• 4 October 2022

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ ลงพื้นที่ พร้อมกับมอบยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและส่งมอบยาโรคเรื้อรังให้กับผู้ป่วยที่ประสบปัญหามารับยาที่สถานบริการไม่ได้ .. ภายใต้นโยบาย คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน (3 หมอ 3 มอบ) หมอที่ 1 อสม. ในพื้นที่ หมอที่ 2 เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข/พยาบาลประจำพื้นที่ หมอที่ 3 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งนี้ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากสามารถติดต่อ การมีหมอประจำครอบครัวและแจ้งข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องการรับบริการการดูแลเยี่ยมบ้านได้ที่ คลินิกหมอครอบครัวตากสินและคลินิกหมอครอบครัวตลาดกลาง ในวันและเวลาราชการ