• 31 May 2023

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยบริการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยับยั้งโรคปอดฝุ่นหินภัยใกล้ตัว หยุดการซ้ำเติมปอดด้วยบุหรี่ และการป้องกันโรคประสาทหูเสื่อม สาธิต และฝึกปฏิบัติการสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น (ตรวจเช็คสุขภาพใจ) พร้อมทั้งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ณ บริษัทตากกลกิจ (1996) จำกัด ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก