• 6 July 2023

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก เพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ ณ เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยดำเนินการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไม้งาม จำนวนทั้งหมด 29 คน