• 8 August 2023

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะลาด ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก เพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยดำเนินการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวนทั้งหมด 41 คน