• 16 August 2023

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น.นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยอาชีวอนามัยเชิงรุก ในสถานประกอบการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่รพ.สต.ท่าไม้แดง และเจ้าหน้าที่รพ.สต.หนองแขม ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากกระบวนการทำงาน การจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานขอพนักงาน ร่วมหามาตรการการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ณ ร้านน้ำดื่มรุ่งเรือง และ บริษัทแบล็คฟ้อกซ์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดตาก