• 20 September 2022

นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (Wellness center) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก ดูแลตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในโครงการตรวจสุขภาพประจำปี เจ้าพนักงานเรือนจำกลางตาก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 โดยมีผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 60 คน