• 31 May 2023

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก นำโดยนายธวัชชัย คำแก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก รับรอง”ส้วมสะอาดได้มาตรฐาน” (HAS:Health Accessibility Safety) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก เกิดความมั่นใจว่าส้วมสาธารณะของสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก มีความสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย และไม่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อ