• 1 February 2023

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ได้ออกดำเนินการงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนพลูหลวงวิทยา อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร พร้อมตรวจ Si-2 ผู้ประกอบอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร และตรวจภาชนะใส่อาหาร (แก้วน้ำ,ทัพพี,จาน,ชาม,ถ้วย,เขียง,ช้อนส้อม) ทั้งหมด 24 ตัวอย่าง เพื่อความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนในการบริโภคอาหาร อาจทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำได้ พร้อมให้ความรู้เทคนิคการล้างมือ 7 ขั้นตอน แก่ผู้ประกอบอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ในโรงเรียนพลูหลวงวิทยา อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก