• 9 March 2023

วันที่ 9 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดตาก จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีพญ.ศิริวรรณ เชาว์โน นายแพทย์ชำนาญการ และ พว.สุวรรณา วัชรสินธิ์ุ เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรม พินัยกรรมชีวิตกับการวางแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Plan) และมีกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช