• 20 March 2023

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 11.08 น. นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ชมรมจริยธรรม จัดกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ ปฏิบัติบูชา ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผู้มารับบริการ เพื่อทำจิตใจให้เป็นสมาธิ สงบ ผ่องใส ณ ศาลาตันติสุนทร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช