• 31 August 2022

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 คุณชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ในโอกาสได้รับรางวัลมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ประจำปี 2565 ในการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 33 ภาวะผู้นำ….ผลสัมฤทธิ์ทางการพยาบาลไทย (Leadership….Thai Nursing Achievement) เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติพัทยา จังหวัดชลบุรี จากนายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขตาก