• 5 กุมภาพันธ์ 2021

การให้บริการตรวจร่างกาย เพื่อขอออกใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สามารถขอรับบริการได้ ดังนี้

ช่วงเช้า (8.00-12.00 น.)
ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองตาก
โทร 055-512000

ช่วงบ่าย (13.00-15.00 น.)
ที่คลินิกอาชีวเวชกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โทร 055-516332, 055-513982 ต่อ 1087