• 27 January 2023

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (Wellness center) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก ดูแลตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่คณะครูและบุคคลากรโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 123 คน