• 7 October 2022

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดยพญ.ศิริวรรณ เชาว์โน นายแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดตาก จัดกิจกรรมให้ความรู้ สอนสาธิต และฝึกปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) โดยมี นางสาวพรรณธร เรืองอ่อง พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ และ นางสาวจุฑามณี ปู่คำปัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช