• 5 กุมภาพันธ์ 2021

ตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน
ด้วยเครื่องตรวจมวลกระดูก(Bone Mineral Density:BMD)

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ ครั้งที่ 2 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564

“ข้าราชการสิทธิ์เบิกได้ไม่ต้องสำรองจ่าย ใช้บัตรประชาชนใบเดียว”

ณ บริเวณ ห้องตรวจชั้น 1อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เวลา 8.30-17.00