• 13 June 2023

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมร่วมกับกลุ่มงานรังสีวิทยา ออกหน่วยบริการเชิงรุก บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ เพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง และโรคจากปอดฝุ่นหิน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านวังม่วง หมู่ 5 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยดำเนินการซักประวัติ คัดกรองตามความเสี่ยง ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ปอด ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ แก่ พนักงานบริษัท สหเฮงมายนิ่ง จำกัด และประชาชนในเขตพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานประกอบการ จำนวนทั้งหมด 115 คน