• 10 September 2022

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรุณา ศรีปวนใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในโอกาสได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการพยาบาล เพื่อการดูแลผู้ป่วย และรับบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 และ นางสาวสุทัตรา คงศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับคัดเลือกพยาบาลดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2565 ในโอกาสการประชุมเครือข่ายพยาบาลเขตสุขภาพที่ 2 จริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล วันที่ 10 กันยายน 2565 ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย