• 31 August 2023

นที่ 31 สิงหาคม 2566 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม Wellness Center โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโครงการ TSM 90 วัน ปั้นหุ่นฟิต โดยมีพิธีมอบของรางวัลให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่มีดัชนีมวลกายเกินและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีแพทย์หญิงรุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ มอบของรางวัลให้บุคลากรที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองจนประสบความเสร็จ ได้แก่ 1. รางวัลผู้ที่มีน้ำหนักและรอบเอวลดลงจากเดิมมากที่สุด 2. รางวัลผู้ที่มีน้ำหนักลดลงจากเดิมมากที่สุด 3. รางวัลผู้ที่มีรอบเอวลดลงจากเดิมมากที่สุด 4. รางวัลผู้ที่มีผลการออกกำลังกายเผาผลาญแคลอรี่สูงสุด 5.รางวัลผู้ที่ส่งผลกิจกรรมออกกำลังกายสม่ำเสมอ บุคลากรที่เข้ารับรางวัล ทั้งสิ้น จำนวน 58 คน ณ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม Wellness Center ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช