• 18 August 2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวังเจ้า ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากกระบวนการทำงาน ให้คำแนะนำการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ร่วมหามาตรการการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน พร้อมติดตามเยี่ยมพนักงานที่ป่วยด้วยโรคซิลิโคสิสในสถานประกอบการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ “ชวนกันฟิต พิชิตพุง มุ่งสู่สุขภาพดี เริ่มต้นที่ ใส่ใจ 3อ. บอกลา 2 ส.” ณ บริษัทอรรฐนี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก