• 20 September 2023

วันที่ 19 กันยายน 2566 กลุ่มภารกิจปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และโรงพยาบาลในเครือข่ายจังหวัดตาก ซึ่งมาศึกษาดูงาน Smart Community และ Health Check Station ณ ชุมชนเด่นสน ตำบลหัวเดียด อำเภอเมือง จังหวัดตาก