• 6 October 2022

นที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดย พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ จัดการอบรมซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน/อุบัติเหตุจากสารเคมี และวัตถุอันตราย ในพื้นที่เขตเมืองตาก (กรณีสารแอมโมเนียรั่วไหล) โดยใช้รูปแบบ Table Top Exercise โดยมี นพ.วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ และระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการจัดการ และการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียติจาก นายวินัย ทองชุบ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองตาก สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตาก สถานีตำรวจภูธรหนองบัวเหนือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ บริษัททวีวัฒนาท๊อปไอซ์ โรงพยาบาลบ้านตาก โรงพยาบาลสามเงา โรงพยาบาลวังเจ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยไม้งาม รวมทั้งสิ้น 120 คน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช