• 10 February 2021

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
นพ.บรรเจิด นนทสูติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทีมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล

เข้าเยี่ยมเยียนและอวยพรปีใหม่
แด่ผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาล
เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

ได้แก่ ร้านโชติพานิช, ร้านชัยพฤกษ์,
เอ เซเว่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้านตั้งใจ,
ห้างทองรุ่งเรืองเยาวราช, ร้านม่านนิพนธ์,
ร้านกวงเซ่งเฮง, ร้านแม่ผง, ร้านซื่อตรงวนิช,
ห้างอัญมณีฮั่วเฮงตึ๊ง, ร้านพรชัย, ร้านศิลปวิไล,
ร้านดวงประทีป และร้านอาภรณ์ภัณฑ์