• 20 October 2022

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (Wellness center) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก ดูแลตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 30 คน