• 28 March 2023

วันที่ 28-30 มีนาคม 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ น.ส.สุทิน ใจรักษ์ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม คลินิกโรคจากการทำงานโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเครือข่ายสาธารณสุข รพ.สต.คลองขยางโพรง ออกหน่วยบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก ค้นหาโรคปอดฝุ่นหินในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่เคยสัมผัสฝุ่นหินจากการประกอบอาชีพทำครกหิน/แกะสลักหิน/เหมืองแร่แกรนิต ณ รพ.สต.คลองขยางโพรง ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก โดยดำเนินกิจกรรม ซักประวัติ คัดกรองตามความเสี่ยง ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ปอด ตรวจสมรรถภาพปอด สมรรภาพการได้ยิน รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับการทำงาน และอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยพญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 100 คน