• 24 November 2020

เงื่อนไขการรับบริการ

  • กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนมารับบริการ
  • กรุณาโทรนัดหมายก่อนรับบริการ
  • รับบริการได้ที่ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
  • ราคานี้รวมค่าแพทย์ผู้ป่วยนอก
  • เงื่อนไขในการรับบริการราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้นราคาดังกล่าวรวม หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ ,หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ, ห้องพักมาตรฐาน (ตามจำนวนวันที่กำหนด) ค่าบริการพยาบาล บริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทยเท่านั้น