• 6 June 2023

เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลสู่ผู้รับบริการประชาชนและชุมชนต่อไป ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการ Green & Clean Hospital