• 22 August 2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวังเจ้า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเจ้าและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงซ่อม ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากกระบวนการทำงาน การจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ร่วมหามาตรการการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรเทพอะโกร และห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำดื่มวังเจ้าวอเตอร์กรุ๊ป อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก