพยาบาลชุมชนพยาบาลดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข สาขาพยาบาล จังหวัดตาก , คุณจรรยา ใจหนุน ประเภทผู้บริหารการพยาบาล และ คุณธิดา ศิริ ประเภทผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมต้อนรับคณะประเมินคุณภาพบริการพยาบาล (QA) จากโรงพยาบาลแม่สอด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยนางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าหอ หัวหน้างาน และทีมงานพยาบาล จากกลุ่มการพยาบาล ร่วมต้อนรับนางปราณี มหาศักดิ์พันธ์ รองผู้้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะประเมินคุณภาพบริการพยาบาล (QA) จากโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก อย่างกัลยาณมิตร ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดคณะกรรมการ ENV เยี่ยมสำรวจภายใต้โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย Save & Safety Week For U & Me

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการ ENV โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เยี่ยมสำรวจอาคาร 75 ปีฯ(ตึกเขียว) และอาคารแพทย์แผนไทย โดยทำการตรวจสอบถังดับเพลิง / ไฟฉุกเฉิน / ปลั๊กไฟ / อุปกรณ์ไฟฟ้า / ประปา / ติดตามการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ภายใต้โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย Save & Safety Week For U & Me เพื่อดูแลสอดส่องและเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับหน่วยงาน บุคคลากร และผู้มารับบริการ

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม. ลงพื้นที่ตรวจประเมินเกณฑ์ Green and Clean + Healthy Workplace และ EMS สถานประกอบการท่องเที่ยว ประเภทร้านอาหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก นำโดยนายแพทย์อานนท์ ทองคงหาญ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม พร้อมคณะทำงาน ได้ออกดำเนินการ ประเมินสถานประกอบการท่องเที่ยว ประเภทร้านอาหาร ร้านเถียงนา โดยใช้แนวทางเกณฑ์การประเมินแบบผสมผสาน Green and Clean + Healthy Workplace และ EMS เน้นการดูแลสุขาภิบาลอาหาร การจัดการขยะ ห้องน้ำ ห้องส้วม และ 5 ส. รวมถึงสิ่งแวดล้อมภายในร้านและนอกร้านอาหาร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ มีความสะอาดปลอดภัยให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ในร้านอาหารและให้ผู้มารับบริการ ซึ่งเป็นด่านหน้าในการต้อนรับ นักท่องเที่ยว เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน เพื่อเป็นพยาบาลวิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้คุณปรารถนา กาญจนจตุรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ และคณะทำงาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน เพื่อเป็นพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้มีนิสิตพยาบาลวิชาชีพ ปี 4 จำนวน 120 คน ปี 3 จำนวน 50 คน ปี 2 จำนวน 100 คน และ ปี 1 จำนวน 100 คน เข้าร่วมรับฟัง ณ หอประชุม รศ.ดร.ประภา ลิ้มประสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมเวทีเสวนา การสร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดปัญหาความรุนแรงในชุมชน ในการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 “ Voice of the voiceless # 2 : the vulnerable populations”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้คุณเอมอร เพ็ชรสังหาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์พึ่งได้ (OSCC) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทีมงาน เป็นตัวแทนร่วมเวทีเสวนา การสร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดปัญหาความรุนแรงในชุมชน ในการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 “ Voice of the voiceless # 2 : the vulnerable populations” ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม โดยแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม »

รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 สาขา รวม 3 ทุน

ประชาสัมพันธ์โควตาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 สาขา รวม 3 ทุน ดังนี้ ศัลยศาสตร์ จำนวน 1 ทุน อายุรศาสตร์ จำนวน 1 ทุน กุมารเวชศาสตร์ จำนวน 1 ทุนติดต่อสอบถามกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เบอร์โทร 055-511024 ต่อ 1052 หรือ 085-7286892 คุณกาญจนา

อ่านเพิ่มเติม »

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม รพ.ตสม. ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานส้วม(HAS) Healthy Accessibility Safety สำนักงานที่ดิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ได้ออกประเมินรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ สำนักงานที่ดิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตามโครงการสำนักงานที่ดินทั่วไทย ส้วมสะอาดน่าใช้ได้มาตรฐาน HAS เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการสำนักงานที่ดิน เกิดความมั่นใจว่า ส้วมสาธารณะของสำนักงานที่ดินอำเภอเมืองตาก มีความสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และผ่านการรับรองมาตรฐาน HAS จากกระทรวงสาธารณสุข

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมรับมอบเงินบริจาค เนื่องในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุสถาน วัดไผ่ล้อม จ.ตาก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยฝ่ายการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จาก คุณโสพิศ วิเชียรโชติ เนื่องในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.ท.วัชระ วิเชียรโชติ ณ เมรุสถาน วัดไผ่ล้อม จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

คลินิกกัญชาทางการแพทย์บูรณการ

คลินิกกัญชาทางการแพทย์บูรณการ เปิดให้บริการตรวจรักษา วินิจฉัยโรค ให้คำปรึกษา และจ่ายยากัญชาทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับ ท้องอืดจุกเสียดแน่น ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศรีษะไมเกรน วิงเวียนศรีษะ อาการสั่นในพาร์กินสัน และผู้ป่วยประคับประคองระยะสุดท้าย (มะเร็ง) วันเวลาทำการ วันจันทร์, วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. เปิดให้บริการ ณ คลินิกหมอครอบครัวตากสินวันพุธ เวลา 09.00-12.00 น. เปิดให้บริการ ณ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ออกหน่วยตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตา ไต เท้า คัดกรองต้อกระจกและต้อหิน ณ รพ.สต.บ้านหนองนกปีกกา และรพ.สต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 งานตรวจรักษาพยาบาลพิเศษด้านจักษุ และงาน NCD เครือข่ายจังหวัดตาก นำโดยนางนิตยา สุวรรณาภรณ์ หัวหน้างานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษด้านจักษุ นางรุ่งนภา เกียรติรวี ผู้ประสานงานNCD พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกันออกหน่วยตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตา , ไต ,เท้า คัดกรองต้อกระจกและต้อหิน เชิงรุก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกปีกกา มีผู้มารับบริการ 146 คน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังประจบ มีผู้มารับบริการ 114 คน พร้อมนัดพบแพทย์ ทั้งหมด 8 คน

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมประเมินไขว้งาน QA โรงพยาบาลแม่สอด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มการพยาบาล นำทีมโดย นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยหัวหน้าหอ/หัวหน้างาน และทีมงานพยาบาล ร่วมประเมินไขว้งาน QA โรงพยาบาลแม่สอด โดยมีนายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด และทีมพยาบาลร่วมต้อนรับทีมประเมิน อย่างกัลยาณมิตร

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดประชุม นำเสนอข้อมูลผู้ประสบปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง และแผนการให้การช่วยเหลือ

วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ศูนย์พึ่งได้ (Oscc) งานผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม นำโดยคุณเอมอร เพ็ชรสังหาร และทีม จัดประชุมนำเสนอข้อมูลผู้ประสบปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง แผนการให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาความรุนแรง ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ตำรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง และเทศบาลตำบลไม้งาม ณ ห้องประชุมพระเชียงทอง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม. ร่วมกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยจากผู้ใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก มอบอุปกรณ์ช่วยผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยจากผู้ใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก มอบอุปกรณ์ช่วยผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยมี นพ.วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล และนางสาวพรพิศ มิ่งมาศ ขนส่งจังหวัดตาก ร่วมมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการ ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี 2566

วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสุพัตรา แจ่มตระกูล ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี 2566 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตากร่วมพิธีดังกล่าว และมีพระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก เจ้าอาวาสวัดโคกพลู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดโคกพลู ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข รพ.ตสม. ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ได้ออกดำเนินการงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร พร้อมตรวจ Si-2 ผู้ประกอบอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร และตรวจภาชนะใส่อาหาร (แก้วน้ำ,ทัพพี,จาน,ชาม,ถ้วย,เขียง,ช้อนส้อม) ทั้งหมด 30 ตัวอย่าง เพื่อความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนในการบริโภคอาหาร อาจทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำได้ พร้อมให้ความรู้เทคนิคการล้างมือ 7 ขั้นตอน แก่ผู้ประกอบอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ในโรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้มารับบริการ เรื่อง การเฝ้าระวังโรคที่มากับฝุ่นละออง PM2.5

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมร่วมกับกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้มารับบริการระหว่างรอพบแพทย์ เรื่องการเฝ้าระวังโรคที่มากับฝุ่นละออง PM2.5 อันตรายจากฝุ่นละออง PM2.5 ผลข้างเคียงระยะสั้น ระยะยาว ข้อปฎิบัติตัวในการป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 รวมไปถึงการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณคลินิกอายุรกรรม ชั้น 1 และคลินิกสูตินรีเวชกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.รับมอบนมกล่อง จากคณะครูที่ปรึกษา และแกนนำนักเรียนชมรมต้นกล้าสี่มหาราช โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร อำเภอเมือง จังหวัดตาก

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับมอบนมกล่อง จากคณะครูที่ปรึกษา และแกนนำนักเรียนชมรมต้นกล้าสี่มหาราช โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร อำเภอเมือง จังหวัดตาก ในกิจกรรม”ส่งกำลังใจ สานสายใย สู่ความสุข” โดยได้รับนมกล่องจากผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าอาวาสวัดมะเขือเเจ้ มอบให้แก่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง และหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 51 ชุด เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับผู้ป่วย และมอบความรักความห่วงใย เนื่องในวันวาเลนไทน์

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.เดินรณรงค์เชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาล ป้องกันความเสี่ยง “TSM SAFETY WEEK 2023”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ ENV พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลทุกหน่วยงาน ป้องกันความเสี่ยง “TSM SAFETY WEEK 2023” โดยรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานตระหนักและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน โดยยึดหลัก 3 ส.ปลอดภัย (3S Safety) สอดส่องจุดเสี่ยงภัย ส่งต่อข้อมูล สะสางจุดเสี่ยง และเสริมสร้างความปลอดภัย ทั้งนี้มีกิจกรรมให้บุคลากรโรงพยาบาลร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด พร้อมคำบรรยายเรื่องราวสั้นๆ ภายใต้แนวคิด “มองภาพต่างมุมครอบคลุมความปลอดภัย” พร้อมลุ้นรางวัล

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ได้จัดกิจกรรม รณรงค์รับวันวาเลนไทน์ตามแคมเปญของกระทรวงสาธารณะสุข ให้รักที่ปลอดภัยอยู่รอบตัวเรา Love is all around

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดกิจกรรมรณรงค์ให้รักที่ปลอดภัยอยู่รอบตัวเรา Love is all around รับวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรักซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ และให้บริการแจกถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นแก่ผู้มารับบริการ โดยมีจุดให้บริการ 3 แห่ง คือ คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น (TEEN FRIENDIY CLINIC) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คลินิกโรคทางเดินหายใจและคลินิกเฉพาะโรค โดยมีผู้รับบริการให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสายตาผิดปกตินักเรียนและผู้สูงอายุ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นพ.พัฒนะ ภู่พัฒนะกุล ประธาน Service plan สาขาตา กล่าวรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสายตาผิดปกตินักเรียนและผู้สูงอายุ โดยมีนายอดิศร สมเจริญสิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธาน และมีพญ.ธิดารัตน์ สมกุณา นพ.ทวีศลป์ นิยมพัฒนาพาณิชย์ พร้อมด้วยนางนิตยา สุวรรณาภรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เป็นโครงการที่จัดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทั่วประเทศได้รับการตรวจคัดกรองสายตาจากจักษุแพทย์ หากวินิจฉัยพบสายตาผิดปกติ ให้มีสิทธิได้รับแว่นตา และในปี2566 เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุ โดยคัดกรองสุขภาพ เพื่อค้นหาความเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้ารับบริการตรวจรักษาได้อย่างรวดเร็ว มีการมอบแว่นสายตาเพื่อการฟื้นฟูให้กับผู้สูงอายุด้วย ทั้งนี้มีพยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 อำเภอ เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ออกตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน เบาหวานขึ้นตา ไต เท้า ณ รพสต.โป่งแค อำเภอเมือง จังหวัดตาก

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 งานตรวจรักษาพยาบาลพยาบาลพิเศษด้านจักษุ และงาน NCD เครือข่ายจังหวัดตากนำโดยนางนิตยา สุวรรณาภรณ์ หัวหน้างานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษด้านจักษุ นางรุ่งนภา เกียรติรวี ผู้ประสานงานNCD พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.ตสม ร่วมกันออกหน่วยตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตา , ไต , เท้า คัดกรองต้อกระจกและต้อหิน เชิงรุก ที่ รพสต. บ้านโป่งแค อำเภอเมือง มีผู้มารับบริการ 187 คน และนัดผ่าตัดต้อกระจก 24 คน

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ออกหน่วยตรวจคัดกรองตาต้อกระจก ต้อหิน ณ รพสต.นาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ กลุ่มงานจักษุวิทยา นำโดย นพ.ชววัฒน์ กังวาลวงศ์ไพศาล จักษุแพทย์ ทีมงานservice plan สาขาตา พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และรพสต.นาโบสถ์ ร่วมกันออกหน่วยตรวจคัดกรองตาต้อกระจก ต้อหิน ณ รพสต.นาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยมีผู้มารับบริการทั้งหมด จำนวน 45 คน และนัดผ่าตัด 16 คน

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอขอบพระคุณผู้บริจาคอวัยวะ

” บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์คือที่สุดของการให้” วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นพ.วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยนางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรขอบคุณครอบครัวผู้บริจาค ไต ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอกราบขอบพระคุณในจิตอันเป็นกุศล และขอกุศลแห่งผลบุญในครั้งนี้ อำนวยผลดลบรรดาลส่งดวงวิญญาณท่านสู่ภพที่ดีด้วยเทอญ

อ่านเพิ่มเติม »

คลินิกผู้สูงอายุ รพ.ตสม. ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตาก จัดกิจกรรม สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดย พญ.ศิริวรรณ เชาว์โน นายแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดตาก จัดกิจกรรม สูงวัยใส่ใจคุณภาพโดยมีกิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจการมองเห็น วัดความดันลูกตา ประเมินภาวะเสี่ยงพลัดตก หกล้ม ข้อเข่าเสื่อม ภาวะซึมเศร้า ภาวะเสี่ยงสมองเสื่อม โภชนาการ ปัญหาการนอนหลับ และการกลั้นปัสสาวะ โดยจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข รพ.ตสม ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ได้ออกดำเนินการงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร พร้อมตรวจ Si-2 ผู้ประกอบอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร และตรวจภาชนะใส่อาหาร (แก้วน้ำ,ทัพพี,จาน,ชาม,ถ้วย,เขียง,ช้อนส้อม) ทั้งหมด 36 ตัวอย่าง เพื่อความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนในการบริโภคอาหาร อาจทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำได้ พร้อมให้ความรู้เทคนิคการล้างมือ 7 ขั้นตอน แก่ผู้ประกอบอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ในโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ออกหน่วยตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตา ไต เท้า ณ รพ.สต.บ้านชะลาด และรพ.สต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก

วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 งานตรวจรักษาพยาบาลพิเศษด้านจักษุ และงาน NCD เครือข่ายจังหวัดตาก นำโดยนางนิตยา สุวรรณาภรณ์ หัวหน้างานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษด้านจักษุ นางรุ่งนภา เกียรติรวี ผู้ประสานงาน NCD พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกันออกหน่วยตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตา , ไต และเท้า เชิงรุก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะลาด โดยมีผู้มารับบริการ จำนวน 87 คน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้งาม มีผู้มารับบริการ จำนวน 81 คน

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปางประทานทรัพย์ (พระยาตาก) ประดิษฐานบนแท่นประทับ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พระยาตาก)​ ปางประทานทรัพย์ ประดิษฐานบนแท่นประทับ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูพระเกียรติคุณ สนองพระเมตตาคุณ อันทรงมีต่อชาวจังหวัดตากตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ทรงเป็นเจ้าเมืองตาก ทรงสร้างคุณานุหิตประโยชน์แก่ชาวจังหวัดตาก อีกทั้งช่วยอนุรักษ์ความเป็นไทย ให้สมแก่การเสียสละของบรรพชน ที่ปกป้องและสืบทอดแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธี ณ มณฑลพิธีริมห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

ตารางการออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นพ.สมิทธ์ เกิดสินธ์ุ

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นพ.สมิทธ์ เกิดสินธ์ุ ออกตรวจวันพุธที่ 1,8,22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 -19.00 น. และงดออกตรวจวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055-511024-5 ต่อ 1000

อ่านเพิ่มเติม »

คลินิกผู้สูงอายุ รพ.ตสม. ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตาก จัดกิจกรรมให้ความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดย พญ.ศิริวรรณ เชาว์โน นายแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดตาก จัดกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนางสาวสุทิน ใจรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณกมล มนตรี นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการเฝ้าระวังโรคที่มากับฝุ่นละออง PM2.5 อันตรายจากฝุ่นละออง PM2.5 ผลข้างเคียงระยะสั้น ระยะยาว และข้อปฎิบัติตัวในการป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 โดยจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข รพ.ตสม ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนพลูหลวงวิทยา อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ได้ออกดำเนินการงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนพลูหลวงวิทยา อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร พร้อมตรวจ Si-2 ผู้ประกอบอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร และตรวจภาชนะใส่อาหาร (แก้วน้ำ,ทัพพี,จาน,ชาม,ถ้วย,เขียง,ช้อนส้อม) ทั้งหมด 24 ตัวอย่าง เพื่อความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนในการบริโภคอาหาร อาจทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำได้ พร้อมให้ความรู้เทคนิคการล้างมือ 7 ขั้นตอน แก่ผู้ประกอบอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ในโรงเรียนพลูหลวงวิทยา อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.เข้าพบและอวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยนางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ทีมแพทย์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัดตาก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดประชุมแผนงานสุขภาวะผู้หญิง การพัฒนากลไกและนโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความรุนแรงบนฐานเพศ และความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวเอมอร เพ็ชรสังหาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์พึ่งได้ (oscc) งานผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับแผนงานสุขภาวะผู้หญิง และความเป็นธรรมทางเพศ สมาคม เพศวิถีศึกษา ได้จัดประชุมเรื่องแนวทางการใช้เครื่องมือประสานงานสหวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงบนฐานเพศ และความรุนแรงในครอบครัวพื้นที่จังหวัดตาก โดยจะประชุมร่วมงานกับหน่วยงานสหวิชาชีพระดับจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตาก และโรงพยาบาลแม่สอด ณ ห้องประชุมพระเชียงทอง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดอบรมทักษะการให้บริการปรึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1

วันที่ 30-31 มกราคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล จัดอบรมทักษะการให้บริการปรึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 โดยมีนางนิตยา สุวรรณภรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางจรรยา ใจหนุน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ การจัดการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเป็นกระบวนการของสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษา สามารถเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี โดยใช้เทคนิคและวิธีการในการให้บริการปรึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งช่วยให้ผู้รับบริการเกิดความรู้ด้านสุขภาพ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสุขภาพของตนเองให้สามารถแก้ปัญหาได้ มีการปรับเปลี่ยนสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปได้ ทั้งนี้มีพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 70 คน และพยาบาลวิชาชีพในเครือข่ายใกล้เคียง จำนวน 8 คน โดยกำหนดจัดการอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ออกหน่วยตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

วันที่ 29 มกราคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้งานตรวจรักษาพยาบาลพิเศษด้านจักษุ และงาน NCD เครือข่ายจังหวัดตาก นำโดยนางนิตยา สุวรรณาภรณ์ หัวหน้างานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษด้านจักษุ และนางรุ่งนภา เกียรติรวี ผู้ประสานงาน NCD พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และคลินิกหมอครอบครัวตากสิน ร่วมออกหน่วยตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตา ,ไต ,เท้า ตรวจฟัน และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งผู้มารับบริการมาจาก 4 ตำบล ในเขตเทศบาลเมืองตาก มีผู้มารับบริการทั้งหมด 280 คน

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมพิธีลาสิกขาพระนวกะ ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีลาสิกขาพระนวกะ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูสิริสุตวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดส้มเกลี้ยง เจ้าคณะอำเภอวังเจ้า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดส้มเกลี้ยง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมกิจกรรม “Kick Off มอบของขวัญปีใหม่แห่งสุขภาพสูงวัยไทย ปี 2566 จังหวัดตาก”

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ กลุ่มภารกิจปฐมภูมิ นำโดย พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ ,นพ.อานนท์ ทองคงหาญ ,นพ.ทวีศิลป์ นิยมพัฒนาพานิชย์ พร้อมด้วยบุคลากร แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข และทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกิจกรรม “Kick Off มอบของขวัญปีใหม่แห่งสุขภาพสูงวัยไทย ปี 2566 จังหวัดตาก ” ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้ปี 2566 เป็นปีแห่งการดูแลผู้สูงอายุ มุ่งเน้นบูรณาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมครบทุกมิติ โดยให้ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองโรคเรื้อรังที่สำคัญ และกลุ่มอาการผู้สูงอายุ ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรม คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน ประกอบด้วย การเคลื่อนไหวร่างกาย การขาดสารอาหาร การมองเห็น การได้ยิน การกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ภาวะซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อม การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สุขภาพช่องปาก มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ แว่นสายตา และฟันปลอม ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดตาก ณ หอประชุมศาลากลาง จังหวัดตาก โดยกิจกรรมครั้งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ออกหน่วยออกหน่วยตรวจคัดกรองตาต้อกระจก ต้อหิน ณ รพช.สามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ กลุ่มงานจักษุวิทยา นำโดย พญ. วรลักษณ์ บูลย์ประมุข จักษุแพทย์ และทีมงาน service plan สาขาตา พร้อมด้วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกันออกหน่วยตรวจคัดกรองตาต้อกระจก ต้อหิน ณ รพช.สามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีผู้มารับบริการทั้งหมด จำนวน 66 คน และนัดผ่าตัดทั้งหมด 44 คน

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมออกบริการตรวจ ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ Colonoscopy ณ โรงพยาบาลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 8.00 – 16.00 น. นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ ผศ. (พิเศษ) นพ.สมิทธิ์ เกิดสินธุ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ พญ.ศิริวรรณ เชาว์โน นายแพทย์ชำนาญการ , พญ.สมใจ พิพัฒนานิมิตร ศัลยแพทย์ พร้อมด้วยคณะทำงานโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคมะเร็ง ร่วมออกบริการตรวจ ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ Colonoscopy เพื่อยืนยันผลการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ณ โรงพยาบาลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (Wellness center) รพ.ตสม.ให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก ดูแลตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงเรียนตากพิทยาคม

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (Wellness center) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก ดูแลตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่คณะครูและบุคคลากรโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 123 คน

อ่านเพิ่มเติม »

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข รพ.ตสม ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 25 มกราคม 2566 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขอำเมืองตาก ออกดำเนินการงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร พร้อมตรวจ Si-2 ผู้ประกอบอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร และตรวจภาชนะใส่อาหาร (แก้วน้ำ,ทัพพี,จาน,ชาม,ถ้วย,เขียง,ช้อนส้อม) ทั้งหมด 28 ตัวอย่าง เพื่อความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนในการบริโภคอาหาร อาจทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำได้ พร้อมให้ความรู้เทคนิคการล้างมือ 7 ขั้นตอน แก่ผู้ประกอบอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ในโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ออกหน่วยตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตา ไต เท้า ณ รพ.สต.บ้านท่าไม้แดง ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดย นางนิตยา สุวรรณาภรณ์ หัวหน้างานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษด้านจักษุ นางรุ่งนภา เกียรติรวี ผู้ประสานงานNCD พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกันออกหน่วยตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตา ไต เท้า ณ รพ.สต.บ้านท่าไม้แดง ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีผู้มารับบริการทั้งหมด จำนวน 144 คน

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองตาต้อกระจก ต้อหิน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ระวาน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

วันที่ 20 มกราคม 2566 กลุ่มงานจักษุวิทยาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดย นพ.พัฒนะ ภู่พัฒนะกูล จักษุแพทย์และทีมงาน service plan สาขาตา พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกันออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองตาต้อกระจก ต้อหิน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ระวาน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีผู้มารับบริการทั้งหมด จำนวน 76 คน และนัดผ่าตัด จำนวน 32 คน

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ภายใต้โครงการ “กายภาพบำบัด…เพื่อประชาชน”

วันที่ 20 มกราคม 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานกายภาพบำบัด และกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนำโดย นางกัญญณัช จันทร์ฌุมา นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานกายภาพบำบัด พร้อมด้วยนักกายภาพบำบัด จัดกิจกรรมเนื่องใน”วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ” โดยส่งเสริมการออกกำลังกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การฝึกหายใจที่ถูกวิธีเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ให้แก่ผู้มารับบริการ ณ บริเวณหน้าคลินิกศัลยกรรมกระดูกและคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

วันที่ 19 มกราคม 2566 หน่วยแพทย์ พอ.สว. อำเภอเมืองตาก นำโดยนพ.วิทยา พลลีลา นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วยนพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ นายธวัชชัย คำแก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองตาก และสมาชิกพอ.สว. ร่วมจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ หมู่ 11 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก พร้อมทั้งออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการต่างๆโดยมีประชาชนมารับบริการรวมทั้งสิ้น 138 ราย มีรายละเอียดดังนี้ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 64 ราย บริการทันตกรรม จำนวน 24 ราย คัดกรองปัญหาสุขภาพจิต จำนวน 32 ราย บริการแพทย์แผนไทย จำนวน 10 ราย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลงทะเบียนหมอพร้อม จำนวน 6 ราย ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 2 ราย และมอบชุดเครื่องอุปโภค บริโภค ชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 10 ราย จึงขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม »

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข รพ.ตสม ลงพื้นที่ตรวจประเมินมารตฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนถนอมราษฎ์บำรุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 18 มกราคม 2566 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และสำนักงานสาธารณสุขอำเมืองตาก ออกดำเนินการงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนถนอมราษฎ์บำรุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตรวจประเมินมารตฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร พร้อมตรวจ Si-2 ผู้ประกอบอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร และตรวจภาชนะใส่อาหาร (แก้วน้ำ,ทัพพี,จาน,ชาม,ถ้วย,เขียง,ช้อนส้อม) เพื่อความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนในการบริโภคอาหาร อาจทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำได้ พร้อมให้ความรู้เทคนิคการล้างมือ 7 ขั้นตอน แก่ผู้ประกอบอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ในโรงเรียนถนอมราษฎ์บำรุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด พร้อมประกอบพิธีบวงสรวง ถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวณิชชาอร มุตติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด พร้อมประกอบพิธีบวงสรวง ถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ รวมถึงแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วย นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดี ปีใหม่นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

อ่านเพิ่มเติม »

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดโครงการ “Sleep&CPAP Day” ครั้งที่ 1

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับคณะผู้จัดงานบริษัท Health Medicare จัดโครงการ “Sleep&CPAP Day” ครั้งที่ 1 โดยมี นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นประธานเปิดโครงการ และมี พญ.สุรินธร ว่องวิไลรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการ แผนกโสต ศอ นาสิกวิทยา อนุสาขาเวชศาสตร์โรคจากการหลับ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายที่เกี่ยวกับโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น แนะนำการตรวจรักษาและการตรวจการนอนหลับ (Sleep test) ตรวจเช็คคุณภาพและทำความสะอาดเครื่องอัดแรงดันบวกขณะนอนหลับ (CPAP) ให้แก่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ พร้อมประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ พร้อมประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี จากนั้น ประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (พิธีพราหมณ์) และประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ โดยมี พระครูศรีสุทธิคณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดท่าปุย เป็นประธานพิธีสงฆ์ ณ บริเวณเจดีย์ยุทธหัตถีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมพิธีฌาปนกิจ ผู้บริจาคอวัยวะ ให้แก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

วันที่ 16 มกราคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นำทีมคณะพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีฌาปนกิจนายสามารถ แก้วฟู ผู้บริจาคอวัยวะ ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ณ วัดดอยมูล อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอเชิดชูเกียรติ แด่นายสามารถ แก้วฟูและครอบครัวที่ได้ร่วมสร้างบุญใหญ่ มอบอวัยวะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »

ขอเชิญ ประชาชนที่สนใจทุกท่าน ตรวจค้นหาภาวะพังพืดในตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ “FIBROSCAN ” ไฟโบรสแกน

ขอเชิญ ประชาชนที่สนใจทุกท่าน ตรวจค้นหาภาวะพังพืดในตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ “FIBROSCAN ” ไฟโบรสแกนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกอายุรกรรม 055-511024 – 5 ต่อ 1035 และ Wellness Center 062-3109309 หรือ 055-511024 – 5 ต่อ 1087 **นัดหมายล่วงหน้าในเวลาราชการ**

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดย นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คุณนัดดาวัลย์ หิรัญพรพงศ์ ผู้บริหารสำนักงาน เอไอเอ จังหวัดตาก และ ทีมงานผู้บริหาร ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ ณ สำนักงานเอ ไอ เอ จังหวัด ตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ออกหน่วยตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตา ไต และเท้า ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานสอ

วันที่ 15 มกราคม 2566 งานตรวจรักษาพยาบาลพิเศษด้านจักษุ และงาน NCD เครือข่ายจังหวัดตาก นำโดยนางนิตยา สุวรรณาภรณ์ หัวหน้างานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษด้านจักษุ นางรุ่งนภา เกียรติรวี ผู้ประสานงาน NCD พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย ร่วมกันออกหน่วยตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตา ไต เท้า ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานสอ ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีผู้มารับบริการ จำนวน 110 คน

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ผู้บริจาคอวัยวะ ให้แก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทย

วันที่ 15 มกราคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการ โรงพยาลบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม นายสามารถ แก้วฟู ผู้บริจาคอวัยวะ ให้แก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ณ วัดหนองจิก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดกิจกรรมวันเด็ก รู้ใจ วัยใส : การสร้างความรู้ เรื่องเพศวิถี และทักษะทางสังคม สำหรับวัยรุ่น

วันที่ 14 มกราคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวเอมอร เพ็ชรสังหาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น (Teen Friendly clinic) ศูนย์พึ่งได้ (oscc) งานผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และคณะ ร่วมกับโรงเรียนตากพิทยาคม จัดกิจกรรมวันเด็ก รู้ใจ วัยใส : การสร้างความรู้ เรื่องเพศวิถี และทักษะทางสังคม สำหรับวัยรุ่น แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 โดยจัดกิจกรรมขึ้น ณ ห้องประชุม 115 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอขอบพระคุณผู้บริจาคอวัยวะ

” บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์คือที่สุดของการให้” วันที่ 14 มกราคม 2566 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นพ.วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรขอบคุณครอบครัวผู้บริจาค ไต และดวงตา ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอกราบขอบพระคุณในจิตอันเป็นกุศล และขอกุศลแห่งผลบุญในครั้งนี้ อำนวยผลดลบรรดาลส่งดวงวิญญาณท่านสู่ภพที่ดีด้วยเทอญ

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมพิธีปลงผม”โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป”เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 14 มกราคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีปลงผมใน “โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป” เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี และมีพระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยดำเนินการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 14 – 28 มกราคม 2566 ณ วัดส้มเกลี้ยง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ออกหน่วยตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตา ไต และเท้า ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานสาง

วันที่ 14 มกราคม 2566 งานตรวจรักษาพยาบาลพิเศษด้านจักษุ และงาน NCD เครือข่ายจังหวัดตาก นำโดยนางนิตยา สุวรรณาภรณ์ หัวหน้างานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษด้านจักษุ นางรุ่งนภา เกียรติระวี หัวหน้างาน NCD พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย ออกหน่วยตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตา ไต และเท้า ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีผู้มารับบริการ จำนวน 130 คน

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดตาก ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดตาก ประจำปี 2566” โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จากกลุ่มงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และการวาดภาพระบายสี แจกไอศกรีม ขนม ของเล่น พร้อมทั้งมอบของขวัญอีกมากมาย แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองตาต้อกระจก ต้อหิน ในเขตอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดย นพ.ชววัฒก์ กังวาลวงศ์ไพศาล จักษุแพทย์และทีมงาน service plan สาขาตาก ร่วมกันออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองตาต้อกระจก ต้อหิน ในเขต อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้มารับบริการทั้งหมด จำนวน 60 คน และนัดผ่าตัด จำนวน 23 ราย

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมรับบริจาค ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล ปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จาก คุณอุดร ตันติสุนทร

วันที่ 12 มกราคม 2566 ทีมลูกค้าสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมรับบริจาคทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 40,000 บาทถ้วน จาก คุณอุดร ตันติสุนทร เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาพยาบาล ปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วพร้อมกลับมาปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก ในวันที่ 3 เมษายน 2566

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วย นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และค่ายวชิรปราการ มณฑลทหารบกที่ 310 จังหวัดตาก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมรับบริจาค ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล ปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จาก คุณอุดร ตันติสุนทร

วันที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ทีมลูกค้าสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมรับบริจาคทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน ทุนละ 40,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาทถ้วน จาก คุณอุดร ตันติสุนทร เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาพยาบาล ปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วพร้อมกลับมาปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก ในวันที่ 3 เมษายน 2566

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก และสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เแก่ตำรวจภูธรจังหวัดตาก สถานีตำรวจอำเภอเมืองตาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก และแขวงทางหลวงตากที่1 เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

อ่านเพิ่มเติม »

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข รพ.ตสม ลงพื้นที่ตรวจประเมินมารตฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก

วันที่ 10 มกราคม 2566 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ออกดำเนินการงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน พื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตรวจประเมินมารตฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร พร้อมตรวจ Si-2 ผู้ประกอบอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร และตรวจภาชนะใส่อาหาร (แก้วน้ำ,ทัพพี จาน,ชาม,ถ้วย,เขียง,ช้อนส้อม) เพื่อความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนในการบริโภคอาหาร อาจทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำได้ พร้อมให้ความรู้เทคนิคการล้างมือ 7 ขั้นตอน แก่ผู้ประกอบอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ในโรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.มอบของที่ระลึกให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก รวมถึงผู้มีอุปการะคุณ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วย นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าพบและมอบของที่ระลึกให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก รวมถึงผู้มีอุปการะคุณของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย คุณอุดร ตันติสุนทร , สำนักงานเทศบาลเมืองตาก , สำนักงานทางหลวงที่ 4 กรมทางหลวง , เรือนจำกลางตาก , การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก , สำนักงานประกันสังคม และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมงานออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565-2566″

วันที่ 3 มกราคม 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมงานออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565-2566 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการออกรางวัลสลากกาชาดฯ นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ปลัดจังหวัดตาก กรรมการสักขีพยาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมการออกรางวัลดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจการสาธารณกุศล สงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ในจังหวัดตาก โดยรางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะยี่ห้อ Toyota รุ่น REVO Doublecab z Edition ได้แก่ หมายเลข 67146 และรางวัลที่ 2 รถยนต์เก๋งยี่ห้อ Toyota รุ่น Yaris Ativ (SPORT) จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 51772 รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ YAMAHA FINN 114CC จำนวน 5 รางวัล รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล รางวัลที่ 5 โทรทัศน์สี ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 10 รางวัล และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว พัดลมตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Accord ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 100 รางวัล โดยทำการออกรางวัล ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และรับมอบเงินบริจาคจากคุณอุดร ตันติสุนทร และครอบครัว

วันที่ 4 มกราคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยนางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล มอบกระเช้ากราบสวัสดีปีใหม่ และรับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จากคุณอุดร ตันติสุนทร และครอบครัว เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาตันติสุนทร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอกราบขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมต้อนรับคณะบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าศึกษาดูงานการจัดบริการ (Wellness Center)

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยนางสุนิตรา ทองดี หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมต้อนรับคณะบุคคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านงานบริการ จำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดบริการ Wellness Center โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมงาน” ท่องเที่ยว เรียนรู้วิถีเกษตร เช็คอิน เมืองตาก “ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดตาก

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมงาน ” ท่องเที่ยว เรียนรู้วิถีเกษตร เช็คอิน เมืองตาก ” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดตาก โดยมี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานีพัฒนาที่ดินตาก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรของจังหวัดให้มีศักยภาพ ในการรับรองนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม ทั้งนี้งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธ.ค 65 -4 ม.ค. 66 ณ สถานีพัฒนาที่ดิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยกลุ่มงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ภายใต้หัวข้อ การรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธี เนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ของทุกปี มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ทำให้ประชาชนจำนวนมาก ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจังหวัดตาก จึงได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตำรวจ ทหาร และภาคประชาชน ร่วมปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายหลักในการให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยกับชีวิตวิถีใหม่ ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (TSM Together Against Corruption)” ประจำปี 2566

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (TSM Together Against Corruption)” ประจำปี 2566 โดยให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติประปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบประกาศเกียรติบัตรแก่บุคลากร เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตอาสา สมควรได้รับยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นพ. บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล จัดพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงมีพระคุณยิ่งใหญ่ต่อชาติและชาวไทย วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทย เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงเป็นมหาวีระกษัตริย์ไทย ทรงเป็นนักรบที่กล้าหาญกอบกู้ชาติไทยให้พ้นภัยจากการรุกรานของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา การศึกสงครามครั้งนั้นมีวีรชนที่เสียสละพลีชีพเพื่อชาติเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.นำเสนอ และให้สัมภาษณ์ผลงานเด่น ด้านการให้บริการ telehealth/telemedicine ดีเด่น

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วย พญ. ลลิต์ภัทร ถิรธันยบูรณ์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ และเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นำเสนอและให้สัมภาษณ์ผลงานเด่น ด้านการให้บริการ telehealth/telemedicine ดีเด่น เพื่อจัดทำสื่อวิดิทัศน์ โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 ( สปสช.) ณ ห้อง telemedicine ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมงาน “เที่ยวตากแสนสุขใจ ชมสวน ฟังเสียง เพลินแสง รับลมหนาว ครั้งที่ 2” ภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “Tak tourism festival 2023”

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 18.30 น. นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมงาน “เที่ยวตากแสนสุขใจ ชมสวน ฟังเสียง เพลินแสง รับลมหนาว ครั้งที่ 2” ภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “Tak tourism festival 2023” โดยมีนายทีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สำหรับการจัดงานดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2565 – 5 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการสวนไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสีสัน , ไฟประติมากรรมที่สวยงามอันตระการตา และรถไฟนำเที่ยวชมรอบบริเวณงาน ตลอดทั้ง 12 คืน อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ออกหน่วยบริการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ พญ.มัณฑนา ยี่หวา ศัลยแพทย์ พร้อมด้วยคณะทำงานโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคมะเร็ง ออกหน่วยบริการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) สัญจร ณ โรงพยาบาลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ุ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายแพทย์วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล แพทย์และคณะพยาบาล รับมอบ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังนี้ 1. เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วยเด็กวิกฤต จำนวน 1 ชุด มูลค่า 1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาท ) 2. เครื่องตรวจจอประสาทตา จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท ( ห้าแสนบาท ) จากตัวแทนมูลนิธิทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ุ ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-16.00 น. นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มการพยาบาล นำโดย นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในสถานพยาบาล และจัดระบบบริการพยาบาลให้มีคุณภาพ มาตราฐาน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการบริการสุขภาพ โดยมีพยาบาลในเครือข่าย รพท/รพช ทุกอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการสำหรับการเป็นสถาบันพี่เลี้ยงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และเป็นแหล่งฝึกปฎิบัติให้แก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โดยจัดพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทั้งนี้วิทยาลัยนอร์เทิร์น มอบเตียงไฟฟ้าปรับระดับ จำนวน 1 เตียง มูลค่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิมหาราช ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมลงนามถวายพระพร โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และในเวลา 11.00 น. มีพิธีทำบุญ ถวายเพล พระสงฆ์ 9 รูป และเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณ หอผู้ป่วยพระสงฆ์ อาคาร 75 ปี ชั้น 6 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ในเร็ววัน

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการรักษาเพื่อเพิ่มความรู้สึกร่วมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-16.30 น. คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการรักษาเพื่อเพิ่มความรู้สึกร่วมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR (Stop TB and AIDS through RRTTPR year ๒๐๒๑ – ๒๐๒๓ : STAR ๒๐๒๑ – ๒๐๒๓) เพื่อเป็นแนวทางดูแลผู้ป่วยวัณโรคและโรคเอดส์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จัดโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นพ.สายชล รัชตธรรมากูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลังและระบบประกันสุขภาพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมต้อนรับ นายสมพงศ์ ขวัญเปรม รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก และคณะ ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก เข้าศึกษาดูงานระบบตรวจสอบข้อมูลการได้รับวัคซีน และโปรแกรมจองห้องพิเศษ หอผู้ป่วยพิเศษ 6 , ศูนย์รับจองห้องพิเศษ , ศูนย์คอมพิวเตอร์ และคลินิกศัลยกรรมกระดูก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบตรวจสอบการได้รับวัคซีน และปรับปรุงโปรแกรมจองห้องพิเศษของผู้มารับบริการ

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.รับการประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน จากสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุ และศูนย์อนามัยที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นพ.วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น (ศูนย์พึ่งได้ OSCC) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทีมโดยพญ.เบญจมาส มั่นอยู่ นายแพทย์ชำนาญการ ต้อนรับพญ.นันทา อ่วมกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านการส่งเสริมคุณภาพ) ที่ปรึกษาสำนักงานอนามัยการเจริญพันธ์ุ จากสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุ และทีมประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพ ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนให้ผ่านมาตรฐานฯ และต้องมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและมีคุณภาพต่อไป โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ทีมภาคีเครือข่าย โรงเรียนผดุงปัญญา โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร และโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565 (SAFETY DAY 2022)

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ร่วมโครงการสัมมนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565 (SAFETY DAY 2022) จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพให้มีความปลอดภัยในการทำงาน ภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการความปลอดภัย อาชีวอนามัย ,กิจกรรมถาม – ตอบ เกี่ยวกับกิจกรรมภายในงานสัมมนา ,แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรจาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก และบูธกิจกรรมจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ เขื่อนภูมิพล อาคารเกษมจาติกวนิช อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.รับโล่เชิดชูเกียรติ โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลทั่วไป “ระดับดีเด่น”

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม นำโดย นางสุนิตรา ทองดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงพยาบาลทั่วไป “ระดับดีเด่น” ในการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายโรคจากการทำงาน ปี 2565 โดยสถาบันราชประชาสัย กรมควบคุมโรค ณ ห้องเรนโบว์ ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมงานวันดินโลก World Soil Day ปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน”เพื่อเทิดพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมงานวันดินโลก World Soil Day ปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติองค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม , การสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการในพระราชดำริ , นิทรรศการ “มหัศจรรย์พืชพันธุ์ จากดิน ทั่วถิ่นไทย” , นิทรรศการนวัตกรรมการเกษตรของหน่วยงานร่วมบูรณาการ รวมถึงการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรซึ่งเป็นของดีประจำเมืองตาก ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าร่วมในพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน พร้อมทั้งร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

คลินิกผู้สูงอายุ รพ.ตสม. ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตาก จัดกิจกรรมให้ความรู้ ประจำเดือนธันวาคม

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดย พญ.ศิริวรรณ เชาว์โน นายแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดตาก จัดกิจกรรมสวดมนต์ และให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง อาการ ภาวะเสี่ยง และการป้องกัน โดยมีคุณธิดา ศิริ พยาบาลอายุรกรรม พยาบาลประจำหน่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มกระตุ้น ให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ วันเสาร์ เดือนธันวาคม 2565 วันเสาร์ ที่ 3 และ 10 ธันวาคม ปิดให้บริการ

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ วันเสาร์ เดือนธันวาคม 2565 วันเสาร์ ที่ 3 และ 10 ธันวาคม ปิดให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดตาก และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 8 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

ขอแสดงความยินดีกับคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลในสาขาต่างๆ

ขอแสดงความยินดีกับคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ได้รับรางวัลแยกเป็นสาขา ดังนี้ รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA” , หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA” และ บุคลากรที่มีพฤติกรรมการบริการดีเด่น โดยมี นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ให้แก่คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม. จัดพิธีทำบุญหอผู้ป่วยพระสงฆ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นประธานในพิธีทำบุญหอผู้ป่วยพระสงฆ์ และนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 6 รูป จากวัดถ้ำจุนโท สวดเจริญพระพุทธมนต์และเจิมหอผู้ป่วยเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี หลวงพ่อไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมพิธี ณ หอผู้ป่วยพระสงฆ์ อาคาร 75 ปี ชั้น 6 ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการเปิดหอผู้ป่วยพระสงฆ์เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ สามเณรอาพาธ ในการนี้ พระอาจารย์สัมฤทธิ์ ฐิตสิทธิ (พระอาจารย์เขียว) เจ้าอาวาสวัดถ้ำจุนโท มอบเงินให้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 300,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดประชุม (Youth Friendly Health Services-YFHF) “การเตรียมความพร้อมในการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 -16.00 น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ศูนย์พึ่งได้ (OSCC) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทีมโดย พญ.เบญมาส มั่นอยู่ นายแพทย์ชำนาญการ นางสาวเอมอร เพ็ชรสังหาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์พึ่งได้ จัดประชุม (Youth Friendly Health Services-YFHF) “การเตรียมความพร้อมในการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน” โดยมีสาธารณสุขจังหวัดตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ศึกษาธิการจังหวัดตาก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตเทศบาลจังหวัดตาก และองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตเทศบาลจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เปิดหน่วยไตเทียม 2 ( Hemodialysis unit )

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เปิดหน่วยไตเทียม 2 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี นายแพทย์วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวรายงาน และนายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีดังกล่าว ณ หน่วยไตเทียม 2 ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยจิตเวช ศูนย์ไตเทียมแห่งใหม่นี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายการบริการการฟอกเลือดให้แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ต้องรักษา โดยการบำบัดทดแทนไต เป็นการให้บริการทางแพทย์ที่มีประโยชน์ และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง มีการบริการที่เพียงพอ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมรับบริจาค นมสดพาสเจอไรซ์ แบรนด์ D-Chan (ดีจัง) จาก บริษัท พรีเมียมมิรุคุ จำกัด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ทีมรับบริจาค และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมรับบริจาค นมสดพาสเจอไรซ์ แบรนด์ D-Chan (ดีจัง) จาก บริษัท พรีเมียมมิรุคุ จำกัด จำนวน 1,400 ขวด เพื่อมอบให้แก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ผู้มารับบริการ และสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองตาก ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมงาน วันรวมน้ำใจจังหวัดช่วยกาชาดตาก ประจำปี 2565-2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมงาน วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดตาก ประจำปี 2565-2566 ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มอบ หม้อหุงข้าว จำนวน 3 ใบ และ กระติกน้ำร้อน จำนวน 2 ใบ เป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานตากสินมหาราชานุสรณ์ และงานกาชาดประจำปี 2565-2566 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดโครงการอบรมการทดลองใช้เครื่องมือประสานงานสหวิชาชีพแก้ไขปัญหาหาความรุนแรงบนฐานเพศและความรุนแรงในครอบครัวพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 15.00 น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ศูนย์พึ่งได้ (OSCC) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทีมโดย พญ.เบญมาส มั่นอยู่ นายแพทย์ชำนาญการ นางสาวเอมอร เพ็ชรสังหาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์พึ่งได้ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการอบรมการทดลองใช้เครื่องมือประสานงานสหวิชาชีพแก้ไขปัญหาหาความรุนแรงบนฐานเพศและความรุนแรงในครอบครัวพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเครื่องมือการทำงาน (แนวทางปฏิบัติการประสานงาน ผังการประสานงาน แบบบันทึกข้อมูลการจัดการรายกรณีระบบออนไลน์) สำหรับการประสานงานสหวิชาชีพแก้ไขปัญหาความรุนแรงฯ รวมทั้งหารือและวางแผนการนำเครื่องมือไปใช้ ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.เข้าร่วมการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทยพร้อมรับมอบประกาศนียบัตรการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล “ระดับที่ 3”

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยนายแพทย์ธนันท์ชัย กองแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และนายแพทย์สมิทธ์ เกิดสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศทางการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ได้มอบประกาศนียบัตรการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล “ระดับที 3” แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลฯ ให้ได้มาตรฐาน ทำให้ประชาชนไว้วางใจในการรับบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »

กลุ่มการพยาบาล รพ.ตสม.จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ภายใต้โครงการ”หยุด”แผลกดทับโลก ประจำปี 2565 (World Wide Stop Pressure lnjury Prevention Day 2022) เนื่องในวันป้องกันแผลกดทับโลก

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ภายในโรงพยาบาล ภายใต้โครงการ “หยุด” แผลกดทับโลก ประจำปี 2565 (World Wide Stop Pressure lnjury Prevention Day 2022) เนื่องในวันป้องกันแผลกดทับโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ตระหนักและนำแนวทางการป้องกันการเกิดแผลกดทับ ก่อให้เกิดประสิทธิผล ในการดูแลผู้ป่วย เพิ่มคุณภาพการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น โดยในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการ และเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้ป่วย และผู้มารับบริการ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (Wellness center) รพ.ตสม.ออกให้บริการเชิงรุกดูแลตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (Wellness center) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก ดูแลตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ แก่พนักงานบริษัทตากกลกิจ (1996) จำกัด และประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านปางสา ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 70 คน

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.รับมอบเตียงไฟฟ้า ปรับระดับ มูลค่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อมอบให้แก่หอผู้ป่วยสงฆ์ อาคารพิเศษ 75 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายดุสิต – นางวราภรณ์ นุธรรมโชติ นายมีชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ และนางเซี้ยมเกียว แซ่เจี่ยบริจาคเตียงไฟฟ้า ปรับระดับ มูลค่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)ให้แก่หอผู้ป่วยสงฆ์ อาคารพิเศษ 75 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนางสาวชลาลัย เขียวสุววณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้รับมอบขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม. ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทุกเข็มทุกช่วงอายุและให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล บนแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่นหมอพร้อมดีไอดี (Digital ID)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทุกเข็มทุกช่วงอายุ และให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล บนแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่นหมอพร้อมดีไอดี(Digital ID) ณ ที่ทำการชุมชนหัวเดียด อ.เภอเมือง จ.ตาก (หน้าวัดสันป่าพง) เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพของตนเองข้อมูลสิทธิในการรักษา ข้อมูลโรคประจำตัว ประวัติการรับยา ประวัติการแพ้ยา ประวัติการฉีดวัคซีน ผลกาตรวจทางห้องปฏิบัติการ [ผลเลือด] ข้อมูลเรื่องค่าความดัน/ชีพจร/น้ำหนักที่เคยวัดที่หน่วยบริการ และข้อมูลทางสุขภาพอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการยืนยันตัวตนกับทางโรงพยาบาล ขอท่านเตรียมสิ่งต่างๆดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชนโทรศัพท์สมาท์โฟนของท่านที่ดาวน์โหลดแอบพลิเคชั่นหมอพร้อมลงไว้แล้ว กรณีโทรศัพท์ไม่สามารถดาวน์โหลดแอบพิเคชั่นหมอพร้อมได้ให้นำโทรศัพท์มาด้วย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.รับรางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงานดีเด่น (ระดับ 4 ดาว)ในโครงการส่งเสริมทักษะทางการเงิน สำหรับคนวัยทำงาน (Fin.ดี Happy Life!!!) ประจำปี 2564

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ผศ.(พิเศษ) พญ.รุจาภา เพชรเจริญ พร้อมด้วยคณะทำงานโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าร่วมรับรางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงานดีเด่น(ระดับ 4 ดาว) จาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในโครงการส่งเสริมทักษะทางการเงิน สำหรับคนวัยทำงาน (Fin.ดี Happy Life!!!) ประจำปี 2564 ณ ห้องพิธี ชั้น 4 อาคารสำนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งแก้ไขตารางออกตรวจคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

เปิดบริการ วันจันทร์,อังคาร,พุธ เวลา 17.00-19.00 น. วันเสาร์,อาทิตย์ เวลา 09.00-11.00 น. โทร 055-511024-5

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นพ.วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมต้อนรับ อาจารย์นายแพทย์ วัชระ สินธิชัย ผู้อำนวยโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน และคณะ ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์คุณภาพ,สำนักงานฝ่ายการพยาบาล,งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน,หอผู้ป่วยวิกฤต,ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ,หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง และหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 7 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาด้านการรักษาพยาบาล การพัฒนาระบบสารสนเทศ การใช้สิทธิการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม และความปลอดภัยของผู้มารับบริการ

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพฤติกรรมบริการและการสื่อสารที่ประสิทธิภาพในการบริหารงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาล

วันที่ 7- 8 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพฤติกรรมบริการและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โดยกิจรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการของบุคลากรในโรงพยาบาล เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาล ทั้งนี้ นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 258 คน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ สุกานดา เมฆทรงกลด วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเจรจาไกล่เกลี่ย สันติวิธี ระดับเขต และระดับประเทศ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดมณีบรรพต วรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐิน ให้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และคณะฯ เป็นเจ้าภาพอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดมณีบรรพต วรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ในครั้งนี้ นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าร่วมในพิธี โดยมี พระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระครูเมธีวรคุณ เจ้าอาวาสวัดมณีบรรพต วรวิหาร เป็นผู้นำพระสงฆ์ ประกอบพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม »

คลินิกผู้สูงอายุ รพ.ตสม. ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตาก จัดกิจกรรมให้ความรู้ ประจำเดือนพฤศจิกายน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดย พญ.ศิริวรรณ เชาว์โน นายแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดตาก จัดกิจกรรมสวดมนต์ ออกกำลังกายตามเพลง และให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจขาดเลือด อาการ ภาวะเสี่ยง และการป้องกัน โดยมีนางสาวพรพัสนันท์ สายวานิชย์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลประจำศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมต้อนรับคณะ “มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่” รับมอบวิกผมแท้ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งยากไร้

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ให้การต้อนรับ นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ประธานในพิธีฯ ดร.เกศราภรณ์ พลสีลา ประธานแม่บ้านสาธารณสุข จังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะ รับมอบวิกผมแท้ และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ จากมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ นำโดย ดร.อรณัฏฐ์ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ พร้อมด้วย ดร.นภัสรพี เทพคุ้มกัน ประธานกรรมการ บริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และคณะ ได้นำวิกผมแท้ จำนวน 50 หัว เพื่อส่งต่อไปยังผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างกำลังใจสร้างความมั่นใจ ในการกลับมาใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งสาธิตการใช้วิกผมให้กับผู้ป่วย ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : จากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ ทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอขอบพระคุณ “มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่” มา ณ โอกาสนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่งในโครงการ”แสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมาย นพ.ธนันชัย กองแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ผศ.(พิเศษ)นพ.ชัยกิจ อุดแน่น นำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกิจกรรม ” โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ” ณ บริเวณหน้าลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานมีกิจกรรมปั่นจักรยาน ระยะทาง 20 กิโลเมตร, วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 11 กิโลเมตร , เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร พร้อมมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่มีอายุน้อยที่สุด-มากที่สุด ในแต่ละประเภท แยกชาย-หญิง ที่เข้าร่วมกิจกรรม 12 รางวัล และมอบเหรียญที่ระลึกสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย ทั้งนี้มีการถ่ายทดสดผ่านระบบออนไลน์กับส่วนกลางพร้อมกันทั่วประเทศผ่านโปรแกรม ZOOM อีกด้วย โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ทรงเป็นแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนคนไทย ในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค เพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนวิธีการป้องกันและการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนเพื่อเป็นการลดอัตราการพิการและเสียชีวิต

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ประจำปี 2565 “ประเพณีลอยกระทงสายใหลประทีป 1,000 ดวงปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่”

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ประจำปี 2565 “ประเพณีลอยกระทงสายใหลประทีป 1,000 ดวงปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่” ณ บริเวณเวทีริมน้ำปิง ตลาดไนท์ตากวินเทจ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายฯ สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ ขบวนแห่อัญเชิญพระประทีปพระราชทานสุดยิ่งใหญ่ , การแสดงแสง สี เสียง แบบสื่อผสมด้วยมัลติมีเดีย พร้อมพลุ , พิธีขอขมาพระแม่คงคง และถวายผ้าป่าน้ำ , การแข่งขันลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง , การแสดงดนตรีในสวน , การจัดจำหน่ายสินค้าและอาหารอร่อย , จุดถ่ายรูปสวนแห่งแสงไฟ , กิจกรรมใส่บาตรเที่ยงคืน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดนิทรรศการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องในวันอัมพาตโลก (World Stroke Day) ปี 2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นพ.ชญานิน ศรีสุข อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง พร้อมด้วยคณะทำงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดนิทรรศการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องในวันอัมพาตโลก (World Stroke Day) ปี 2565 ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โดยมีนพ.วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเน้นให้ผู้ป่วย ผู้มารับบริการ และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง รู้ถึงสัญญาณเตือนของโรค มีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของโรคเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมอง นิทรรศการ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง การเลือกรับประทานอาหาร และด้วยองค์การอัมพาตโลก (World Stroke organization:WSO) ได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันอัมพาตโลก อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม »

ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคอุปกรณ์ สำหรับหอผู้ป่วยสงฆ์ ณ .ตึกพิเศษ 75ปี ชั้น 6

ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคอุปกรณ์ สำหรับหอผู้ป่วยสงฆ์ ณ .ตึกพิเศษ 75ปี ชั้น 6 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตากดังรายการต่อไปนี้1.เตียงผู้ป่วย ไฟฟ้าแบบอัติโนมัติ เตียงละ50,000บาทจำนวน 12เตียง โต๊ะคร่อมเตียง (Over bed )จำนวน 12 ชุด3.ชุดรับแขก พร้อมโซฟา จำนวน 12ชุด4ทีวี 12เครื่อง ตู้เย็น12เครื่อง เครื่องติดตามวัดสัญญาณชีพ วัดความดันโลหิต และเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว อัติโนมัติ จำนวน 12ชุด7.ไมโครเวฟ 12เครื่องติดต่อสอบถามได้ที่ ปรารถนา หมี้แสน โทรศัพท์ 0810378298

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค”

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำส่วนราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ทั้งนี้ จังหวัดตาก ได้มีการขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพา ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย โดยการจัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง รวมกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 นี้

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดกิจกรรมและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี วันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 11.30น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มอบหมายให้หน่วยแพทย์ พอ.สว. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก และสมาชิก พอ.สว.อำเภอเมืองตาก จัดกิจกรรมและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี วันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธานในพิธี ซึ่งออกให้บริการ ณ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก กิจกรรมการให้บริการประกอบด้วย – ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 71 ราย – ตรวจรักษาทางทันตกรรม จำนวน 25 ราย – ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 17 ราย – ตรวจประเมินสุขภาพจิต จำนวน 58 ราย – มอบชุดเครื่องอุปโภค/บริโภค ชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 20 ราย รวมผู้มารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 191 ราย

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา ซึ่งประดับด้วยดอกไม้สดโทนสีชมพู เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

อ่านเพิ่มเติม »

คุณดุสิต คุณวันดี นิมิตสถาพรและครอบครัว คุณวรารักษ์ ลีเลิศพันธ์ บริจาคที่นอนลม จำนวน 6 หลัง ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันที่ 21ตุลาคม 2565 คุณดุสิต คุณวันดี นิมิตสถาพรและครอบครัว คุณวรารักษ์ ลีเลิศพันธ์ บริจาคที่นอนลม จำนวน 6 หลัง ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ มา ณ.โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดตาก

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดตาก ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีและพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีและพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โดยมี นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด และ นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้เปิดกล่าวรายงาน มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และเจริญพระพุทธมนต์ , พิธีรวมพลังพยาบาลถวายสัตย์ปฏิญาณ นำโดยนางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล กิจกรรมมอบเต้านมเทียมให้แก่ผู้มารับบริการ ในโครงการ “ล้านเต้าเราห่วงใย” จากวันพยาบาลสากล ถึงวันพยาบาลแห่งชาติ โดยชมรมผู้ป่วยมะเร็งแห่งประเทศไทย , กิจกรรมรณรงค์ “การสร้างเสริมสุขภาวะสุขภาพ” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ Show Time : Hand Hygiene Mop By NSO , การตรวจเต้ามด้วยตนเองเดือนละครั้ง เพื่อยับยั้งมะเร็งเต้านม , การจัดโรงทาน ” อิ่มบุญ อิ่มท้อง อิ่มใจ” สำหรับผู้ป่วย ญาติ และผู้มารับบริการ โดยกลุ่มการพยาบาล และผู้มีจิตศรัทธา และกิจกรรมเยี่ยมให้กำลังใจเพื่อนร่วมวิชาชีพที่เจ็บป่วย

อ่านเพิ่มเติม »

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (Wellness center ) รพ.ตสม. ให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก ดูแลตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (Wellness center) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก ดูแลตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 30 คน

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมส่งมอบนักศึกษาพยาบาล จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมส่งมอบนักศึกษาพยาบาล จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก หลังเข้ารับการฝึกภาคปฎิบัติงาน การดูแลผู้ป่วยหนักวิกฤต ICU ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 20 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล มีความรู้ และความเข้าใจ ในการการดูแลผู้ป่วยหนักวิกฤต ณ หออภิบาลผู้ป่วยหนัก ICU ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต้อนรับ นพ.วันชัย ตั้งอารมณ์มั่น อาจารย์นันธิดา พันธุศาสตร์ อาจารย์ พ.อ.หญิง มลฤดี โภคศิริ และ ภก.สงกรานต์ มีชูนึก ผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ในโอกาสเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อน งานการพัฒนาระบบประสานงานสหวิชาชีพแก้ไขความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ศูนย์พึ่งได้ (oscc) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดย พญ.เบญจมาส มั่นอยู่ ร่วมกับแผนงานสุขภาวะผู้หญิง และความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมแพทย์วิถีศึกษาสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และทีมสหวิชาชีพ ร่วมประชุมปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนงานการพัฒนาระบบประสานงานสหวิชาชีพแก้ไขความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี และพระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก เจ้าอาวาสวัดโคกพลู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

ทีม Sky doctor รพ.ตสม.เข้าร่วมการอบรมและฝึกพัฒนาทักษะการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก The Foundation of the academy of medicine ประเทศฝรั่งเศส

ทีม Sky doctor โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก (พญ. ศิวนาฏ พีระเชื้อ, พญ. กัญจนี วชิรรังสิมันตุ์, พว. คณพิชญ์ ทิพยะจันทร์, นฉพ. ทวินันท์ ฉัตรจอหอ) ได้เข้าร่วมการอบรมและฝึกพัฒนาทักษะการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก the foundation of the academy of medicine ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ Airbus foundation ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, บริษัท Airbus ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในพื้นที่จริง

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 (ไฟเซอร์ฝาแดง) สำหรับเด็ก อายุ 6 เดือน – ต่ำกว่า 5 ปี

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และกลุ่มงานกุมารเวชกรรม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 (ไฟเซอร์ฝาแดง) สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – ต่ำกว่า 5 ปี เป็นวันแรก โดยมีนายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และบุคลากรเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมเยี่ยมพูดคุย กับผู้ปกครองและบุตรหลาน ที่เข้ารับวัคซีนด้วย วันนี้มีเด็กได้รับวัคซีนเข็มแรก จำนวนรวม 7 คน ซึ่งไม่พบอาการแพ้วัคซีนที่รุนแรงภายหลังฉีด 30 นาที โดยนัดฉีดเข็มสอง ระยะห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์ , และเข็มสาม ระยะห่างจากเข็มสอง 8 สัปดาห์ จะสามารถป้องกันโควิดได้ 80.3% และช่วยลดอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม เปิดศูนย์การรักษาโรคทางจิตเวชด้วยเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT)

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กล่าวรายงาน โดยมี นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การรักษาผู้ป่วยจิตเวชด้วยเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) และมี นพ.ปริญทัศน์ เนตรสุวรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตเวช และกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกันเปิดศูนย์การรักษาโรคทางจิตเวชด้วยเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) เพื่อให้บริการดูแลรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูแก่ผู้รับบริการตามมาตรฐานบริการสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัย พึงพอใจ และสามารถดูแลตนเองได้ ณ บริเวณห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

คลินิกผู้สูงอายุ รพ.ตสม. ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตาก จัดกิจกรรมให้ความรู้ สอนสาธิต และฝึกปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR)

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดยพญ.ศิริวรรณ เชาว์โน นายแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดตาก จัดกิจกรรมให้ความรู้ สอนสาธิต และฝึกปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) โดยมี นางสาวพรรณธร เรืองอ่อง พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ และ นางสาวจุฑามณี ปู่คำปัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ตสม.จัดการอบรมซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ จากสารเคมีและวัตถุอันตราย ในพื้นที่เขตเมืองตาก โดยใช้รูปแบบ Table Top Exercise

นที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดย พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ จัดการอบรมซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน/อุบัติเหตุจากสารเคมี และวัตถุอันตราย ในพื้นที่เขตเมืองตาก (กรณีสารแอมโมเนียรั่วไหล) โดยใช้รูปแบบ Table Top Exercise โดยมี นพ.วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ และระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการจัดการ และการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียติจาก นายวินัย ทองชุบ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองตาก สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตาก สถานีตำรวจภูธรหนองบัวเหนือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ บริษัททวีวัฒนาท๊อปไอซ์ โรงพยาบาลบ้านตาก โรงพยาบาลสามเงา โรงพยาบาลวังเจ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยไม้งาม รวมทั้งสิ้น 120 คน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บ้าน และกลุ่มเด็ก 0-5 ปี ที่ต้องติดตามพัฒนาการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ งานเวชปฏิบัติครอบครัว และทีมสหสาขาวิชาชีพลงพื้น เพื่อติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บ้าน และ กลุ่ม เด็ก 0-5ปีที่ต้องติดตามพัฒนาการ ในการเยี่ยมครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนตากพิทยาคม ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสาธารณสุขด้วย ทั้งนี้ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากที่มีผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง หรือมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน สามารถติดต่อ การมีหมอประจำครอบครัวและแจ้งข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องการรับบริการการดูแลเยี่ยมบ้านได้ที่ คลินิกหมอครอบครัวตากสินและคลินิกหมอครอบครัวตลาดกลาง ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม »

กลุ่มภารกิจปฐมภูมิ ลงพื้นที่ พร้อมกับมอบยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและส่งมอบยาโรคเรื้อรังให้กับผู้ป่วยที่ประสบปัญหามารับยาที่สถานบริการไม่ได้ .. ภายใต้นโยบาย คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ ลงพื้นที่ พร้อมกับมอบยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและส่งมอบยาโรคเรื้อรังให้กับผู้ป่วยที่ประสบปัญหามารับยาที่สถานบริการไม่ได้ .. ภายใต้นโยบาย คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน (3 หมอ 3 มอบ) หมอที่ 1 อสม. ในพื้นที่ หมอที่ 2 เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข/พยาบาลประจำพื้นที่ หมอที่ 3 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งนี้ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากสามารถติดต่อ การมีหมอประจำครอบครัวและแจ้งข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องการรับบริการการดูแลเยี่ยมบ้านได้ที่ คลินิกหมอครอบครัวตากสินและคลินิกหมอครอบครัวตลาดกลาง ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม »

องค์กรพยาบาลเสริมความรู้วิชาการเรื่อง การป้องกันการแพร่เชื้อแบบมาตรฐาน ให้กับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ EMT

วันที่29 กันยายน 2565 เวลา13.00-16.00 นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล มอบหมายให้ นางนิตยา สุวรรณาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และนางสาวกรุณา ศรีปวนใจ พยาบาลป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล บรรยายเสริมความรู้วิชาการเรื่อง การป้องกันการแพร่การะจายเชื้อแบบมาตรฐาน และมีการทดสอบการล้างมือ 7 ขั้นตอน ให้กับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ EMT Outsourcing ในองค์กรพยาบาล จำนวน 83 คน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม ร่วมพิธีเททอง (นำฤกษ์) วัตถุมงคลรูปหล่อ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก รุ่นที่ 5 “ชนะภัย”

วันที่ 27 กันยายน 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีเททอง (นำฤกษ์) วัตถุมงคลรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก รุ่นที่ 5 “ชนะภัย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฆราวาสในพิธีเททอง พร้อมกันนี้ นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายศราวุธ ไทยเจริญ และ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ปลัดจังหวัดตาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณมณฑลพิธี ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก นอกจากนี้ ในวันที่ 17 เมษายน 2566 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดตาก ได้กำหนดพิธีเทวาภิเสก รูปหล่อและเหรียญฯ อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมกันซ้อมแผนเตรียมความพร้อมในการเปิดการรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT)

วันที่ 27 กันยายน 2565 นำโดย นพ.ปริญทัศน์ เนตรสุวรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตเวช และกลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกันซ้อมแผนเตรียมความพร้อมในการเปิดการรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ ณ แผนกวิสัญญี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกลุ่มงานวิสัญญี กลุ่มงานจิตเวช หน่วยงานศูนย์เปล เจ้าของหุ่นและเจ้าของสถานที่

อ่านเพิ่มเติม »

คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ตสม.ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทรงม้า) ณ บริเวณวงเวียนใหญ่แม่สอด

วันเสาร์ ที่ 25 กันยายน 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล นำโดย นางสาวปรารถนา หมี้แสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทรงม้า) ณ บริเวณวงเวียนใหญ่แม่สอด (ทางหลวงหมายเลข 12) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ในการนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ตั้งบูธให้ประชาชนผู้สนใจเช่าบูชาเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นทำพิธีสิทธิชัยมังคลาภิเษก ปี 2521 เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารพยาธิวิทยาและนิติเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 พร้อมมอบเกียติบัตร ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นิสิตแพทย์

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดลประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และนักศึกษาแพทย์ พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาด/ประธานแม่บ้านจังหวัดตาก นายวิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธี โอกาสนี้ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธี มอบเกียติบัตร ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565 บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น(10สาขา) นิสิตแพทย์ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.วังเจ้า เรื่องระบบ Telemedicine และ Smart Home ward ระหว่างแพทย์กับผู้รับบริการที่อยู่ห่างไกล

วันที่ 22 กันยายน 2565 กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก เรื่องระบบ Telemedicine และ Smart Home ward ระหว่างแพทย์กับผู้รับบริการที่อยู่ห่างไกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษา ส่งผลให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

อ่านเพิ่มเติม »

ศูนย์พึ่งได้ (oscc) รพ.ตสม.จัดโครงการอบเชิงปฏิบัติการ การประสานทีมสหวิชาชีพในการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้จังหวัดตาก

นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ศูนย์พึ่งได้ (oscc) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทีมโดยพญ เบจมาส มั่นอยู่ นายแพทย์ชำนาญการ คุณเอมอร เพ็ชรสังหาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์พึ่งได้จัดโครงการอบเชิงปฏิบัติการ การประสานทีมสหวิชาชีพในการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้จังหวัดตาก ในวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (Wellness center ) รพ.ตสม.ให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก ดูแลตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางตาก

นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (Wellness center) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก ดูแลตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในโครงการตรวจสุขภาพประจำปี เจ้าพนักงานเรือนจำกลางตาก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 โดยมีผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 60 คน

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19 ) เข็มกระตุ้น ในเรือนจำกลางตาก จังหวัดตาก

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมอบหมายให้กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มกระตุ้น ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนทั้งหมด จำนวน 1,457 ราย

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ออกหน่วยให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคจากการทำงาน

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายแพทย์หญิงรุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ พร้อมบุคลากรกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้งาม ออกหน่วยให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงาน บริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการแบบครบวงจร ให้บริการซักประวัติคัดกรองโรคจากการทำงาน และให้ความรู้การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ฝึกปฏิบัติวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สอนท่าทางที่ใช้ในการทำงานที่เหมาะสม (การยศาสตร์) พร้อมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์แก่พนักงานบริษัท เอสเคอินเตอร์ฟู๊ด ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน 92 คน

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงต่อโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ เรือนจำกลางตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก

14 กันยายน 2565 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดยนายแพทย์ อานนท์ ทองคงหาญ นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงต่อโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ เรือนจำกลางตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรค และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมทั้งในระหว่างที่อยู่ภายในเรือนจำและเมื่อพ้นโทษ กิจกรรมนี้จัดขึ้น เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ เพื่อให้ความรู้และติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ ในสัปดาห์สุดท้ายเป็นการประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพค้นหาคนต้นแบบ ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดีเยี่ยม และมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ร่วมการอบรม จำนวน 50 คน

อ่านเพิ่มเติม »

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้รับประกาศเกียรติบัตรดีเด่นด้านการพยาบาล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรุณา ศรีปวนใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในโอกาสได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการพยาบาล เพื่อการดูแลผู้ป่วย และรับบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 และ นางสาวสุทัตรา คงศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับคัดเลือกพยาบาลดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2565 ในโอกาสการประชุมเครือข่ายพยาบาลเขตสุขภาพที่ 2 จริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล วันที่ 10 กันยายน 2565 ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 8 กันยายน 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วยแพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และนางสาววริชญา ชะอุ่ม ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้ ต่อสื่อมวลชน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องที่มาร่วมรับฟังการแถลงข่าว โดยจังหวัดตาก กำหนดจัดกิจกรรม “WALK RUN BIKE 8” (สนามตาก) แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหน้าลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดตาก โดยเริ่มปล่อยตัวนักกีฬาในเวลา 06.30 น. แบ่งประเภทกิจกรรมเป็นเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 5.25 กม. , วิ่งเพื่อสุขภาพ (Mini Marathon) 11 กม. และปั่นเพื่อสุขภาพ 20 กม. ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท ทุกกลุ่ม จะได้รับเหรียญที่ระลึกสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย (Finish) ด้วย นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ออกกำลังกายแล้ว ยังจะมีส่วนร่วมในการทำบุญจากเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท ที่จะนำไปมอบให้กับคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขของคนตาก โอกาสนี้ ขอเชิญชวนชาวจังหวัดตากและจังหวัดข้างเคียง เข้าร่วมกิจกรรม “WALK RUN BIKE 8” (สนามตาก) แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ https://race.thai.run/wrb8T

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.รับการติดตามการดำเนินงานปฐมภูมิแบบบูรณาการ

(พชอ.,3หมอ,รพ.สต.ติดดาว,คลินิกหมอครอบครัว) ของจังหวัดตาก ปี 2565 วันที่ 8 กันยายน 2565 กลุ่มภารกิจปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดยพญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจปฐมภูมิ นพ.อานนท์ ทองคงหาญ นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมกับทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก และ คปสอ.เมืองตาก รับการติดตามการดำเนินงานปฐมภูมิแบบบูรณาการ (พชอ.,3หมอ,รพ.สต.ติดดาว ,คลินิกหมอครอบครัว) ของจังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านคลองขยางโพลง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม ลงพื้นที่โรงเรียนถนอมราษฏรบำรุง เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกในกลุ่มนักเรียน

วันที่ 6 กันยายน 2565 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ลงพื้นที่โรงเรียนถนอมราษฏรบำรุง ต.หัวเดียด อ.เมือง จ.ตาก เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกในกลุ่มนักเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนพักหอพักในโรงเรียน ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในโรงเรียน ให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักเรียนเกี่ยวกับวงจรชีวิตของยุงการแพร่เชื้อและวิธีป้องกัน รวมถึงแจกโลชั่นทากันยุงให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนช่วงฤดูฝนนี้ พบว่ามักจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ได้ง่ายและรวดเร็ว มาตราการป้องกันไข้เลือดออก ประกอบด้วย 5ป 1ข คือ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับ ปฏิบัติและขัดล้างไข่ยุงทุกสัปดาห์

อ่านเพิ่มเติม »

ทีมสหสาขาวิชาชีพ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องฟื้นฟูดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ภายใต้นโยบาย คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน (3 หมอ 3 มอบ)

วันที่ 5 กันยายน 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ ทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องฟื้นฟูดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ภายใต้นโยบาย คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน (3 หมอ 3 มอบ) หมอที่ 1 อสม. ในพื้นที่ หมอที่ 2 เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข/พยาบาลประจำพื้นที่ หมอที่ 3 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นอกจากนี้ กรณีที่จำเป็นพบแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถรับการตรวจรักษาได้ ผ่านระบบTelemedicine ทั้งนี้ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากสามารถติดต่อ การมีหมอประจำครอบครัวได้ที่ คลินิกหมอครอบครัวตากสินและคลินิกหมอครอบครัวตลาดกลาง ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ออกหน่วยให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก ตรวจประเมินความเสี่ยงจากการทำงานด้านกระบวนการและสภาพแวดล้อม

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุข รพ.สต.วังประจบ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก จัดทีมสหสาขาวิชาชีพออกหน่วยให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก ตรวจประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน (walk through survey) ด้านกระบวนการและสภาพแวดล้อม ร่วมกับ ซักประวัติคัดกรองความเสี่ยงโรคจากการทำงาน พร้อมบริการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคปอดฝุ่นหินทราย(ซิลิโคสิส)และคำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและลดความเสี่ยงโดยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) พร้อมกับให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ กับพนักงานในบริษัทพิพัฒน์กร

อ่านเพิ่มเติม »

คลินิกหมอครอบครัวตลาดกลาง เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการฉีดวัคซีนโควิด/ไข้หวัดใหญ่

คลินิกหมอครอบครัวตลาดกลาง เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป เวลา 08.00-12.00น. บริการฉีดวัคซีนโควิด/ไข้หวัดใหญ่ เวลา 13.00-16.00น. โทรศัพท์ติดต่อ : 0886011933

อ่านเพิ่มเติม »

ทีมฝ่ายการพยาบาล รพ.ตสม.รับมอบเกียรติบัตร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ในโอกาสได้รับรางวัลมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ประจำปี 2565 ในการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 33

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 คุณชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ในโอกาสได้รับรางวัลมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ประจำปี 2565 ในการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 33 ภาวะผู้นำ….ผลสัมฤทธิ์ทางการพยาบาลไทย (Leadership….Thai Nursing Achievement) เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติพัทยา จังหวัดชลบุรี จากนายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่ประชาชน พื้นที่ 4 ตำบล เขตเทศบาลอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza) สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป ผู้พิการ และเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ในพื้นที่ 4 ตำบล เขตเทศบาลอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ณ คลินิคหมอครอบครัวตากสินตลาดกลางธุรกิจชุมชน ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลอำเภอเมืองตาก สามาถติดต่อรับวัคซีนที่คลินิกหมอครอบครัวตลาดกลาง ได้ทุกวันทำการ เวลา 8.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ์ 70 พรรษา

วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและมูลนิธิกาญจนาบารมี ได้จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ์ 70 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมาเป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่ประชาชน

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ลงพื้นที่เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง และในกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชน ณ ตำบลหัวเดียด อำเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและลดอัตราการป่วย หรือความรุนแรงจากการเป็นไข้หวัดใหญ่ ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นไข้หวัดใหญ่ ลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ไปสู่ครอบครัวและบุคคลอื่น ลดการขาดเรียน ลดการสูญเสียประสิทธิภาพในการเรียน ลดค่าใช้จ่ายและการเสียเวลาของผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานที่เป็นไข้หวัดใหญ่ ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลสามาถติดต่อรับวัคซีนที่คลินิกหมอครอบครัวตลาดกลาง ได้ทุกวันทำการ เวลา 13.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม »

รพ.ตสม.รับมอบเต้านมปลอม จากชมรมมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมคณะ รับมอบเต้านมปลอม จำนวน 50 เต้า มูลค่ารวมประมาณ 50,000 บาท โดยมี ดร.เกศราภรณ์ พลสีลา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข จังหวัดตาก เป็นตัวแทนมอบ โดยเต้านมปลอม ได้รับการสนับสนุนจากชมรมมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย มอบผ่านนายแพทย์สาธารณสุข และประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข จังหวัดตาก เพื่อมอบให้กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก

       วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก (คป.สอ.เมืองตาก )  เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานของ คปสอ. เมืองตาก ที่ผ่านมาและจัดทำแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 โดยจัดประชุม   ณ ห้องประชุมพระเชียงเงิน อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

รับการตรวจประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ HAIT ระดับ 3

รพ.ตสม.รับการตรวจประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ HAIT ระดับ 3 จากสมาคมเวชสารสนเทศไทย วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ นำโดย นพ.สมิทธ์ เกิดสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศทางการแพทย์ รับการตรวจประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล HAIT ระดับ 3 จากสมาคมเวชสารสนเทศไทย เพื่อให้โรงพยาบาลมีคุณภาพและมาตราฐาน สร้างความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้สนันสนุนให้โรงพยาบาลเป็น Smart hospital ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์วินิจฉัยโรคด้านรังสีวิทยาครบวงจร

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับ และนายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กล่าวรายงาน ในการนี้นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 พร้อมนายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 2 และคณะฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยในปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 18,042 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 เพื่อทดแทนอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527 และไม่เพียงพอต่อการให้บริการในปัจจุบัน อีกทั้งสภาพอาคารบางส่วนชำรุดเสียหายต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวขึ้น ซึ่งภายหลังที่อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่แล้วเสร็จ สามารถขยายการบริการ ลดความแออัดของประชาชนผู้มารับบริการ ตลอดจนสามารถให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและคุณภาพบริการของโรงพยาบาลฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วย ต่อมาเวลา 10.30 น. นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วินิจฉัยโรคด้านรังสีวิทยาครบวงจร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯและ นายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 และคณะฯ ร่วมพิธี และเยี่ยมชมศูนย์รังสีวิทยาศูนย์วินิจฉัยโรคด้านรังสีวิทยาครบวงจร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการการตรวจทางรังสีวิทยา แก่ผู้ป่วยในพื้นที่จ.ตากและพื้นที่ใกล้เคียง เปิดให้บริการผู้ป่วยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ได้แก่ การตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(Magnetic Resonance Imaging, MRI), การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography, CT), การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่อง Digital Mammogram และการตรวจอัลตร้าซาวน์(Ultrasonography) ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับบริการทางการตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสีวิทยา ที่ทันสมัย ปลอดภัย สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์ คลินิกมลพิษออนไลน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

คลินิกมลพิษออนไลน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมWellness Center ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก(055-511024 ต่อ 1087)  ติดตามข้อมูล ข่าวสาร การดูแลตนเองคุณภาพอากาศ์ฝุ่นละอองประจำวัน https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=854phcqn กดปุ่มสีฟ้า “ความรู้ฝุ่น PM 2.5 และการดูแลสุขภาพ”ประเมิน  https://www.pollutionclinic.com/home/diagnose/?gc=tak กรอกแบบฟอร์มประวัติอาการ/ โรคจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินอาการเบื้องต้น ระบบจะแจ้งระดับความรุนแรง พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นประชาชนที่มีอาการ แสบตา ตาแดง มีผื่นที่ผิวหนัง เหนื่อยหอบ แน่นหน้อก หายใจมีเสียง หายใจลำบาก ไอ มีเสมหะ แสบจมูก

อ่านเพิ่มเติม »

ขอเชิญประชาชนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งตับ ปี2565 โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เปิดให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และซี ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2565

ขอเชิญประชาชนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งตับ ปี2565 โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เปิดให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และซี โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1.ผู้ที่มีประวัติรับเลือดก่อนปี2535 2.ผู้ที่มีใช้สารเสพติด 3.ผู้ป่วยเอดส์ 4.ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งตับ 5.ผู้ที่มีบุคลในครอบครัวป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบB,C 6.ผู้ที่อายุ30ปีขึ้นไป/ผู้ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เปิดให้บริการ ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2565 เวลา 07.00 น.-10.00 น. ที่ตลาดกลางธุรกิจชุมชน (ข้าง กศน.) หลังจากเวลา 10.00 น. ให้ไปรับบริการที่คลินิกอายุรกรรม ชั้น1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบนโยบายพิเศษ จำนวน 5 สาขา

ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบนโยบายพิเศษจำนวน 5 สาขา รวมทั้งสิ้น 6 ทุน ศัลยศาสตร์ 1ทุน สูติ-นรีเวชศาสตร์ 1 ทุน กุมารเวชศาสตร์ 1 ทุน ออร์โธปดิกส์ 1 ทุน อายุรศาสตร์ 2 ทุนสมัครในระบบ https://icpird.moph.go.th/resident/ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 17 มีนาคม 2565ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 055-511024 ต่อ 1502 หรือ 085-7286892 (คุณกาญจนา โลหพันธุ์) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อ่านเพิ่มเติม »

ขอแสดงความยินดีกับ นายมาวิณต์ แสนเสนาะ พนักงานบริการ อาคารสถานที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก รับรางวัลพ่อตัวอย่างระดับหน่วยงานประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ นายมาวิณต์ แสนเสนาะ พนักงานบริการ อาคารสถานที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก รับรางวัลพ่อตัวอย่างระดับหน่วยงานประจำปี 2564 โดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้มอบรางวัล

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก (รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร)

อ่านเพิ่มเติม »

การตรวจสมรรถภาพหัวใจEST (Exercise Stress Test)

เป็นการตรวจสมรรถภาพของหัวใจ โดยให้ผู้ป่วยออกกําลังกายด้วยวิธีต่างๆ เช่น เดินบนสายพานเลื่อนหรือ ปั่นจักรยาน เพื่อทดสอบว่า เมื่อหัวใจมีความต้องการในการใช้ออกซิเจนจากเลือดเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ออกกําลังกายแล้วจะเกิดภาวะการขาดเลือดขึ้นหรือไม่เนื่องจากหากผู้ป่วยมีภาวะ ของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตันอยู่ก็จะทําให้มีเลือดไปเลี้ยง กล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอเมื่อต้องออกกําลังกาย และจะมีผลทําให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงไป เครื่องมือที่ใช้ตรวจ มี 2 แบบ คือ1.แบบสายพานไฟฟ้า (Treadmill)2.แบบจักรยาน (Bicycle ergometer) ใช้ได้ดีในผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาเรื่องการเดิน การทรงตัว การตรวจExercise Stress test ทั้งสองแบบ มีให้บริการที่ ศูนย์โรคหัวใจตากสินมหาราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดย นพ.พงศธร พัชระสุภา อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด สอบถามเพิ่มเติมโทร 055-511024 ต่อ 2229 หมอเมืองตากห่วงใยคุณ

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับย้าย/โอนข้าราชการ ติดต่อ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 055-511024 ต่อ 1242

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช#รับย้ายข้าราชการ– ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 2 อัตรา– ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 1 อัตรา– ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 อัตรา #รับย้าย/โอนข้าราชการ– ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ กลุ่มงานรังสีวิทยาสมัครได้ถึง 15 ตุลาคม 2564 ติดต่อ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 055-511024 ต่อ 1242 ดูน้อยลง

อ่านเพิ่มเติม »

เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยทุกท่าน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอความร่วมมือผู้รับบริการ “งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี”ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศแจ้งประชาชนที่ฉีดวัคซีนเข็มแรก AstraZeneca เมื่อวันที่ 7, 8, 9 มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้มารับบริการฉีดวัคซีนเข็มสอง ณ ชั้น 1 อาคารรวมน้ำใจ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามวันเวลา ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม »

ทีม sky doctor โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้การช่วยเหลือด่วนแก่ผู้ป่วยวิกฤต-ฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลพบพระ จ.ตาก

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้สั่งการให้ทีม sky doctor โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้การช่วยเหลือด่วนแก่ผู้ป่วยวิกฤต-ฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย คือ ผู้ป่วยหญิงอายุ 28 ปี ตั้งครรภ์แฝด อายุครรภ์ 33 สัปดาห์ มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตก มีความเสี่ยงสูงที่จะคลอดก่อนกำหนด โดยทารกในครรภ์มีน้ำหนักเพียง 1,200 กรัม และ 1,800 กรัม รับจากโรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก นำส่ง รพ. พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โดยร่วมกับชุดปฏิบัติการบิน กองกำลังนเรศวร ใช้เวลา รับ-ส่งผู้ป่วยทั้งหมด 2 ชั่วโมง ขณะนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม »

คลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้บริการแบบ New normal

คลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้บริการแบบ New normal ตรวจรักษาทางการแพทย์แผนไทยนวดและประคบสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษาโรค, ฟื้นฟูสมรรถภาพให้บริการทุกวันจันทร์ -พฤหัส 8.30-18.00 ศุกร์-อาทิตย์ 8.30-16.00 ตรวจวัดอุณหภูมิ และคัดกรองประวัติก่อนเข้ารับบริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเปลี่ยนผ้าปูเตียงปลอกหมอนและผ้าคลุมตัวใหม่ทุกครั้ง(1 ชุด ต่อ 1 ผู้รับบริการ) สะอาด สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐานสามารถจองคิวทาง QR code หรือโทร 086-4492969

อ่านเพิ่มเติม »

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. สถานที่ : บริเวณชั้น 1 อาคารรวมน้ำใจ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม »

ระบบจองบริการแพทย์แผนไทย บริการนวด และประคบสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษาโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ บริการตรวจรักษาทางการแพทย์แผนไทย

ระบบจองบริการแพทย์แผนไทย จองเองได้ง่าย กดผ่าน link นี้http://room.tsm.go.th/appointment/thai_massage.php หรือสแกน QR code ตามภาพบริการนวด และประคบสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษาโรค หรือ ฟื้นฟูสมรรถภาพบริการตรวจรักษาทางการแพทย์แผนไทยเงื่อนไขการจอง 1.สามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือน2.เมื่อต้องการยกเลิกนัดกรุณาทำการ ยกเลิกนัดในระบบ หรือ ติดต่อยกเลิกนัดกับเจ้าหน้าที่ ล่วงหน้าก่อน 1 วัน3.การจองประเภท นวด และประคบสมุนไพร ระบบการจองเปิดให้จองเฉพาะ ในเวลาเท่านั้นคือวัน จันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา [08.00-10.00] ,[12.00-13.00] , [14.00-15.30]4.การจองประเภท นวด และประคบสมุนไพร ท่านจะสามารถ ระบุชื่อหมอนวด ได้เฉพาะที่ปฏิบัติงานตรงกับช่วงเวลาที่ท่านเลือก หรือ ยังมีคิวว่างอยู่ เท่านั้น5.การจองประเภท ตรวจรักษาทางการแพทย์แผนไทย ไม่ต้องระบุชื่อผู้รักษา สามารถจองได้ไม่จำกัดคิว6.หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อเบอร์ 055-511024 ต่อ 1085 หรือ 086-449-2969 ในเวลาราชการ#นวด#แพทย์แผนไทย#โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช#ตสม ตั้งใจ สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม »

ตู้เปิดบัตรอัตโนมัติ เริ่มให้บริการ 1 มิถุนายน 2564 ใช้กับบัตรประชาชน (แบบ smart card)

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว สำหรับผู้มารับบริการ สำหรับ ผู้ป่วยรายเก่า หรือ ผู้ป่วยนัดหมาย #สิทธิ์การรักษาที่สามารถใช้ตู้เปิดบัตรอัตโนมัติ ได้แก่ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในเขตอำเภอเมืองตาก สวัสดิการข้าราชการ สวัสดิการข้าราชการท้องถิ่น ประกันสังคม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชำระเงินเอง #ตสม ตั้งใจ สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม »

ทีม sky doctor โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กหญิงที่คลอดก่อนกำหนดอายุได้ 2 วัน มีภาวะระบบหายใจล้มเหลว และความดันต่ำวิกฤต ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและยากระตุ้นหัวใจ รับจาก โรงพยาบาลอุ้มผาง นำส่ง โรงพยาบาลแม่สอด

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้สั่งการให้ทีม sky doctor โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้การช่วยเหลือเร่งด่วน โดยนำส่งผู้ป่วยเด็กหญิงที่คลอดก่อนกำหนดซึ่งอายุได้ 2 วัน มีภาวะระบบหายใจล้มเหลว และความดันต่ำวิกฤต ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและยากระตุ้นหัวใจ รับจาก โรงพยาบาลอุ้มผาง นำส่ง โรงพยาบาลแม่สอด โดยร่วมกับหน่วยบินตำรวจจังหวัดตาก ใช้เวลานำส่งผู้ป่วยทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเรียบร้อยจนพ้นวิกฤตแล้ว ขอขอบคุณศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ , หน่วยบินตำรวจจังหวัดตาก , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก , รพ. อุ้มผาง , รพ. แม่สอด เป็นอย่างสูงค่ะ และขอชื่นชม, ให้กำลังใจบุคลากรทีม sky doctor รพ. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้ปลอดภัยทุกภารกิจการบินค่ะ 1. แพทย์หญิงศิวนาฏ พีระเชื้อ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2. แพทย์หญิงธีรารัตน์ เพ็ชรประเสริฐ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน3. นายพิทักษ์ ย้อยดี พยาบาลวิชาชีพกลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 4. นางปราณี ลำจวน พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU)5. นิสิตแพทย์ เปรมวิทย์ ก้อนนาค นิสิตแพทย์ปีที่ 5 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านเพิ่มเติม »

💉วัคซีนคือคำตอบของการหยุดยั้งโรคโควิด-19 เสียงของชาวตากที่ได้รับวัคซีนแล้วมาบอกเล่าประสบการณ์ให้ฟัง

จังหวัดตากต้องเดินต่อ #ร่วมด้วยช่วยกัน ชวนกันมาฉีดวัคซีนโควิด-19 👍❤️ เพื่อให้พวกเราคนตากได้กลับมาใช้ชีวิต อย่างปกติสุขเหมือนเดิมโดยเร็ว✌️✌️✌️

อ่านเพิ่มเติม »

ขอเชิญชวนประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค ติดต่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ได้ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม »

แนะนำช่องทางการเข้าดูผลตรวจ สำหรับผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

#แนะนำช่องทางการเข้าดูผลการตรวจ สำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้รับบริการ ท่านสามารถเข้าดูผลการตรวจได้จาก 3 ช่องทาง ดังนี้ครับ 1. เข้าดูผ่านช่องทาง LINE: TSM Connect ท่านสามารถกดเพิ่มเพื่อนด้วย QR code ของ TSM Connect ตามรูปครับ 2. เข้าผ่าน Scan QR ตามรูป 3. เข้าดูผ่านเวปไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช www.tsm.go.th หลังทราบผลการตรวจแล้ว กรณีผลตรวจไม่พบเชื้อ : แนะนำให้กักตัว 14 วัน และสังเกตอาการ ถ้าผิดปกติให้ติดต่อคลินิกไข้หวัดครับ กรณีผลตรวจพบเชื้อ : ทางโรงพยาบาลจะติดต่อตามเบอร์ที่ท่านได้แจ้งไว้กับโรงพยาบาล หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม โทร: 055-511024(ในเวลาราชการ) #FightForCOVID19 #หมอเมืองตากห่วงใยคุณ  

อ่านเพิ่มเติม »

นที่ 10-15 เมษายน 2564 คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ(ARI clinic) เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโคโรน่าไวรัส2019(COVID-19) เวลา 8.00-12.00น. ติดต่อที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น1

📢 วันที่ 10-15 เมษายน 2564 คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ(ARI clinic) เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโคโรน่าไวรัส2019(COVID-19) เวลา 8.00-12.00น. ติดต่อที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น1 ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มจากพื้นที่เสี่ยง อาจมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาท ☎️สอบถามเพิ่มเติม โทร 055-516332, 055-513982 ต่อ 1000

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ และช่วงวันหยุดที่มีการเดินทางข้ามจังหวัดจำนวนมาก #งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี ตั้งแต่วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อหิน มหันตภัยเงียบ .. ฆ่าสายตาคุณ !!

ต้อหิน มหันตภัยเงียบ .. ฆ่าสายตาคุณ !! ต้อหิน .. เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยตาบอดเป็นอันดับ 2 ต้อหิน .. เป็นโรคที่ไม่มีอาการนำมาก่อน กว่าที่คุณจะรู้ตัวก็มีการสูญเสียการมองเห็นไปแล้ว ต้อหิน .. เมื่อมีการสูญเสียการมองเห็นไปแล้ว จะไม่สามารถกู้กลับคืนมาเป็นปกติได้อีก ต้อหิน .. ถ้ารู้เร็ว รักษาเร็ว สามารถป้องกันตาบอดได้ ดังนั้น .. หากคุณมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ คุณควรมาตรวจคัดกรองต้อหิน 1. คุณมีประวัติครอบครัวญาติสายตรงเป็นโรคต้อหิน 2. คุณมีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปและไม่เคยได้รับการตรวจคัดกรองโรคต้อหินมาก่อน สายตรงนัดตรวจต้อหิน โทร. 055-516332 ต่อ 1010 ในเวลาราชการ นพ.พัฒนะ ภู่พัฒนะกูล จักษุแพทย์เฉพาะทางโรคต้อหิน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช #ต้อหิน #ภัยเงียบ #ตาบอด #ป้องกันได้ 

อ่านเพิ่มเติม »