• 18 November 2022

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (Wellness center) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก ดูแลตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ แก่พนักงานบริษัทตากกลกิจ (1996) จำกัด และประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านปางสา ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 70 คน