• 3 July 2023

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมการอบรม โครงการพัฒนาการให้บริการในระบบสุขภาพที่เป็นเลิศ รุ่นที่1 วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. รุ่นที่2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น.ลงทะเบียนได้ที่ https://me-qr.com/IQxt0D44 @ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566*หมายเหตุ – เนื้อหาเป็นการบรรยายความรู้เรื่องจริยธรรมและกฎหมายทางการพยาบาล-กลุ่มเป้าหมาย : พยาบาลวิชาชีพเข้าอบรม ครบ 100% (รุ่นละ 1/2 วัน)